415/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

415
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 1. októbra 2008
o spôsobe vedenia oddelenej evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, o spôsobe vedenia oddelenej evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív a predkladaní výstupov z oddelenej evidencie
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 19 ods. 8 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška sa vzťahuje na
a)
výrobcu
1.
elektriny,1)
2.
plynu,2)
b)
prevádzkovateľa
1.
prenosovej sústavy,3)
2.
distribučnej sústavy,4)
3.
prepravnej siete,5)
4.
distribučnej siete,6)
5.
zásobníka,7)
c)
dodávateľa
1.
elektriny,8)
2.
plynu.9)
§ 2
Evidencia sa vedie oddelene, a to
a)
v elektroenergetike za
1.
výrobu elektriny,
2.
prenos elektriny,10)
3.
distribúciu elektriny,11)
4.
dodávku elektriny odberateľovi v domácnosti,12)
5.
dodávku elektriny odberateľovi mimo domácnosti,13)
6.
inú činnosť podľa predmetu podnikania,
b)
v plynárenstve za
1.
výrobu zemného plynu,
2.
prepravu plynu,14)
3.
distribúciu plynu,15)
4.
uskladňovanie plynu,16)
5.
dodávku plynu odberateľovi plynu v domácnosti,17)
6.
dodávku plynu odberateľovi plynu mimo domácnosti,18)
7.
inú činnosť podľa predmetu podnikania.
§ 3
Spôsob vedenia oddelenej evidencie
(1)
Oddelená evidencia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, sa zostavuje za obdobie kalendárneho roka, bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka.19)
(2)
V oddelenej evidencii podľa § 4 a 5 sa navzájom nekompenzujú výnosy s nákladmi ani aktíva s pasívami.
(3)
Oddelená evidencia sa vedie preukázateľným spôsobom vo väzbe na účtovníctvo výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa.
(4)
Oddelená evidencia s výnimkou odseku 5 sa vedie spôsobom ustanoveným v prílohách č. 1 až 10.
(5)
V obmedzenom rozsahu podľa prílohy č.11 sa vedie oddelená evidencia u malého subjektu, ktorým je výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ, ktorý podľa povolenia na podnikanie
a)
v elektroenergetike vyrába elektrinu v objeme do 1 000 000 MWh,
b)
v elektroenergetike alebo plynárenstve na distribúciu elektriny alebo plynu prevádzkuje distribučnú sústavu alebo distribučnú sieť, ktorej počet odberných miest nepresahuje 100 000,
c)
v elektroenergetike na dodávku elektriny dodáva elektrinu odberateľom elektriny v objeme menšom ako 100 000 MWh,
d)
v plynárenstve na distribúciu a dodávku plynu prevádzkuje distribučnú sieť, ktorej počet odberných miest nepresahuje 100 000, a dodáva plyn odberateľom plynu, ktorí sú pripojení k tejto distribučnej sieti.
(6)
Na vedenie oddelenej evidencie sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o rámcovej účtovej osnove a účtovom rozvrhu.20)
§ 4
Vedenie oddelenej evidencie nákladov a výnosov
(1)
Oddelená evidencia zahŕňa údaje o prvotných nákladoch a výnosoch priamo súvisiacich s činnosťou podľa § 2, ako aj náklady súvisiace s viacerými činnosťami (ďalej len „druhotné náklady“). Oddelená evidencia sa vedie zo skutočností, o ktorých účtuje výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ vo svojom účtovníctve a ktoré eviduje spôsobom ustanoveným v tabuľkách podľa príloh č. 1 až 11.
(2)
Prvotné náklady a výnosy, ktoré priamo súvisia so sledovanou činnosťou, sa u výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa v oddelenej evidencii evidujú podľa výkazu ziskov a strát tak, že každý nákladový a výnosový druh sa eviduje oddelene z hľadiska druhu a miesta vzniku, v súlade s organizačnými a riadiacimi aktmi výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa.
(3)
Druhotné náklady sa rozvrhujú na činnosť podľa § 2 v závislosti od organizačného usporiadania výrobcu, prevádzkovateľa alebo dodávateľa v súlade so schválenými pravidlami pre ich rozvrhovanie.21)
(4)
Náklady a výnosy za činnosť podľa § 2 s výnimkou malého subjektu podľa § 3 ods. 5 sa evidujú u výrobcu
(6)
Náklady a výnosy za činnosť podľa § 2 s výnimkou malého subjektu podľa § 3 ods. 5 sa evidujú u dodávateľa
(7)
Náklady a výnosy za činnosť podľa § 2 sa u malého subjektu evidujú
a)
v elektroenergetike spôsobom ustanoveným v tabuľkách č. 61 a 64 prílohy č. 11,
b)
v plynárenstve spôsobom ustanoveným v tabuľkách č. 62 a 64 prílohy č. 11.
