431/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

431
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 2006 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2008 v súlade s článkom 12 ods. 2.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.