418/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

418
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. apríla 2008 bola v Haagu podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o výkone trestov uložených Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu.
Národná rada Slovenskej republiky s podpisom dohody vyslovila súhlas svojím uznesením č. 880 zo 17. júna 2008.
Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 18. augusta 2008. Ratifikačná listina bola uložená 4. septembra 2008 u tajomníka Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu v Haagu.
Dohoda nadobudne platnosť 3. novembra 2008 v súlade s článkom 13.
K oznámeniu č. 418/2008 Z. z.
DOHODA
medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o výkone trestov uložených Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu
Slovenská republika (na účely tejto dohody ďalej len „dožiadaný štát“)
a Organizácia Spojených národov konajúca prostredníctvom Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ďalej len „medzinárodný tribunál“),
odvolávajúc sa na článok 27 Štatútu medzinárodného tribunálu prijatého rezolúciou Bezpečnostnej rady č. 827 (1993) z 25. mája 1993, v ktorého zmysle sa trest odňatia slobody osôb odsúdených medzinárodným tribunálom vykonáva v štáte určenom medzinárodným tribunálom zo zoznamu štátov, ktoré Bezpečnostnej rade vyjadrili ochotu prijať odsúdené osoby,
berúc na vedomie ochotu dožiadaného štátu vykonávať tresty uložené medzinárodným tribunálom,
odvolávajúc sa na ustanovenia Štandardných minimálnych pravidiel pre zaobchádzanie s väznenými osobami schválené rezolúciami Hospodárskej a sociálnej rady č. 663 C (XXIV) z 31. júla 1957 a č. 2067 (LXII) z 13. mája 1977, Súbor zásad na ochranu všetkých osôb akýmkoľvek spôsobom zadržaných alebo uväznených prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia č. 43/173 z 9. decembra 1988 a Základné zásady pre zaobchádzanie s väznenými osobami prijaté rezolúciou Valného zhromaždenia č. 45/111 zo 14. decembra 1990,
s cieľom zabezpečiť účinky rozsudkov a trestov medzinárodného tribunálu,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Na účely tejto dohody:
a)
„rozsudok“ označuje rozhodnutie alebo príkaz medzinárodného tribunálu, ktorým sa ukladá trest,
b)
„trest“ označuje každé potrestanie alebo opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody nariadené medzinárodným tribunálom za trestný čin na obmedzený alebo neobmedzený čas.
Článok 2
Účel a pôsobnosť dohody
1.
Táto dohoda upravuje výkon trestov uložených rozsudkami medzinárodného tribunálu a s ním súvisiace postupy medzi stranami.
2.
Výkon trestov, ktoré sú svojím druhom alebo dĺžkou nezlučiteľné s právnym poriadkom Slovenskej republiky, je z pôsobnosti tejto dohody vylúčený.
Článok 3
Konanie
1.
Žiadosť o výkon trestu podáva Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) registrátor medzinárodného tribunálu (ďalej len „registrátor“) so súhlasom predsedu medzinárodného tribunálu.
2.
K žiadosti ministerstvu spravodlivosti pripojí registrátor tieto písomnosti:
a)
overenú kópiu rozsudku,
b)
vyhlásenie o dĺžke už vykonaného trestu vrátane väzby,
c)
ak existujú, lekárske alebo psychologické správy o odsúdenej osobe, odporúčania o ďalšom zaobchádzaní s takouto osobou v dožiadanom štáte a akékoľvek ďalšie informácie podstatné na výkon trestu.
3.
Žiadosti a písomnosti uvedené v odseku 2 sa predložia v anglickom a/alebo francúzskom jazyku, ktoré sú pracovnými jazykmi medzinárodného tribunálu. Náklady na preklad pripojených písomností vyhotovený oprávnenými prekladateľmi do slovenského jazyka uhradí medzinárodný tribunál po predložení faktúry a za predpokladu, že mu bol vopred poskytnutý odhad nákladov.
4.
