414/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

414
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 a § 110 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 13. októbra 2008 č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách.
Výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru a upravuje zriaďovanie, zrušovanie a riadenie policajných stredných odborných škôl, pomaturitné štúdium v nich uskutočňované a jeho druhy, dĺžku štúdia, postup pri vypracúvaní, schvaľovaní a vydávaní vzdelávacích programov, prijímanie na štúdium, formy, organizáciu, podmienky a priebeh štúdia, vedenie dokumentácie, vydávanie dokladov o získanom vzdelaní, hodnotenie a klasifikáciu v priebehu štúdia, ukončovanie štúdia a kontrolu výchovy a vzdelávania v týchto školách.
Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.
Výnos je uverejnený v čiastke 73/2008 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, krajských riaditeľstvách Policajného zboru, okresných riaditeľstvách Policajného zboru a stredných odborných školách Policajného zboru.