44/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

44
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
výnos zo 17. januára 2008 č. 2/2008, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 11. decembra 2002 č. 1/2003, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 21/2003 Z. z.).
Výnosom sa mení a dopĺňa príloha č. 1 časť A – definície pojmov používaných v zozname vojenského materiálu.
Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2008.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.