Ministerstvo spravodlivosti predloží žiadosť o uznanie rozsudku a následný výkon trestu príslušným súdom v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom.
5.
Príslušný súd pri uznaní rozsudku nariadi pokračovanie vo výkone trestu na území Slovenskej republiky. Pri uznaní rozsudku je príslušný súd viazaný dĺžkou uloženého trestu. Proti rozhodnutiu príslušného súdu o uznaní rozsudku nie je prípustné odvolanie.
Článok 4
Výkon trestu
1.
Ak táto dohoda neustanovuje inak, podmienky výkonu trestu sa spravujú právnym poriadkom dožiadaného štátu pod dohľadom medzinárodného tribunálu v súlade s článkami 7 až 9 a článkom 10 ods. 2 a 3.
2.
Ak odsúdená osoba spĺňa podmienky na predčasné prepustenie podľa použiteľných vnútroštátnych právnych predpisov dožiadaného štátu, ministerstvo spravodlivosti o tom informuje registrátora.
3.
Predseda medzinárodného tribunálu po konzultácii so sudcami medzinárodného tribunálu rozhodne, či je predčasné prepustenie vhodné. O rozhodnutí predsedu informuje registrátor ministerstvo spravodlivosti. Ak predseda rozhodne, že predčasné prepustenie nie je vhodné, príslušný súd dožiadaného štátu toto rozhodnutie náležite zohľadní. Ministerstvo spravodlivosti informuje registrátora o zámere príslušného súdu dožiadaného štátu buď pokračovať vo výkone trestu odsúdenej osoby za rovnakých podmienok, alebo odovzdať odsúdenú osobu medzinárodnému tribunálu podľa článku 11.
4.
Podmienky výkonu trestu musia byť v súlade so Štandardnými minimálnymi pravidlami pre zaobchádzanie s väznenými osobami, Súborom zásad na ochranu všetkých osôb akýmkoľvek spôsobom zadržaných alebo uväznených a Základnými zásadami pre zaobchádzanie s väznenými osobami.
Článok 5
Odovzdanie odsúdenej osoby
Registrátor prijme opatrenia potrebné na odovzdanie odsúdenej osoby medzinárodným tribunálom príslušným policajným orgánom dožiadaného štátu. Pred odovzdaním registrátor oboznámi odsúdenú osobu s obsahom tejto dohody.
Článok 6
Non-bis-in-idem
Proti odsúdenej osobe nemôže byť pred súdom dožiadaného štátu vedené konanie za skutky spočívajúce vo vážnych porušeniach medzinárodného humanitárneho práva podľa Štatútu medzinárodného tribunálu, pre ktoré už bola odsúdená medzinárodným tribunálom.
Článok 7
Kontrola
1.
Príslušné orgány dožiadaného štátu umožnia Medzinárodnému výboru Červeného kríža (ďalej len „ICRC“), aby kedykoľvek a opakovane kontroloval podmienky výkonu trestu, pričom frekvenciu návštev určí ICRC. ICRC predloží dožiadanému štátu a predsedovi medzinárodného tribunálu dôvernú správu o zisteniach týchto kontrol.
2.
Ministerstvo spravodlivosti a predseda medzinárodného tribunálu navzájom prekonzultujú závery správ uvedených v odseku 1. Predseda medzinárodného tribunálu môže následne požiadať dožiadaný štát, aby mu oznámil každú zmenu v podmienkach výkonu trestu odporúčanú ICRC.
Článok 8
Informácie
1.
Ministerstvo spravodlivosti bezodkladne informuje registrátora:
a)
o predpokladanom ukončení výkonu trestu dva mesiace pred jeho ukončením,
b)
ak odsúdená osoba utiekla z výkonu trestu pred jeho ukončením,
c)
ak odsúdená osoba zomrela alebo ochorela nevyliečiteľnou životunebezpečnou chorobou alebo nevyliečiteľnou duševnou chorobou.
2.
