438/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

438
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 24. októbra 2008,
ktorou sa ustanovujú pravidlá vypúšťania znečisťujúcich látok z námorných lodí do mora
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 28a ods. 7 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 395/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
ropou ropné látky vrátane surovej ropy, palivovej nafty, ropného kalu, ropných zvyškov a rafinovaných výrobkov okrem petrochemikálií, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia medzinárodnej zmluvy,1)
b)
ropnou zmesou zmes obsahujúca zvyšky ropy,
c)
osobitnými oblasťami Stredozemné more, Baltické more, Čierne more, Červené more, Perzský záliv, Adenský záliv, antarktická oblasť a severozápadné európske vody.
§ 2
(1)
Ropa alebo ropné zmesi sa nesmú vypúšťať do mora okrem prípadu, ak sú splnené tieto požiadavky:
a)
z ropného tankera okrem prípadov uvedených v písmene b), ak
1.
tanker sa nachádza mimo osobitnej oblasti,
2.
tanker sa nachádza viac ako 50 námorných míľ od najbližšej pevniny,
3.
tanker je v plavbe,
4.
okamžitá výtoková rýchlosť vypúšťania ropy nepresahuje 30 litrov na námornú míľu,
5.
celkové množstvo ropy vypustenej do mora nepresahuje:
a)
pri existujúcich tankeroch 1/15 000 celkového množstva jednotlivého nákladu, z ktorého zvyšky pochádzajú,
b)
pri nových tankeroch 1/30 000 celkového množstva jednotlivého nákladu, z ktorého zvyšky pochádzajú,
6.
tanker má v činnosti systém na monitorovanie a kontrolu vypúšťania ropy a zbernú nádrž podľa medzinárodnej zmluvy,2)
b)
z námornej lode inej ako ropný tanker, s celkovou priestornosťou 400 registrovaných ton a viac, a zo stokových priestorov strojovne okrem stokových priestorov čerpacej stanice nákladu ropného tankera, ak sa nemieša so zvyškami ropy v náklade, ak
1.
námorná loď sa nachádza mimo osobitnej oblasti,
2.
námorná loď je v plavbe,
3.
obsah ropy v nezriedenom odpade nepresahuje 15 častíc na milión,
4.
námorná loď má v činnosti zariadenie na monitorovanie, kontrolu a filtrovanie podľa medzinárodnej zmluvy.3)
(2)
Ak je námorná loď iná ako ropný tanker, s celkovou priestornosťou menšou ako 400 registrovaných ton, mimo osobitnej oblasti, musí byť vybavená zariadením na uskladnenie zvyškov ropy na palube a musí zabezpečiť ich vypustenie do zberného zariadenia alebo do mora podľa odseku 1 písm. b).
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vypúšťanie čistej záťaže alebo oddelenej záťaže alebo nespracovaných ropných zmesí, ak
a)
ich nezriedený obsah nepresahuje 15 častíc na milión,
b)
nepochádzajú zo stokových priestorov čerpacej stanice nákladu,
c)
nie sú zmiešané so zvyškami ropy v náklade.
(4)
Do mora sa nesmú vypúšťať látky v množstvách alebo koncentráciách, ktoré ohrozujú morské prostredie, alebo iné látky primiešané na účely obchádzania požiadaviek vypúšťania uvedených v odsekoch 1 až 3.
(5)
Zvyšky ropy, ktoré nemožno vypúšťať do mora podľa odsekov 1 až 3, sa musia uchovať na palube alebo vypustiť do zberného zariadenia.
§ 3
(1)
V osobitných oblastiach sa nesmie vypúšťať
a)
ropa alebo ropné zmesi z ropného tankera a námornej lode, ktorá nie je ropným tankerom, s celkovou priestornosťou 400 registrovaných ton a viac,
b)
ropa alebo ropné zmesi z námornej lode, ktorá nie je ropným tankerom, s celkovou priestornosťou menšou ako 400 registrovaných ton okrem prípadu, ak obsah ropy v nezriedenom odpade nepresahuje 15 častíc na milión.
(2)
Na vypúšťanie čistej záťaže alebo oddelenej záťaže sa ustanovenie odseku 1 nevzťahuje.
(3)
Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na vypúšťanie spracovanej vody zo stokových priestorov strojovní, ak sú splnené tieto požiadavky:
a)
stoková voda nepochádza zo stokových priestorov čerpacích staníc nákladu,
b)
voda zo stokových priestorov nie je zmiešaná so zvyškami ropy v náklade,
c)
námorná loď je v plavbe,
d)
obsah ropy v nezriedenom odpade nepresahuje 15 častíc na milión,
e)
námorná loď má v činnosti filtrovacie zariadenie podľa medzinárodnej zmluvy,4)
f)
filtrovací systém je vybavený aretačným zariadením, ktoré zabezpečí, že vypúšťanie sa automaticky zastaví, ak obsah ropy v odpade presiahne 15 častíc na milión.
(4)
Do mora sa nesmú vypúšťať látky v množstvách alebo koncentráciách, ktoré ohrozujú morské prostredie, alebo iné látky primiešané na účely obchádzania požiadaviek vypúšťania uvedených v odsekoch 1 až 3.
(5)
Zvyšky ropy, ktoré nemožno vypúšťať do mora podľa odsekov 1 až 3, sa musia uchovať na palube alebo vypustiť do zberného zariadenia.
(6)
Na námornú loď na ceste, ktorej iba časť vedie cez osobitnú oblasť, sa odseky 1 až 5 nevzťahujú; mimo osobitnej oblasti námorná loď postupuje podľa § 2.
§ 4
Škodlivé kvapalné látky sa delia do kategórií podľa medzinárodnej zmluvy.5)
§ 5
Na vypúšťanie škodlivých kvapalných látok do mora sa vzťahuje pravidlo medzinárodnej zmluvy.6)
§ 6
Na vypúšťanie ropy alebo ropných zmesí do mora sa nevzťahujú § 2 a 3 a na vypúšťanie škodlivých kvapalných látok alebo zmesí obsahujúcich také látky do mora sa nevzťahuje § 5, ak je také vypúšťanie
a)
potrebné na účely zabezpečenia bezpečnosti námornej lode alebo záchrany života na mori,
b)
následkom poškodenia námornej lode alebo jej zariadenia
1.
za predpokladu, že po výskyte poškodenia alebo zistení vypustenia na účely zabránenia vypustenia alebo jeho minimalizácie sa vykonali všetky náležité opatrenia,
2.
okrem prípadu, ak vlastník námornej lode alebo veliteľ námornej lode konal s úmyslom spôsobiť škodu alebo nedbanlivo s tým, že vedel, že pravdepodobne by vznikla škoda, alebo
c)
schválené uznanou klasifikačnou spoločnosťou poverenou ministerstvom, ak sa používa na účely boja proti určitým prípadom znečistenia, aby sa tak minimalizovala škoda zo znečistenia; vypúšťanie podlieha schváleniu príslušného orgánu štátu, pod jurisdikciou ktorého sa má vykonať zamýšľané vypúšťanie.
§ 7
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2008.
Ľubomír Vážny v. r.
Príloha
k vyhláške č. 438/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).
1)
Príloha II Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
2)
Pravidlo 15 prílohy I Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
3)
Pravidlo 16 prílohy I Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
4)
Pravidlo 16 odsek 5 prílohy II Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
5)
Pravidlo 3 prílohy II Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
6)
Pravidlo 5 prílohy II Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).