422/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

422
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. októbra 2008,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:
§ 1
Suma minimálnej mzdy sa ustanovuje na
a)
295,50 eura za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b)
1,698 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.