419/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

419
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. 10. 1980 (oznámenie č. 182/2003 Z. z.) sa 1. januára 2008 stala Albánska republika a 3. júna 2006 Čiernohorská republika.
Albánska republika označila ústredný orgán podľa článkov 3, 4 a 16 a urobila vyhlásenia a uplatnila výhrady k dohovoru.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Albánskou republikou nadobudne dohovor platnosť 1. novembra 2008.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Čiernohorskou republikou dohovor nadobudol platnosť 1. marca 2007.
Doplnenie Zoznamu zmluvných strán dohovoru k 1. júnu 2003 a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 182/2003 Z. z. v znení oznámení č. 347/2003 Z. z., č. 80/2004 Z. z., č. 375/2004 Z. z., č. 454/2006 Z. z. a č. 246/2007 Z. z. je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.
K oznámeniu č. 419/2008 Z. z.
DOPLNENIE
Zoznamu zmluvných strán dohovoru k 1. júnu 2003 a prehľad ich výhrad a vyhlásení v znení neskorších zmien a doplnkov
Zoznam zmluvných strán dohovoru k 1. júnu 2003 a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený v prílohe k oznámeniu č. 182/2003 Z. z. v znení oznámení č. 347/2003 Z. z., č. 80/2004 Z. z., č. 375/2004 Z. z., č. 454/2006 Z. z. a č. 246/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
„Albánska republika
a)
Dohovor pre Albánsku republiku nadobudol platnosť 1. januára 2008.
b)
Albánska republika urobila nasledujúce vyhlásenia a uplatnila tieto výhrady:
1.
Podľa článku 28 ods. 1 dohovoru, ak nie je zaručená vzájomnosť so štátom, ktorého občanom je žiadateľ o právnu pomoc, Albánska republika si vyhradzuje právo neuplatniť článok 1 dohovoru na osoby, ktoré majú alebo mali obvyklý pobyt v zmluvnom štáte, ale nie sú štátnymi občanmi žiadneho zmluvného štátu.
2.
Podľa článku 7 a článku 28 ods. 2 písm. a) dohovoru Albánsko vyhlasuje, že zohľadní len žiadosti vyhotovené v albánčine alebo ku ktorým sa pripojil preklad do albánčiny.
3.
Článok 13 ods. 2 sa neuplatní na občanov štátov, ktoré uplatnili výhradu podľa článku 28 ods. 2 písm. b), a na osoby s obvyklým pobytom v týchto zmluvných štátoch.
4.
Kapitola II sa neuplatní na občanov zmluvných štátov, ktoré uplatnili výhradu podľa článku 28 ods. 2 písm. c), a osoby s obvyklým pobytom v týchto zmluvných štátoch.
Čiernohorská republika
a)
Dohovor pre Čiernohorskú republiku nadobudol platnosť 3. júna 2006 sukcesiou.“.