408/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2008 do 24.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

408
ZÁKON
z 18. septembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z. a zákona č. 335/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Tento zákon upravuje aj systém dozoru na území Slovenskej republiky pri cezhraničnej preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva vrátane vyhoretého jadrového paliva vyvážaného na prepracovanie a ich kontroly na území Slovenskej republiky, ktorý sa vzťahuje na cezhraničnú prepravu rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ak
a)
je Slovenská republika krajinou pôvodu, krajinou určenia alebo krajinou tranzitu prepravovaného rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva a
b)
množstvo a koncentrácia zásielky presahuje úrovne, pre ktoré sa nevyžaduje oznámenie podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Systém dozoru a kontroly pri cezhraničnej preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva sa nevzťahuje na cezhraničnú prepravu
a)
nepoužívaných žiaričov1a) dodávateľovi alebo výrobcovi rádioaktívnych žiaričov alebo uznanému zariadeniu,
b)
rádioaktívnych materiálov získaných na ďalšie použitie prostredníctvom prepracovania,
c)
odpadu, ktorý obsahuje iba prirodzene sa vyskytujúce rádionuklidy.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 1 a 1a znejú:
„1)
§ 3 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.
1a)
§ 2 ods. 2 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako 1b.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.“.
3.
V § 3 odsek 8 znie:
„(8)
Zakazuje sa prepravovať rádioaktívne odpady alebo vyhoreté jadrové palivo do
a)
miesta určenia ležiaceho južne od 60o južnej zemepisnej šírky,
b)
štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej,3) a ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len “členský štát„), s výnimkou spätného dovozu rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva vyvezených z tohto štátu na účely ich spracovania alebo prepracovania v Slovenskej republike, alebo
c)
tretieho štátu, ktorý podľa stanoviska príslušných orgánov členského štátu pôvodu nemá technické, právne a administratívne kapacity a dozornú štruktúru na bezpečné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo s vyhoretým jadrovým palivom podľa medzinárodnej zmluvy.3a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 3 a 3a znejú:
„3)
Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 35, 15. 12. 2000).
3a)
Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 125/2002 Z. z.).“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,“ nahrádza citáciou „§ 31 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 3 ods. 1 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „Nariadenie Komisie (Euratom) č. 3227/76 zo dňa 19. októbra 1976 týkajúce sa aplikácie opatrení v systéme záruk Euratomu v platnom znení (Úradný vestník Európskeho spoločenstva L 363, 31. 12. 1976).“ nahrádza citáciou „Nariadenie Komisie (Euratom) č. 302/2005 z 8. februára 2005 o uplatňovaní systému záruk Euratomu (Ú. v. EÚ L 54, 28. 2. 2005).“.
7.
Nadpis nad § 16 znie:
„Dozor a kontrola pri cezhraničnej preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva“.
8.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Vymedzenie niektorých pojmov pri cezhraničnej preprave rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva
(1)
Krajinou pôvodu je členský štát alebo tretia krajina, z ktorej sa plánuje začať alebo sa začína cezhraničná preprava.
(2)
Krajinou určenia je členský štát alebo tretia krajina, do ktorej sa plánuje alebo uskutočňuje cezhraničná preprava.
(3)
Krajinou tranzitu je členský štát alebo tretia krajina iná ako krajina pôvodu alebo krajina určenia, cez ktorej územie sa plánuje alebo uskutočňuje cezhraničná preprava.
(4)
Cezhraničnou prepravou je súbor operácií spojených s premiestnením rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva z krajiny pôvodu do krajiny určenia cez územie Slovenskej republiky.
(5)
Cezhraničnou prepravou v rámci územia členských štátov je cezhraničná preprava, v ktorej krajina pôvodu a krajina určenia sú členskými štátmi.
(6)
Cezhraničnou prepravou mimo územia členských štátov je cezhraničná preprava, v ktorej sú krajina pôvodu alebo krajina určenia tretími krajinami.
(7)
Držiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je pred realizáciou cezhraničnej prepravy zodpovedná podľa platného vnútroštátneho práva krajiny pôvodu za rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo a plánuje realizovať ich cezhraničnú prepravu príjemcovi.
