406/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2008 do 31.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

406
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 13. októbra 2008
o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26a ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zloženie a rozhodovanie komisie
(1)
Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách (ďalej len „komisia“) tvoria predseda a ďalší dvaja členovia. Ak komisia posudzuje všeobecné zmluvné podmienky v zmluvách z oblasti finančných služieb, sú ďalšími členmi komisie dvaja zamestnanci Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorých vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.
(2)
Funkciu predsedu komisie vykonáva zamestnanec Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktorého vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky.
(3)
Jedného člena komisie vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky zo zamestnancov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
(4)
Jedného člena komisie vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ Slovenskej obchodnej inšpekcie zo zamestnancov Slovenskej obchodnej inšpekcie.
(5)
Komisia sa uznáša väčšinou hlasov svojich členov. Hlasovanie komisie je neverejné.
(6)
Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečením činnosti komisie plní ministerstvo.
§ 2
Organizácia práce a postup komisie pri výkone práv
(1)
Komisia posudzuje všeobecné zmluvné podmienky predávajúcich na základe podnetov alebo z vlastnej iniciatívy. Predávajúci na vyžiadanie zašle komisii všeobecné zmluvné podmienky, ktoré dojednáva so spotrebiteľmi, v jednom vyhotovení.
(2)
Predávajúci zasiela všeobecné zmluvné podmienky v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, a to v lehote určenej komisiou, ktorá nemôže byť kratšia ako päť pracovných dní. Adresu na zaslanie všeobecných zmluvných podmienok uvedie komisia v žiadosti o zaslanie všeobecných zmluvných podmienok, ktorú adresuje predávajúcemu.
(3)
Každý podnet a zaslané všeobecné zmluvné podmienky posudzuje komisia individuálne a zohľadňuje všetky všeobecne záväzné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa.
(4)
Zasadnutia komisie sú verejné a termíny zasadnutí komisie budú uverejnené na internetovej stránke ministerstva. Na zasadnutí sa môže zúčastniť a podávať návrhy a pripomienky zástupca organizácie na ochranu spotrebiteľov, predávajúci a zástupca právnickej osoby, ktorá reprezentuje záujmy predávajúcich.
(5)
Osoby podľa odseku 4 sa preukazujú poverením od osoby, ktorú zastupujú.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.
Štefan Harabin v. r.