410/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.10.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

410
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
V prílohe č. 1 k výnosu sú uvedené minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
V prílohe č. 2 k výnosu sú uvedené minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Výnosom sa zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 428/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.
Výnos bude uverejnený v čiastke č. 32 – 51/2008 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.