(8)
Príjemcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa zasiela rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo.
(9)
Príslušné orgány dozoru sú orgány, ktoré podľa vnútroštátnych právnych predpisov krajiny pôvodu, krajiny tranzitu alebo krajiny určenia sú oprávnené vykonávať dozor nad prepravou rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva a jej kontrolu.
(10)
Uznaným zariadením je zariadenie nachádzajúce sa na území krajiny a schválené jej príslušnými orgánmi dozoru na dlhodobé skladovanie alebo uloženie uzatvorených žiaričov,20a) v osobitnom prípade aj kapsúl obaľujúcich rádioaktívny materiál ako súčasť žiariča, alebo zariadenie určené na dočasné skladovanie uzatvorených žiaričov.
(11)
Štandardným dokumentom sa rozumejú formuláre, ktoré sa používajú ako vzory žiadosti o povolenie cezhraničnej prepravy, schválenia cezhraničnej prepravy príslušnými orgánmi, rozhodnutia o povolení cezhraničnej prepravy alebo zamietnutia cezhraničnej prepravy, ako aj ostatných úkonov držiteľa, žiadateľa, príjemcu a príslušných orgánov, ktoré súvisia s povoľovaním cezhraničnej prepravy. Štandardný dokument a spôsob jeho riadneho vyplnenia ustanovuje osobitný predpis.20b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 20a a 20b znejú:
„20a)
§ 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z.
20b)
Rozhodnutie Komisie 2008/312/Euratom z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovuje štandardný dokument o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ako uvádza smernica Rady 2006/117/Euratom (Ú. v. EÚ L 107, 17. 4. 2008).“.
9.
Za § 16 sa vkladajú § 16a až 16l, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠16a
Príslušné orgány dozoru
(1)
Príslušnými orgánmi dozoru podľa § 16 ods. 9 v Slovenskej republike (ďalej len “dozorný orgán„) pre prepravu
a)
rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadení, prepravu vyhoretého jadrového paliva a pre prepravu inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov z miesta úpravy na úložisko je úrad,
b)
inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov okrem prepravy inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov podľa písmena a) je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.20c)
(2)
Dozorný orgán postupom primerane podľa § 16h zabezpečí bezpečné vrátenie do krajiny pôvodu, ak
a)
zásielky rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto zákona neboli riadne povolené v súlade s týmto zákonom, alebo
b)
rádioaktívne kontaminovaný odpad alebo materiál obsahujúci rádioaktívne žiariče nebol deklarovaný krajinou pôvodu ako rádioaktívny odpad.
(3)
Dozorný orgán oznamuje Európskej komisii neodôvodnené zdržania alebo nedostatok spolupráce príslušných orgánov dozoru iného členského štátu, ktoré súvisia s udeľovaním súhlasu s cezhraničnou prepravou.
(4)
Dozorný orgán zasiela Európskej komisii raz za tri roky správu o vykonávaní povoľovania, správu o dozore a kontrole pri cezhraničnej preprave a správu o vykonaných cezhraničných prepravách cez územie Slovenskej republiky. Prvú správu o vykonávaní povoľovania, správu o dozore a kontrole pri cezhraničnej preprave a správu o vykonaných cezhraničných prepravách cez územie Slovenskej republiky zašle dozorný orgán Európskej komisii do 25. decembra 2011.
Cezhraničná preprava v rámci územia členských štátov
§ 16b
Žiadosť o povolenie cezhraničnej prepravy
(1)
Držiteľ, ktorý plánuje realizovať cezhraničnú prepravu v rámci územia členských štátov alebo zabezpečiť realizáciu takejto cezhraničnej prepravy a krajinou pôvodu je Slovenská republika, podá dozornému orgánu žiadosť o povolenie cezhraničnej prepravy.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 možno podať na viac cezhraničných prepráv, ak
a)
rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo má zhodné fyzikálne, chemické a rádioaktívne vlastnosti,
b)
cezhraničná preprava sa má uskutočniť medzi rovnakým držiteľom a rovnakým príjemcom a týka sa toho istého dozorného orgánu a
c)
cezhraničná preprava je spojená s tranzitom cez tretie krajiny, takýto tranzit sa uskutočňuje cez tie isté colné úrady výstupu z územia členských štátov a tie isté colné úrady vstupu na územie členských štátov a cez tie isté colné úrady dotknutej tretej krajiny alebo dotknutých tretích krajín, ak sa dotknuté príslušné orgány dozoru nedohodnú inak.
