402/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

402
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
㤠7a
V období od 1. decembra 2008 do 31. decembra 2008 sa sumy v eurách uvedené v prílohe č. 1 považujú za sumy v slovenských korunách prepočítané podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska.“.
2.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 150/2008 Z. z.
SUMY PLATIEB NA PRVÉ ZALESNENIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
1. Najvyššia platba na založenie lesného porastu sa stanovuje na
a) 1 896 eur/ha, ak poľnohospodárska pôda navrhnutá na zalesnenie je zaradená do znevýhodnených oblastí,
b) 1 659 eur/ha, ak poľnohospodárska pôda navrhnutá na zalesnenie nie je zaradená do znevýhodnených oblastí.
2. Platba na ošetrovanie zalesneného pozemku sa stanovuje na 649 eur/ha ročne na päť rokov.
3. Platba na pokrytie straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti na zalesnenom pozemku na obdobie najviac pätnásť rokov sa stanovuje ročne na
a) 395 eur/ha pre žiadateľov poľnohospodárov,1)
b) 150 eur/ha pre ostatné osoby.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.
Robert Fico v. r.
1)
Čl. 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.