400/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2008 do 04.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

400
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 579/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 213/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa platba poskytne v slovenských korunách, výška vyrovnávacieho príspevku sa prepočíta na slovenské koruny kurzom podľa osobitného predpisu.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) Čl. 7 a 11 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia (Ú. v. EÚ L 365, 21. 12. 2006) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 873/2007 z 24. júla 2007 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007).“.
2.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 213/2007 Z. z.
VÝŠKA VYROVNÁVACIEHO PRÍSPEVKU
Typ oblasti Vyrovnávací príspevok euro/ha ročne
na obdobie rokov 2007 až 2013
H1 126,71
H2 115,20
H3 103,69
H4 86,39
Typ oblasti Vyrovnávací príspevok euro/ha ročne
na obdobie rokov 2007 až 2013
O1/1 88,28
O1/2 68,36
O1/3 56,96
O2 39,87
O3 31,34
O4/1 68,36
O4/2 74,03
O4/3 54,11
Typ oblasti Vyrovnávací príspevok euro/ha ročne
na obdobie rokov 2007 až 2013
S1 38,29
S2 25,00
S3 53,15
S4 36,14
S5 55,27
S6 40,40“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.
Robert Fico v. r.