§ 16c
Odoslanie žiadosti príslušným orgánom
(1)
Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu, dozorný orgán zašle žiadosť podľa § 16b na schválenie príslušným orgánom dozoru členského štátu určenia a príslušným orgánom dozoru členských štátov tranzitu.
(2)
Ak je dozorný orgán dotknutým príslušným orgánom dozoru, pri ochrane údajov uvedených v štandardnom dokumente a ostatných dokumentoch súvisiacich s cezhraničnou prepravou postupuje v súlade s osobitným predpisom.20d)
§ 16d
Potvrdenie o prijatí a žiadosť o informácie
(1)
Ak je Slovenská republika krajinou určenia alebo krajinou tranzitu, dozorný orgán do 20 dní od prijatia žiadosti od príslušného orgánu dozoru členského štátu pôvodu overí, či je žiadosť riadne vyplnená podľa § 16l.
(2)
Ak je Slovenská republika krajinou určenia a žiadosť je riadne vyplnená, dozorný orgán zašle najneskôr do 10 dní po uplynutí lehoty podľa odseku 1 príslušným orgánom dozoru členského štátu pôvodu potvrdenie o prijatí a jeho kópiu zašle ostatným dotknutým príslušným orgánom dozoru.
(3)
Ak je Slovenská republika krajinou určenia alebo krajinou tranzitu a žiadosť nie je riadne vyplnená, dozorný orgán pred uplynutím lehoty podľa odseku 1 požiada o chýbajúce informácie príslušný orgán dozoru členského štátu pôvodu a o tejto žiadosti informuje ostatné dotknuté príslušné orgány dozoru členských štátov tranzitu a členských štátov určenia.
(4)
Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu, dozorný orgán zasiela požadované chýbajúce informácie dotknutým príslušným orgánom dozoru členských štátov tranzitu a členských štátov určenia.
(5)
Ak je Slovenská republika krajinou určenia, dozorný orgán zašle najneskôr do 10 dní odo dňa prijatia chýbajúcich informácií a najskôr po uplynutí lehoty podľa odseku 1 príslušným orgánom dozoru členského štátu pôvodu potvrdenie o prijatí a jeho kópiu ostatným dotknutým príslušným orgánom dozoru.
§ 16e
Súhlas s cezhraničnou prepravou a odmietnutie udelenia súhlasu s cezhraničnou prepravou
(1)
Ak je Slovenská republika krajinou určenia alebo krajinou tranzitu, dozorný orgán oznámi formou stanoviska najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa potvrdenia o prijatí žiadosti členským štátom určenia, svoj súhlas s cezhraničnou prepravou alebo podmienky, ktorých splnenie vyžaduje na udelenie súhlasu s cezhraničnou prepravou alebo svoje odmietnutie udeliť súhlas s cezhraničnou prepravou príslušným orgánom členského štátu pôvodu.
(2)
Ak je Slovenská republika krajinou určenia alebo krajinou tranzitu, dozorný orgán môže požiadať o predĺženie lehoty na oznámenie svojho stanoviska podľa odseku 1 najviac o jeden mesiac.
(3)
Ak je Slovenská republika krajinou určenia alebo krajinou tranzitu a dozorný orgán neoznámi svoje stanovisko v lehote podľa odseku 1 alebo v predĺženej lehote podľa odseku 2, takéto neoznámenie sa považuje za ním udelený súhlas s požadovanou cezhraničnou prepravou.
(4)
Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu a príslušné orgány dotknutých členských štátov tranzitu a členského štátu určenia neoznámia svoje stanovisko v lehote podľa odseku 1 alebo v predĺženej lehote podľa odseku 2, dozorný orgán takéto neoznámenie považuje za nimi udelený súhlas s požadovanou cezhraničnou prepravou.