Bez ohľadu na predchádzajúci odsek registrátor a ministerstvo spravodlivosti vzájomne prekonzultujú na základe žiadosti ktorejkoľvek zo strán všetky otázky týkajúce sa výkonu trestu.
Článok 9
Udelenie milosti a zmiernenie trestu
1.
Ak odsúdená osoba spĺňa podmienky na udelenie milosti alebo zmiernenie trestu podľa použiteľných právnych predpisov dožiadaného štátu, dožiadaný štát o tom informuje registrátora.
2.
Predseda medzinárodného tribunálu po konzultácii so sudcami medzinárodného tribunálu rozhodne, či je udelenie milosti alebo zmiernenie trestu vhodné. O rozhodnutí predsedu informuje registrátor ministerstvo spravodlivosti. Ak predseda rozhodne, že udelenie milosti alebo zmiernenie trestu nie je vhodné, ďalší výkon trestu na území Slovenskej republiky nebude možný a registrátor vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanie odsúdenej osoby v súlade s článkom 11.
Článok 10
Ukončenie výkonu trestu
1.
Výkon trestu skončí:
a)
ak sa trest vykonal v plnom rozsahu,
b)
smrťou odsúdenej osoby,
c)
udelením milosti odsúdenej osobe,
d)
na základe rozhodnutia medzinárodného tribunálu podľa odseku 2.
2.
Medzinárodný tribunál môže kedykoľvek požiadať o ukončenie výkonu trestu v dožiadanom štáte a odovzdanie odsúdenej osoby inému štátu alebo medzinárodnému tribunálu.
3.
Dožiadaný štát ukončí výkon trestu ihneď, ako ho registrátor informuje o rozhodnutí alebo opatrení, v ktorého dôsledku trest nie je už ďalej vykonateľný.
Článok 11
Nemožnosť výkonu trestu
Ak sa kedykoľvek po vydaní rozhodnutia o výkone trestu stal ďalší výkon trestu z akýchkoľvek právnych alebo praktických dôvodov nemožným, dožiadaný štát o tom bezodkladne informuje registrátora. Registrátor prijme všetky opatrenia potrebné na odovzdanie odsúdenej osoby. Príslušné orgány dožiadaného štátu poskytnú lehotu najmenej 60 dní od oznámenia registrátorovi pred prijatím prípadných ďalších opatrení vo veci.
Článok 12
Náklady
Ak sa strany nedohodnú inak, znáša náklady súvisiace s odovzdaním odsúdenej osoby do dožiadaného a z dožiadaného štátu medzinárodný tribunál. Dožiadaný štát uhradí všetky ostatné náklady spôsobené výkonom trestu na jeho území. V prípade, ak sa náklady spojené s výkonom trestu neočakávane zvýšia a v dôsledku toho sa ďalší výkon trestu stane pre dožiadaný štát nemožným, použije sa primerane článok 11 tejto dohody.
Článok 13
Nadobudnutie platnosti
Táto dohoda nadobudne platnosť 60 dní od doručenia ratifikačnej listiny dožiadaného štátu registrátorovi.
Článok 14
Trvanie dohody
1.
Táto dohoda ostáva v platnosti, kým dožiadaný štát bude vykonávať tresty v súlade s ustanoveniami a podmienkami tejto dohody.
2.
Na základe konzultácie môže každá strana ukončiť platnosť tejto dohody prostredníctvom oznámenia o jej ukončení zaslaným dva mesiace vopred. Platnosť dohody nemôže byť ukončená predtým, ako boli vykonané tresty alebo ukončené výkony trestov, na ktoré sa táto dohoda uplatňuje, a prípadne pred odovzdaním odsúdenej osoby podľa článku 11.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.
Dané v Haagu 7. apríla 2008, v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v anglickom jazyku. V prípade rozdielneho výkladu bude rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:

Štefan Harabin v. r.

Za Organizáciu Spojených národov:

Hans Holthuis v. r.