42/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

42
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. apríla 2008 sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zjednodušení vydávania víz slovenským a ruským občanom uzavretej formou výmeny diplomatických nót z 22. augusta 2001 a 1. októbra 2001 (oznámenie č. 276/2002 Z. z.).
Vláda Slovenskej republiky schválila skončenie platnosti dohody svojím uznesením č. 7 z 9. januára 2008.