(5)
Dozorný orgán uvedie v stanovisku podľa odseku 1 dôvody každého odmietnutia udelenia súhlasu s cezhraničnou prepravou alebo podmienok pre udelenie súhlasu s cezhraničnou prepravou, ktoré
a)
ak je Slovenská republika krajinou tranzitu, vyplývajú z tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,20e) a ktoré sa vzťahujú na prepravu rádioaktívneho materiálu,
b)
ak je Slovenská republika krajinou určenia, vyplývajú z tohto zákona, z osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,20e) a ktoré sa vzťahujú na prepravu rádioaktívneho materiálu a na nakladanie s rádioaktívnym odpadom alebo vyhoretým jadrovým palivom.
(6)
Ak je Slovenská republika krajinou tranzitu alebo krajinou určenia, dozorný orgán nemôže podmieniť udelenie súhlasu s cezhraničnou prepravou prísnejšími podmienkami, ako sú podmienky ustanovené v § 15 pre vnútroštátne prepravy.
(7)
Ak je Slovenská republika krajinou tranzitu, dozorný orgán, ktorý udelil súhlas s tranzitnou cezhraničnou prepravou, nemôže odmietnuť udeliť súhlas so spätnou cezhraničnou prepravou, ak sa
a)
pôvodný súhlas s cezhraničnou prepravou týkal materiálu prepravovaného na účely úpravy alebo prepracovania, ide o spätnú cezhraničnú prepravu rádioaktívneho odpadu alebo iných výrobkov zodpovedajúcich pôvodnému materiálu po úprave alebo prepracovaní a sú dodržané všetky súvisiace právne predpisy, ktorými sú podmienené konania podľa odseku 5 písm. a), alebo
b)
vyskytnú okolnosti uvedené v § 16h a spätná cezhraničná preprava sa má uskutočniť za tých istých podmienok a s rovnakými špecifikáciami ako pôvodná cezhraničná preprava.
§ 16f
Povolenie cezhraničnej prepravy
(1)
Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu, dozorný orgán nevydá rozhodnutie o žiadosti podľa § 16b skôr, ako uplynie lehota, ktorá je určená pre príslušné dotknuté orgány členského štátu určenia alebo členského štátu tranzitu na zaslanie ich stanoviska podľa § 16e ods. 1 alebo 2.
(2)
Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu, dozorný orgán predĺži lehotu na oznámenie stanoviska podľa § 16e ods. 1 na základe žiadosti o predĺženie lehoty zaslanej dotknutým príslušným orgánom členského štátu určenia alebo členského štátu tranzitu najviac o jeden mesiac.
(3)
Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu a boli udelené všetky súhlasy potrebné na cezhraničnú prepravu, dozorný orgán povolí držiteľovi cezhraničnú prepravu a informuje o tom príslušné orgány členského štátu určenia a každú krajinu tranzitu. Dozorný orgán uvedie v povolení cezhraničnej prepravy všetky podmienky, ktorými dotknuté príslušné orgány podmienili svoj súhlas s cezhraničnou prepravou.
(4)
Povolenie podľa odseku 3 nenahrádza povolenie podľa § 5 ods. 3 písm. j) ani povolenie podľa osobitného predpisu.20f)
(5)
Povolenie podľa odseku 3 sa môže vzťahovať aj na viac cezhraničných prepráv, ak sú splnené podmienky podľa § 16b ods. 2.
(6)
Povolenie podľa odseku 3 je platné na obdobie najviac troch rokov. Pri určovaní lehoty platnosti dozorný orgán zohľadní všetky podmienky, ktorými členské štáty určenia alebo členské štáty tranzitu podmienili svoj súhlas s cezhraničnou prepravou.
§ 16g
Potvrdenie o prijatí zásielky
(1)
Ak je Slovenská republika krajinou určenia, príjemca je povinný do 15 dní od prijatia zásielky zaslať dozornému orgánu potvrdenie o prijatí každej zásielky.
(2)
Ak je Slovenská republika krajinou určenia, dozorný orgán zašle kópiu potvrdenia o prijatí zásielky podľa odseku 1 členskému štátu pôvodu a každej krajine tranzitu.
(3)
Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu, dozorný orgán zašle kópiu potvrdenia o prijatí zásielky podľa odseku 1 pôvodnému držiteľovi.
