409/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.10.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

409
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. mája 2008 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení spoločného kontaktného pracoviska Jarovce-Kittsee.
Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2008 v súlade s článkom 6 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.