434/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

434
ZÁKON
z 24. októbra 2008,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 62/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 123k sa vkladajú § 123l a 123m, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008
§ 123l
Fyzická osoba, ktorá k 15. novembru 2008 nie je sporiteľ, môže do 30. júna 2009 uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.
§ 123m
(1)
Sporiteľovi, ktorý pred 15. novembrom 2008 uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení, ak do 30. júna 2009 doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.
(2)
Účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1, najskôr však 1. januára 2009, a to spätne odo dňa vzniku prvej účasti. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká
a)
1. januára 2009, ak sporiteľ doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie podľa odseku 1 pred 1. januárom 2009,
b)
dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1, ak sporiteľ doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie podľa odseku 1 v období od 1. januára 2009 do 30. júna 2009.
(3)
Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1, najskôr však po 31. decembri 2008 oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa prvej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.“.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 293ar sa vkladajú § 293as a 293at, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008
§ 293as
(1)
Suma podľa osobitného predpisu118) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za poistenca, ktorému zanikla účasť na starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,118) sa považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie za obdobie jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(2)
Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa odseku 1, sa neznižuje za obdobie starobného dôchodkového sporenia.
§ 293at
Správny fond sa tvorí najviac vo výške 3 % aj zo sumy, ktorá sa podľa § 293as ods. 1 považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 118 znie:“.
„118)
§ 123m zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 434/2008 Z. z.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.