Predpis bol zrušený predpisom 577/2009 Z. z.

428/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

428
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. októbra 2008,
ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy pre vozidlá nad 3,5 t
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Vymedzené úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy označené dopravnými značkami možno užívať motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t po zaplatení úhrady
a)
na jeden mesiac za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou
1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane 55,00 eur,
2. nad 12,0 t 90,00 eur,
b)
na jeden týždeň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou
1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane 24,00 eur,
2. nad 12,0 t 40,00 eur,
c)
na jeden deň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou
1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane 8,60 eura,
2. nad 12,0 t 10,00 eur.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 428/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 07/zv. 4) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú.v. EÚ L 157, 9. 6. 2006).