§ 5
Vedenie evidencie aktív a pasív
(1)
Aktíva a pasíva sa vedú vo väzbe na účtovníctvo výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa na činnosť, s ktorou priamo súvisia, spôsobom podľa príloh č. 1 až 11.
(2)
Evidencia aktív a pasív využívaných pre viaceré činnosti sa vedie zo skutočností, o ktorých účtuje výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ vo svojom účtovníctve podľa schválených pravidiel pre ich rozvrhovanie.21)
(3)
Súčasťou oddelenej evidencie je aj evidencia majetku, ktorý nespĺňa limit pre zaradenie do kategórie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku v súlade s osobitným predpisom.22)
(4)
U výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa okrem malého subjektu sa pri dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku (ďalej len „prevádzkové aktívum“) evidujú skutočnosti podľa tabuľky č. 60 prílohy č. 10.
(5)
U malého subjektu sa evidujú skutočnosti o prevádzkovom aktíve v tabuľke č. 63 prílohy č. 11.
§ 6
Evidencia prevádzkových aktív výrobcu elektriny
(1)
Prevádzkové aktívum sa v evidencii uvádza v štruktúre podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 1.
(2)
Pri prevádzkovom aktíve sa v evidencii uvádza aj technický parameter podľa tabuľky č. 7 prílohy č. 1.
(3)
Evidencia prevádzkových aktív podľa tabuliek č. 4 a 5 prílohy č. 1 sa vedie po položkách uvedených v tabuľke č. 60 prílohy č. 10 elektronicky.
§ 7
Evidencia prevádzkových aktív prevádzkovateľa prenosovej sústavy
(1)
Prevádzkové aktívum sa v evidencii uvádza v tomto členení:
a)
vedenie,
b)
transformátorová stanica,
c)
dispečing,
d)
ostatné prevádzkové aktívum.
(2)
Pri prevádzkovom aktíve podľa odseku 1 písm. a) a b) sa pri každej položke zaradenej do účtovníctva uvádza aj technický parameter uvedený v tabuľke č. 18 prílohy č. 2.
(3)
Pri prevádzkovom aktíve podľa odseku 1 písm. a) sa okrem mernej jednotky uvádza aj typ vedenia.
(4)
Evidencia prevádzkových aktív podľa tabuliek č. 14 až 17 prílohy č. 2 sa vedie po položkách podľa tabuľky č. 60 prílohy č. 10 elektronicky.
§ 8
Evidencia prevádzkových aktív prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(1)
Prevádzkové aktívum evidované na distribúciu elektriny s výnimkou malého subjektu sa v evidencii podľa používania priraďuje k napäťovej úrovni
a)
veľmi vysokého napätia,
b)
vysokého napätia,
c)
nízkeho napätia.
(2)
Pri prevádzkovom aktíve sa pri každej položke zaradenej do účtovníctva uvádza aj technický parameter uvedený v tabuľke č. 26 prílohy č. 3.
(3)
Okrem mernej jednotky sa uvádza pri
a)
vzdušnom vedení aj typ vedenia,
b)
káblovom vedení aj typ kábla,
c)
transformátorovej stanici aj jej typ a výkon,
d)
kompenzačnom rozvádzači jeho výkon.
(4)
Evidencia prevádzkových aktív podľa tabuliek č. 23 až 25 prílohy č. 3 sa vedie po položkách podľa tabuľky č. 60 prílohy č. 10 elektronicky.
§ 9
Evidencia prevádzkových aktív dodávateľa elektriny a plynu
(1)
Prevádzkové aktívum sa vedie samostatne za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo odberateľovi plynu v domácnosti a za dodávku elektriny alebo dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo odberateľovi plynu mimo domácnosti s výnimkou malého subjektu v tomto členení:
a)
dlhodobý hmotný majetok,
b)
dlhodobý nehmotný majetok.
(2)
Po položkách podľa tabuľky č. 60 prílohy č. 10 sa elektronicky vedie evidencia prevádzkových aktív u dodávateľa
§ 10
Evidencia prevádzkových aktív prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Prevádzkové aktívum evidované na prepravu plynu sa v evidencii uvádza v tomto členení:
a)
plynovod a prípojka,
b)
meracie zariadenie mimo hraničnej preberacej stanice a vnútroštátnej prepúšťacej stanice,
c)
ostatné plynárenské zariadenie v členení
1.
hraničná preberacia stanica,
2.
kompresorová stanica,
3.
vnútroštátna prepúšťacia stanica,
4.
ostatné prevádzkové aktívum.
