404/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.10.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

404
OZNÁMENIE
Úradu vlády Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky vydal podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
výnos z 29. septembra 2008 č. 1163/2/2008/KVÚV, ktorým sa dopĺňa výnos Úradu vlády Slovenskej republiky z 1. augusta 2006 č. 2179/2006-KVÚV o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (oznámenie č. 498/2006 Z. z.) v znení výnosu Úradu vlády Slovenskej republiky z 10. marca 2008 č. 1163/2008/KVÚV (oznámenie č. 89/2008 Z. z.).
Výnosom sa dopĺňa účel poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Úrade vlády Slovenskej republiky.