§ 16h
Nedokončenie prepravy
(1)
Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu, krajinou tranzitu alebo krajinou určenia a uskutočňovanie prepravy nie je v súlade s týmto zákonom, s podmienkami uvedenými v povolení alebo súhlasoch udelených podľa tohto zákona, dozorný orgán rozhodne, že cezhraničná preprava sa nesmie dokončiť. Dozorný orgán bezodkladne informuje o svojom rozhodnutí príslušné orgány ostatných dotknutých členských štátov.
(2)
Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu a cezhraničná preprava sa nemôže dokončiť alebo sa nesmie dokončiť z dôvodov podľa odseku 1 a nemožno prijať iný bezpečný postup, držiteľ povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov podľa § 15 ods. 1 a 2 alebo držiteľ povolenia podľa osobitného predpisu20f) je povinný prijať nápravné bezpečnostné opatrenia a vrátiť rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo do miesta, kde sa nachádzali pred cezhraničnou prepravou.
(3)
Ak držiteľ povolenia podľa odseku 2 nie je schopný vykonať nápravné bezpečnostné opatrenia a vrátiť dotknutý rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo do miesta, kde sa nachádzali pred cezhraničnou prepravou, dozorný orgán určí iného držiteľa povolenia na prepravu podľa § 15 ods. 1 a 2 alebo iného držiteľa povolenia podľa osobitného predpisu,20f) ktorý splní povinnosti namiesto pôvodného držiteľa povolenia podľa odseku 2 v rozsahu jeho povolenia.
(4)
Ak sa cezhraničná preprava nesmie dokončiť alebo nemôže dokončiť podľa odsekov 2 a 3, náklady znáša držiteľ povolenia podľa § 16f ods. 3.
Cezhraničná preprava mimo územia členských štátov
§ 16i
Dovoz na územie členských štátov
(1)
Ak sa má rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo doviesť na územie členských štátov z tretej krajiny a krajinou určenia je Slovenská republika, ich príjemca podá dozornému orgánu žiadosť o povolenie cezhraničnej prepravy.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 možno podať na viac cezhraničných prepráv za podmienok uvedených v § 16b ods. 2.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je písomná dohoda príjemcu s držiteľom, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v tretej krajine a je akceptovaný príslušnými orgánmi tejto tretej krajiny, ktorou sa držiteľ zaväzuje prevziať späť rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo, ak cezhraničnú prepravu nebude možné dokončiť podľa odseku 7.
(4)
Dozorný orgán zašle žiadosť podľa odseku 1 na schválenie príslušným orgánom dotknutých členských štátov tranzitu. Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu alebo krajinou tranzitu, ustanovenia § 16d a §16e sa použijú primerane.
(5)
Ak je Slovenská republika krajinou určenia a na cezhraničnú prepravu boli udelené všetky potrebné súhlasy, dozorný orgán povolí príjemcovi cezhraničnú prepravu a informuje o tom príslušné orgány krajín tranzitu a krajiny pôvodu. Ustanovenia § 16f ods. 4 až 6 sa použijú primerane.
(6)
Ak je Slovenská republika krajinou určenia, príjemca zašle dozornému orgánu do 15 dní od prijatia zásielky potvrdenie o prijatí každej zásielky. Dozorný orgán zašle kópiu potvrdenia o prijatí každej zásielky krajine pôvodu a krajine tranzitu.
(7)
Ak Slovenská republika je krajinou určenia alebo krajinou tranzitu, dozorný orgán môže rozhodnúť, že cezhraničná preprava sa nesmie dokončiť, ak uskutočňovanie cezhraničnej prepravy nie je v súlade s týmto zákonom, s podmienkami uvedenými v povolení alebo súhlasoch vydaných podľa tohto zákona. Dozorný orgán bezodkladne informuje o svojom rozhodnutí príslušné orgány krajiny pôvodu.
(8)
Ak sa cezhraničná preprava nemôže dokončiť alebo nesmie dokončiť, náklady znáša príjemca podľa odseku 1.
