421/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

421
ZÁKON
z 24. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. b) a ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto ustanovenie sa nevzťahuje na pobočky zahraničných bánk, ktoré požívajú výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie.“.
2.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Za nedostupný vklad chránený týmto zákonom, ktorého výška sa zisťuje podľa odsekov 3 a 4 a podľa § 10 ods. 8, poskytuje fond jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa tohto zákona náhradu v plnej výške tohto vkladu.“.
3.
Za § 28ba sa vkladá § 28bb, ktorý znie:
㤠28bb
Prechodné ustanovenie
Za vklad chránený podľa tohto zákona, ktorý sa stal nedostupným predo dňom účinnosti tohto zákona, sa poskytuje náhrada podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie § 28a ods. 3.“.
Čl. II
Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z. a zákona č. 397/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V čl. XII sa vypúšťa bod 5.
Doterajšie body 6 až 11 sa označujú ako body 5 až 10.
2.
V čl. XXXI sa slová „bodov 4. až 7.“ nahrádzajú slovami „bodov 4. až 6.“ a vypúšťajú sa slová „§ 9 ods. 2 písm. b),“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.