430/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

430
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 8. októbra 2008 č. 07045-25/2008-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 32 – 51 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. októbra 2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.