§ 16j
Tranzit cez územie členských štátov
(1)
Ak sa má rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo doviesť na územie členských štátov z tretej krajiny a krajinou určenia nie je členský štát, osoba zodpovedná za cezhraničnú prepravu v rámci Slovenskej republiky, cez ktorej colný úrad má rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo prvýkrát doviesť na územie členských štátov, podá dozornému orgánu žiadosť o povolenie cezhraničnej prepravy.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 možno podať na viac cezhraničných prepráv za podmienok uvedených v § 16b ods. 2.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je písomná dohoda medzi príjemcom, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v tretej krajine a držiteľom, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v tretej krajine a je akceptovaný jej príslušnými orgánmi, ktorou sa držiteľ zaväzuje prevziať späť rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo, ak cezhraničnú prepravu nemožno dokončiť podľa odseku 7. Na účely tohto zákona sa za takúto dohodu považuje aj rovnaké dojednanie medzi príjemcom, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v tretej krajine a držiteľom, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v tretej krajine a je akceptovaný jej príslušnými orgánmi podľa osobitného predpisu.20g)
(4)
Dozorný orgán zašle žiadosť uvedenú v odseku 1 na schválenie príslušným orgánom ostatných členských štátov tranzitu. Ak má byť Slovenská republika prvou krajinou tranzitu na území členských štátov podľa odseku 1 alebo len jedným z viacerých členských štátov tranzitu, ustanovenia § 16d a 16e sa použijú primerane.
(5)
Ak má byť Slovenská republika prvou krajinou tranzitu na území členských štátov podľa odseku 1 a na prepravu boli udelené všetky potrebné súhlasy ostatných členských štátov tranzitu, dozorný orgán povolí zodpovednej osobe podľa odseku 1 cezhraničnú prepravu a informuje o tom príslušné orgány každej krajiny tranzitu. Ustanovenia § 16f ods. 4 až 6 sa použijú primerane.
(6)
Ak je Slovenská republika prvou krajinou tranzitu na území členských štátov, zodpovedná osoba uvedená v odseku 1 oznámi dozornému orgánu, že rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo boli prepravené na miesto určenia v tretej krajine, a to do 15 dní odo dňa ich príchodu, a uvedie posledný colný úrad na území členských štátov, cez ktorý zásielka prešla. Toto oznámenie doloží písomným vyhlásením alebo osvedčením príjemcu, v ktorom uvedie, že rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo bol prepravený do miesta určenia a uvedie colný úrad vstupu do tretej krajiny.
(7)
Ak je Slovenská republika krajinou tranzitu a uskutočňovanie cezhraničnej prepravy nie je v súlade s týmto zákonom, s podmienkami uvedenými v povolení alebo súhlasoch vydaných podľa tohto zákona, dozorný orgán rozhodne, že cezhraničná preprava sa nesmie dokončiť. Dozorný orgán informuje o svojom rozhodnutí príslušné orgány krajiny pôvodu.
(8)
Ak sa cezhraničná preprava nemôže dokončiť alebo nesmie dokončiť, náklady znáša zodpovedná osoba podľa odseku 1.
§ 16k
Vývoz z územia členských štátov
(1)
Ak sa má rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo vyviezť z územia členských štátov do tretej krajiny a Slovenská republika je krajinou pôvodu, držiteľ predloží dozornému orgánu žiadosť o povolenie cezhraničnej prepravy.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 možno podať na viac cezhraničných prepráv za podmienok uvedených v § 16b ods. 2.
(3)
Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu, dozorný orgán postupom primeraným podľa § 16d
a)
informuje príslušné orgány krajiny určenia o plánovanej cezhraničnej preprave a požiada ich o udelenie súhlasu s cezhraničnou prepravou a
b)
zašle žiadosť podľa odseku 1 na schválenie príslušným orgánom členského štátu tranzitu.
(4)
Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu a na cezhraničnú prepravu boli udelené všetky potrebné súhlasy, dozorný orgán povolí držiteľovi cezhraničnú prepravu a informuje o tom príslušné orgány krajiny určenia a každej krajiny tranzitu. Ustanovenia § 16f ods. 4 až 6 sa použijú primerane.