(2)
Pri každej položke podľa odseku 1 písm. a) sa uvádza aj druh materiálu rúry a jej priemer.
(3)
Evidencia prevádzkových aktív podľa tabuliek č. 30 až 32 prílohy č. 4 sa vedie po položkách podľa tabuľky č. 60 prílohy č. 10 elektronicky.
§ 11
Evidencia prevádzkových aktív prevádzkovateľa distribučnej siete
(1)
Prevádzkové aktívum evidované na distribúciu plynu s výnimkou malého subjektu sa v evidencii uvádza v tomto členení:
a)
plynovod a prípojka,
b)
meracie zariadenie,
c)
ostatné plynárenské zariadenie v členení
1.
regulačná stanica,
2.
ostatné prevádzkové aktívum.
(2)
Pri každej položke podľa odseku 1 písm. a) sa uvádza okrem technického parametra určeného na sledovanie podľa tabuľky č. 36 prílohy č. 5 aj druh materiálu rúry a jej priemer.
(3)
Evidencia prevádzkových aktív podľa tabuliek č. 37 až 40 prílohy č. 5 sa vedie po položkách podľa tabuľky č. 60 prílohy č. 10 elektronicky.
§ 12
Evidencia aktív výrobcu plynu a prevádzkovateľa zásobníka
Evidencia prevádzkových aktív podľa tabuliek č. 43 až 45 prílohy č. 7 sa vedie po položkách elektronicky podľa tabuľky č. 60 prílohy č. 10 u prevádzkovateľa zásobníka a u výrobcu zemného plynu.
§ 13
Predkladanie výstupov z oddelenej evidencie
Výstupy z oddelenej evidencie za sledovaný rok sa v plnom rozsahu predkladajú úradu elektronicky a jedenkrát v písomnom vyhotovení s výnimkou evidencie prevádzkových aktív po jednotlivých položkách do 15 dní po schválení účtovnej závierky, najneskôr však do 30. júna nasledujúceho roka.
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1)
Evidencia podľa príloh č. 1 až 11 s výnimkou podľa odsekov 2 a 3 sa prvýkrát vedie za rok 2009.
(2)
Informácia podľa § 7 ods. 3, § 8 ods. 3, § 10 ods. 2 a § 11 ods. 2 sa uvádza prvýkrát za rok 2010.
(3)
Evidencia nákladov, tržieb a výnosov podľa tabuliek č. 1 a 2 prílohy č. 1 sa u výrobcu elektriny za elektrinu vyrobenú podľa jednotlivých druhov zdrojov vedie prvýkrát za rok 2010.
§ 15
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.
Oddelená evidencia výrobcu elektriny
Tabuľka
č.
Názov
1 Evidencia nákladov výrobcu elektriny
2 Evidencia tržieb a výnosov výrobcu elektriny
3 Evidencia o množstve vyrobenej elektriny a nákladoch na výrobu
4 Evidencia prevádzkových aktív výrobcu elektriny
5 Evidencia vyradených prevádzkových aktív výrobcu elektriny
6 Evidencia investičných výdavkov výrobcu elektriny
7 Technické parametre sledované výrobcom elektriny
Príloha č. 2 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.
Oddelená evidencia prevádzkovateľa prenosovej sústavy
Tabuľka
č.
Názov
8 Evidencia nákladov na prenos elektriny
9 Evidencia o prenesenom množstve elektriny a nákladoch na prenos elektriny
10 Evidencia vybraných nákladov/výnosov
11 Evidencia výnosov vrátane tržieb za prenos elektriny
12 Evidencia celkových nákladov na prenos elektriny
13 Náklady a výnosy za zúčtovanie odchýlok
14 Evidencia prevádzkových aktív na prenos elektriny
15 Evidencia prevádzkových aktív súvisiacich so zúčtovaním odchýlok
16 Evidencia investičných výdavkov na prenos elektriny
17 Evidencia vyradených prevádzkových aktív na prenos elektriny
18 Technické parametre sledované prevádzkovateľom prenosovej sústavy
Príloha č. 3 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.
Oddelená evidencia prevádzkovateľa distribučnej sústavy s výnimkou malého subjektu
Tabuľka
č.
