43/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. mája 2008 sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o liberalizácii vízového režimu uzavretej formou výmeny diplomatických nót z 30. januára 2001 a 21. februára 2001 (oznámenie č. 371/2002 Z. z.).
Vláda Slovenskej republiky schválila skončenie platnosti dohody svojím uznesením č. 20 z 9. januára 2008.