(5)
Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu, držiteľ oznámi dozornému orgánu, že rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo bolo prepravené do miesta určenia v tretej krajine, a to do 15 dní odo dňa ich príchodu a uvedie posledný colný úrad na území členských štátov, cez ktorý zásielka prešla. Toto oznámenie doloží písomným vyhlásením alebo osvedčením príjemcu, v ktorom uvedie, že rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo boli prepravené do miesta určenia a uvedie colný úrad vstupu v tretej krajine.
(6)
Ak je Slovenská republika krajinou pôvodu alebo krajinou tranzitu a ak uskutočňovanie cezhraničnej prepravy nie je v súlade s týmto zákonom, s podmienkami uvedenými v povolení alebo súhlasoch vydaných podľa tohto zákona, dozorný orgán rozhodne, že cezhraničná preprava sa nesmie dokončiť. Ak je Slovenská republika krajinou tranzitu, dozorný orgán bezodkladne informuje o svojom rozhodnutí príslušné orgány dozoru členského štátu pôvodu. Ustanovenia § 16h ods. 2 až 4 sa použijú primerane.
§ 16l
Používanie štandardných dokumentov
(1)
Žiadosť o povolenie cezhraničnej prepravy sa vypĺňa a všetky ďalšie dokumenty a informácie uvedené v § 16f, 16i až 16k sa dozornému orgánu podávajú v štátnom jazyku20h) spolu s overeným prekladom štandardných dokumentov a všetkých ďalších dokumentov a informácií uvedených v § 16f, 16i až 16k do jazykov, ktoré sú prijateľné pre ostatné príslušné orgány dozoru krajín tranzitu a krajín určenia.
(2)
K štandardným dokumentom sa prikladajú všetky dodatočné požiadavky žiadateľa a dotknutých príslušných orgánov na povolenie cezhraničnej prepravy.
(3)
Vyplnený štandardný dokument osvedčujúci, že proces povoľovania bol riadne dodržaný, sprevádza každú zásielku patriacu do rozsahu pôsobnosti tohto zákona, a to aj v prípadoch, ak sa jedno povolenie na cezhraničnú prepravu týka viac ako jednej cezhraničnej prepravy.
(4)
Štandardný dokument a ďalšie dokumenty sa sprístupňujú príslušným orgánom dozoru krajiny pôvodu, krajiny určenia, ako aj každej krajine tranzitu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 20c až 20h znejú:
„20c)
§ 5 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z.
20d)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20e)
Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z., vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 53/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany, Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 125/2002 Z. z.).
20f)
§ 45 ods. 2 písm. i) a j) a ods. 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.
20g)
Čl. 27 Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 125/2002 Z. z.).
20h)
§ 1 a § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.“.
11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30 až 36 znejú:
„30)
§ 11 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
31)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32)
§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
§ 48 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.
33)
§ 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z.
34)
§ 2 písm. c) zákona č. 293/2007 Z. z.
35)
§ 8 až 27 zákona č. 293/2007 Z. z.
36)
§ 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.“.
12.
V § 35 sa za číslo „16“ vkladajú slová „až 16l“.
13.
Za § 37a sa vkladajú § 37b a 37c, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠37b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 25. decembra 2008
(1)
Konania začaté a cezhraničné prepravy povolené pred 25. decembrom 2008 sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov.
(2)
Konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa spoplatnia spôsobom a v sadzbách podľa doterajších predpisov.
§ 37c
Návrh tohto zákona bol oznámený Komisii a členským štátom Európskej únie v súlade s postupom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998.“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 46 sa citácia „Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1974 Zb. Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Nariadenie Komisie (Euratom) č. 3227/76 zo dňa 19. októbra 1976 týkajúce sa aplikácie opatrení v systéme záruk Euratomu v platnom znení (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 363, 31. 12. 1976).“ nahrádza citáciou „Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1974 Zb. o Zmluve o nešírení jadrových zbraní, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1974 Zb. o Zmluve o zákaze umiestňovania jadrových zbraní a iných zbraní hromadného ničenia na dne morí a oceánov a v jeho podzemí, Nariadenie Komisie (Euratom) č. 302/2005 z 8. februára 2005 o uplatňovaní systému záruk Euratomu (Ú. v. EÚ L 54, 28. 2. 2005).“.
