439/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

439
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 31. októbra 2008 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 z 13. mája 2008 uzatvorená medzi OZ potravinárov Slovenskej republiky
a
Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2009 z 15. októbra 2008 uzavretá medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2009 z 15. októbra 2008 uzavretá pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom.
4.
Dodatok č. 1 z 29. júla 2008 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2011 z 3. marca 2008 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.
5.
Dodatok č.1 zo 17. septembra 2008 ku Kolektívnej zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 z 13. mája uzatvorenej medzi OZ potravinárov Slovenskej republiky
a
Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR.