420/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

420
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. októbra 2008
o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Limity súm finančných prostriedkov určené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme pre verejné vysoké školy na akademický rok 2009/2010 sú
a)
pre Univerzitu Komenského v Bratislave 1 499 710 eur,
b)
pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 388 530 eur,
c)
pre Prešovskú univerzitu v Prešove 334 660 eur,
d)
pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave 143 360 eur,
e)
pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach 180 620 eur,
f)
pre Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre 376 510 eur,
g)
pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici 391 420 eur,
h)
pre Trnavskú univerzitu v Trnave 201 460 eur,
i)
pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave 1 121 840 eur,
j)
pre Technickú univerzitu v Košiciach 700 190 eur,
k)
pre Žilinskú univerzitu v Žiline 499 380 eur,
l)
pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne 160 140 eur,
m)
pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave 377 220 eur,
n)
pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre 416 180 eur,
o)
pre Technickú univerzitu vo Zvolene 209 230 eur,
p)
pre Vysokú školu múzických umení v Bratislave 117 030 eur,
q)
pre Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave 82 770 eur,
r)
pre Akadémiu umení v Banskej Bystrici 55 390 eur,
s)
pre Katolícku univerzitu v Ružomberku 267 360 eur,
t)
pre Univerzitu J. Selyeho 45 330 eur.
(2)
Postup určenia limitov súm podľa odseku 1 je uvedený v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 475/2007 Z. z. o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha
k nariadeniu vlády č. 420/2008 Z. z.
Postup určenia limitov súm podľa § 1 ods. 1
verejná vysoká škola dotácia
na uskutočňovanie
akreditovaných
študijných
programov
v roku 2008
(tis. Sk)
podiel na
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v dotácií na
uskutočňovanie
akreditovaných
študijných
programov
(v %)
limity súm
(Sk)
limity súm
(euro)
limity súm
po zaokrúhlení
na celé
desiatky nahor
(euro)
  A B=100xA/∑A C=B x 228000000 /100 D=C/30,126 E
Univerzita Komenského v Bratislave 1543153 19,8 45180179 1499707,2 1499710
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 399776 5,1 11704576 388521,7 388530
Prešovská univerzita v Prešove 344346 4,4 10081705 334651,3 334660
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 147513 1,9 4318861 143359,9 143360
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 185846 2,4 5441169 180613,7 180620
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 387409 5,0 11342497 376501,9 376510
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 402750 5,2 11791648 391411,0 391420
Trnavská univerzita v Trnave 207287 2,7 6068915 201451,1 201460
Slovenská technická univerzita v Bratislave 1154336 14,8 33796459 1121836,9 1121840
Technická univerzita v Košiciach 720464 9,3 21093626 700180,1 700190
Žilinská univerzita v Žiline 513841 6,6 15044152 499374,4 499380
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 164774 2,1 4824226 160135,0 160140
Ekonomická univerzita v Bratislave 388145 5,0 11364045 377217,2 377220
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 428236 5,5 12537823 416179,5 416180
Technická univerzita vo Zvolene 215284 2,8 6303049 209222,9 209230
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 120412 1,5 3525403 117021,9 117030
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 85166 1,1 2496476 82768,2 82770
Akadémia umení v Banskej Bystrici 56990 0,7 1668544 55385,5 55390
Katolícka univerzita v Ružomberku 275100 3,5 8054332 267354,9 267360
Univerzita J. Selyeho 46633 0,6 1365313 45320,1 45330
Spolu (∑) 7787461 100,0 228000000 7568213,5  
Vysvetlivky k tabuľke: Pri určení limitov súm pre jednotlivé verejné vysoké školy sa vychádza z rozpisu finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy zo štátneho rozpočtu v roku 2008 poskytnutých v rámci dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov okrem časti týkajúcej sa doktorandských štipendií a zálohy na úhradu praxí študentov v zdravotníckych pracoviskách (stĺpec A tabuľky). Pri určení finančných prostriedkov v rámci uvedenej dotácie sa zohľadňuje počet študentov, ekonomická náročnosť poskytovaných študijných programov (používajú sa koeficienty nákladovosti a koeficienty pre stupeň a formu štúdia, čím sa zohľadňujú rozdielne finančné nároky na uskutočňovanie príslušného študijného programu), kvalita (zohľadňujú sa kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov z pohľadu získaných pedagogicko-vedeckých titulov, dosiahnuté výsledky vo vede a umení, najmä počet publikácií, projekty, úspešnosť doktorandského štúdia) a uplatnenie absolventov vysokej školy (počet evidovaných nezamestnaných absolventov v čase tri a viac mesiacov) v súlade s metodikou podľa § 89 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené kritériá sa zohľadňujú aj pri určení limitov súm pre jednotlivé verejné vysoké školy. Podiel verejných vysokých škôl na získaní dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov tak zodpovedá podmienkam na určenie limitov súm jednotlivým verejným vysokým školám na bezplatné študijné programy v externej forme štúdia. Podiel jednotlivých verejných vysokých škôl, ktorým získali dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov v roku 2008, je v percentách vyjadrený v stĺpci B tabuľky. Limit sumy finančných prostriedkov na zabezpečenie študijných programov v externej forme pre konkrétnu vysokú školu je tak vypočítaný ako súčin podielu uvedeného v stĺpci B tabuľky a rozdeľovanej sumy, teda 228 mil. Sk. S ohľadom na to, že účinnosť nariadenia je navrhnutá na rok 2009, získané limity súm boli prepočítané na eurá. Výsledok po zaokrúhlení na celé desiatky je v stĺpci E tabuľky.