424/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

424
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 24. októbra 2008,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 764/2004 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 560/2005 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 764/2004 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 560/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 1 ods. 1 písm. a) piatom bode a v § 3 ods. 1 písm. d) sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2008.
Richard Raši v. r.