Názov
19 Evidencia nákladov na distribúciu elektriny
20 Evidencia o distribuovanom množstve elektriny a nákladoch na distribúciu elektriny
21 Evidencia výnosov vrátane tržieb za distribúciu elektriny
22 Evidencia celkových nákladov na distribúciu elektriny
23 Evidencia prevádzkových aktív na distribúciu elektriny
24 Evidencia investičných výdavkov na distribúciu elektriny
25 Evidencia vyradených prevádzkových aktív na distribúciu elektriny
26 Technické parametre sledované prevádzkovateľom distribučnej sústavy
Príloha č. 4 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.
Oddelená evidencia prevádzkovateľa prepravnej siete
Tabuľka
č.
Názov
27 Evidencia nákladov na prepravu plynu
28 Evidencia o prepravenom množstve plynu a nákladoch na prepravu plynu
29 Evidencia nákladov na pripojenie do prepravnej siete
30 Evidencia prevádzkových aktív na prepravu plynu
31 Evidencia investičných výdavkov na prepravu plynu
32 Evidencia o vyradených prevádzkových aktívach na prepravu plynu
Príloha č. 5 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.
Oddelená evidencia prevádzkovateľa distribučnej siete s výnimkou malého subjektu
Tabuľka
č.
Názov
33 Evidencia nákladov na distribúciu plynu
34 Evidencia o distribuovanom množstve plynu a nákladoch na distribúciu plynu
35 Evidencia nákladov a výnosov na pripojenie do distribučnej siete
36 Technické parametre sledované prevádzkovateľom distribučnej siete
37 Evidencia prevádzkových aktív na distribúciu plynu
38 Evidencia prevádzkových aktív súvisiacich so zúčtovaním odchýlok
39 Evidencia investičných výdavkov na distribúciu plynu
40 Evidencia vyradených prevádzkových aktív na distribúciu plynu
Príloha č. 6 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.
Oddelená evidencia výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa v plynárenstve s výnimkou malého subjektu
Tabuľka
č.
Názov
41 Evidencia nákladov
42 Evidencia výnosov vrátane tržieb
Príloha č. 7 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.
Oddelená evidencia výrobcu plynu a prevádzkovateľa zásobníka
Tabuľka
č.
Názov
43 Evidencia prevádzkových aktív na výrobu a uskladňovanie plynu
44 Evidencia vyradených prevádzkových aktív na výrobu a uskladňovanie plynu
45 Evidencia investičných výdavkov na výrobu a uskladňovanie plynu
Príloha č. 8 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.
Oddelená evidencia dodávateľa elektriny s výnimkou malého subjektu
Tabuľka
č.
Názov
46 Evidencia tržieb za dodávku elektriny
47 Evidencia vybraných nákladov na dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti
48 Evidencia nákladov a výnosov za dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti a odberateľovi elektriny mimo domácnosti
49 Evidencia vyradených prevádzkových aktív na dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti
50 Evidencia prevádzkových aktív na dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti
51 Evidencia prevádzkových aktív na dodávku elektriny odberateľovi elektriny mimo domácnosti
52 Evidencia investičných výdavkov na dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti
Príloha č. 9 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.
Oddelená evidencia dodávateľa plynu s výnimkou malého subjektu
Tabuľka
č.
Názov
53 Evidencia tržieb za dodávku plynu
54 Evidencia nákladov a výnosov za dodávku plynu odberateľovi plynu v domácnosti a odberateľovi plynu mimo domácnosti
55 Evidencia prevádzkových aktív na dodávku plynu odberateľovi plynu mimo domácnosti
56 Evidencia prevádzkových aktív na dodávku plynu odberateľovi plynu v domácnosti
57 Evidencia investičných výdavkov na dodávku plynu odberateľovi plynu v domácnosti
58 Evidencia vyradených prevádzkových aktív na dodávku plynu odberateľovi plynu v domácnosti
Príloha č. 10 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.
Jednotná evidencia výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa s výnimkou malého subjektu
Tabuľka
č.
Názov
59 Evidencia o osobných nákladoch, mzdových nákladoch a zamestnancoch
60 Vedenie evidencie prevádzkových aktív a odpisov
Príloha č. 11 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.
Oddelená evidencia malého subjektu
Tabuľka
č.
Názov
61 Evidencia nákladov a výnosov malého subjektu v elektroenergetike
62 Evidencia nákladov a výnosov malého subjektu v plynárenstve
63 Evidencia prevádzkových aktív a odpisov malého subjektu
64 Evidencia malého subjektu o osobných nákladoch, počte zamestnancov a priemernej mesačnej mzde na zamestnanca
1)
§ 2 písm. b) bod 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
§ 17 a 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
20)
§ 13 a 14 zákona č. 431/2002 Z. z.
21)
22)