425/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

425
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. vydalo
opatrenie z 22. októbra 2008 č. CD-2008-7904/40782-14:071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2009/2010 pre študijné programy v externej forme štúdia.
Opatrenie upravuje sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2009/2010 pre študijné programy v externej forme štúdia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2008.
Opatrenie je uverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.