413/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

413
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. októbra 2008
o sumách vianočného príspevku v roku 2008
Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 8 zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Percento priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2007 na určenie sumy dôchodku na účely poskytnutia vianočného príspevku v roku 2008 je
a)
20 %,
b)
40 %,
c)
60 %.
(2)
Suma dôchodku určená percentom priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2007 je
a)
podľa odseku 1 písm. a) 4 030 Sk,
b)
podľa odseku 1 písm. b) 8 059 Sk,
c)
podľa odseku 1 písm. c) 12 088 Sk.
(3)
Suma vianočného príspevku v roku 2008 je
a)
2 000 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je do 4 030 Sk,
b)
1 750 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 4 031 Sk do 8 059 Sk,
c)
1 500 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 8 060 Sk do 12 088 Sk.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. októbra 2008.
Robert Fico v. r.