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 47 sa citácia „Nariadenie Komisie č. 17/66/Euratom zo dňa 29. novembra 1966, ktorým sa udeľuje výnimka na prevoz malých množstiev rúd, východiskových materiálov a osobitných štiepnych materiálov z pravidiel kapitoly o dodávkach (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 241, 28. 12. 1966) v znení nariadenia Komisie (Euratom) č. 3137/74 zo dňa 12. decembra 1974 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 333, 13. 12. 1974).“ nahrádza citáciou „Nariadenie Komisie (Euratom) č. 66/2006 zo 16. januára 2006, ktorým sa udeľuje výnimka na prevoz malých množstiev rúd, východiskových materiálov a osobitných štiepnych materiálov z pravidiel kapitoly o dodávkach (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2006).“.
16.
Príloha č. 3 sa vypúšťa. Doterajšie prílohy č. 4 a 5 sa označujú ako prílohy č. 3 a 4.
17.
Príloha č. 4 znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica 62/302/ES z 5. marca 1962 o voľnom prístupe ku kvalifikovaným povolaniam v oblasti jadrovej energie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES 57, 9. 7. 1962).
2.
Smernica Rady 89/618/Euratom z 27. novembra 1989 o informovaní verejnosti o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa majú uplatniť, a o krokoch, ktoré sa majú vykonať v prípade rádiologickej havarijnej situácie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1; Ú. v. ES L 357, 7. 12. 1989).
3.
Smernica Rady 2006/117/Euratom z 20. novembra 2006 o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva (Ú. v. EÚ L 337, 5. 12. 2006).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/20002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342 /2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z. a zákona č. 405/2008 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov sa XII. ČASŤ JADROVÁ BEZPEČNOSŤ vypúšťa.
Čl. III
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č.139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z. a zákona č. 165/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 písm. b) sa čiarka za slovom „palivom“ nahrádza písmenom „a“ a vypúšťajú sa slová „a fyzickej ochrany jadrových zariadení“.
2.
V § 29 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ako aj“ a za slovo „evidencie“ sa vkladajú slová „ako aj nad fyzickou ochranou jadrových zariadení a jadrových materiálov zabezpečovanou držiteľom príslušného povolenia“.
Čl. IV
Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z. a zákona č. 94/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 odsek 5 znie:
„(5)
Rada správcov predloží každoročne do 30. novembra bežného roka dozornej rade na schválenie na nasledujúci rok návrh vypracovaný v súlade so schválenou stratégiou na
a)
rozdelenie zdrojov jadrového fondu za bežný rok do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty, ktoré nemajú zdroje podľa § 7 ods. 1 písm. a); sú to
1.
analytický účet podľa odseku 1 písm. a) bodu 1. jadrová elektráreň A 1,
2.
podúčet podľa odseku 1 písm. e) na vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, prípravu, projektovanie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a uzatváranie úložísk rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva vrátane monitorovania po uzavretí týchto úložísk a vrátane súvisiaceho výskumu a vývoja,
3.
podúčet podľa odseku 1 písm. g) na skladovanie vyhoretého jadrového paliva v samostatných jadrových zariadeniach,
b)
rozdelenie zdrojov jadrového fondu za bežný rok do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty, ktoré majú zdroje podľa § 7 ods. 1 písm. a) pomerne podľa výšky príspevkov uhradených podľa § 7 ods. 1 písm. a) príslušnými držiteľmi povolenia na prevádzku jadrových zariadení, čo predstavuje
1.
analytické účty podľa odseku 1 písm. a) bodu 2. jadrová elektráreň V1 a bodu 3. jadrová elektráreň V2,
2.
podúčet podľa odseku 1 písm. b) na vyraďovanie jadrovej elektrárne vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania prevádzkovanej v lokalite Mochovce,
c)
čerpanie výdavkov jadrového fondu v štruktúre podľa odseku 1.“.
2.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
úhradu poistného na poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa jadrového zariadenia, ktoré je vo vyraďovaní za škody spôsobené jadrovou udalosťou.“.
3.
V § 9 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem úhrady poistného podľa odseku 1 písm. h),“.
4.
V § 13 ods. 12 sa slová „do 31. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2017“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 25. decembra 2008 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.