441/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

441
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. mája 2008 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 929 z 2. júla 2008 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 18. augusta 2008.
Zmluva nadobudla platnosť 27. septembra 2008 v súlade s článkom 10 ods. 1.
K oznámeniu č. 441/2008 Z. z.
ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O MALOM POHRANIČNOM STYKU
Slovenská republika a Ukrajina (ďalej len „zmluvné strany“)
v záujme rozvoja cezhraničnej spolupráce, dobrých susedských vzťahov a vzájomného porozumenia medzi oboma krajinami, v súlade so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci podpísanej 29. júna 1993 v Kyjeve,
s cieľom, aby sa štátna hranica medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou ako vonkajšia hranica Európskej únie nestala prekážkou obchodnej, sociálnej, kultúrnej a regionálnej spolupráce,
majúc na zreteli, že Európska únia uznáva zavedenie bezvízového styku pre štátnych občanov Ukrajiny ako dlhodobú perspektívu,
berúc do úvahy nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Schengenského dohovoru,
dohodli sa takto:
Článok 1
Predmet zmluvy
Táto zmluva upravuje vykonávanie režimu malého pohraničného styku medzi zmluvnými stranami.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Podľa tejto zmluvy:
a)
malý pohraničný styk – časté prekračovanie spoločnej štátnej hranice zmluvných strán obyvateľmi pohraničnej oblasti s cieľom pobytu v pohraničnej oblasti najmä zo sociálnych, kultúrnych, opodstatnených hospodárskych alebo rodinných dôvodov na čas, ktorý nepresahuje čas ustanovený v tejto zmluve;
b)
pohraničná oblasť – územie administratívnych jednotiek zmluvných strán, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti nepresahujúcej tridsať (30) km od spoločnej štátnej hranice; ak sa nachádza časť takejto administratívnej jednotky vo vzdialenosti viac ako tridsať (30) km, ale menej ako päťdesiat (50) km od hraničnej čiary, napriek tomu sa považuje za súčasť pohraničnej oblasti; zoznam obcí, ktoré sa nachádzajú v pohraničnej oblasti, je uvedený v prílohe č. 1;
c)
povolenie na malý pohraničný styk – doklad, ktorý oprávňuje jeho držiteľa prekračovať spoločnú štátnu hranicu zmluvných strán v rámci režimu malého pohraničného styku za dodržania podmienok ustanovených v tejto zmluve;
d)
obyvatelia pohraničnej oblasti – štátni občania zmluvných strán, osoby bez štátnej príslušnosti a štátni občania tretích krajín, ktorí majú trvalý pobyt v pohraničnej oblasti aspoň tri (3) roky, ako aj manžel/manželka, maloleté dieťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa do dvadsaťjeden (21) rokov (vrátane osvojeného dieťaťa alebo dieťaťa v opatrovateľskej starostlivosti) a maloleté dieťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa do dvadsaťjeden (21) rokov (vrátane osvojeného dieťaťa alebo dieťaťa v opatrovateľskej starostlivosti) manžela/manželky týchto osôb, ak ich trvalý pobyt v pohraničnej oblasti je kratší ako tri (3) roky;
e)
osoby, ktoré požívajú právo Spoločenstva na voľný pohyb – občania Európskej únie v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a štátni občania tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Európskej únie a ktorí vykonávajú svoje právo na voľný pohyb a na ktorých sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS a 93/96/EHS, ako aj štátni občania tretích krajín a ich rodinní príslušníci bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ktorí podľa dohôd uzatvorených medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a týmito tretími krajinami na druhej strane požívajú práva na voľný pohyb rovnocenné s právom občanov Európskej únie.
Článok 3
Podmienky vstupu
(1)
Obyvatelia pohraničnej oblasti môžu prekračovať spoločnú štátnu hranicu zmluvných strán v rámci režimu malého pohraničného styku pod podmienkou, že:
a)
predložia platné povolenie na malý pohraničný styk a platný cestovný doklad;
b)
sa nepovažujú za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť, verejné zdravie alebo medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek z členských štátov Európskej únie a Ukrajiny, a najmä o nich nebol vydaný zápis v národnej databáze zmluvných strán na účely odopretia vstupu z rovnakých dôvodov.
(2)
Držiteľ povolenia je na účely režimu malého pohraničného styku oslobodený od vízovej povinnosti.
(3)
Povolenie na malý pohraničný styk a cestovný doklad sa v rámci režimu malého pohraničného styku pri prekračovaní spoločnej štátnej hranice vstupnou ani výstupnou pečiatkou neoznačujú.
Článok 4
Maximálna dĺžka neprerušeného pobytu na základe režimu malého pohraničného styku v pohraničnej oblasti druhej zmluvnej strany je najviac deväťdesiat (90) dní v rámci stoosemdesiatich (180) dní.
Článok 5
Miesta na prekračovanie spoločnej štátnej hranice v rámci režimu malého pohraničného styku
Spoločnú štátnu hranicu zmluvných strán je možné v rámci režimu malého pohraničného styku prekračovať cez hraničné priechody uvedené:
a)
v prílohe k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch cez spoločné štátne hranice podpísanej 15. júna 1995 v Kyjeve v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch cez spoločné štátne hranice uzavretej formou výmeny nót;
b)
v ďalších dohodách medzi vládami štátov zmluvných strán, ktorými sa zriadia nové hraničné priechody na spoločnej štátnej hranici.
Článok 6
Povolenie na malý pohraničný styk
(1)
Povolenie na malý pohraničný styk oprávňuje jeho držiteľa na prekračovanie spoločnej štátnej hranice zmluvných strán na účel vstupu na územie druhej zmluvnej strany, výstupu z jej územia a na pobyt v pohraničnej oblasti tejto zmluvnej strany na čas ustanovený v tejto zmluve najmä zo sociálnych, kultúrnych, opodstatnených hospodárskych alebo rodinných dôvodov.
(2)
Žiadosť o udelenie povolenia na malý pohraničný styk podáva obyvateľ pohraničnej oblasti osobne na úradnom tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Za maloleté dieťa mladšie ako šestnásť (16) rokov koná v konaní o udelenie povolenia na malý pohraničný styk jeho zákonný zástupca. Za maloleté dieťa, ktoré nemá zákonného zástupcu, a za osobu, ktorá bola právoplatným rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony, koná v konaní o udelenie povolenia na malý pohraničný styk súdom ustanovený opatrovník.
(3)
K žiadosti o udelenie povolenia na malý pohraničný styk je obyvateľ pohraničnej oblasti povinný priložiť:
a)
cestovný doklad, ktorého platnosť sa skončí najmenej o pätnásť (15) mesiacov odo dňa prijatia žiadosti;
b)
dve rovnaké fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu;
c)
doklady preukazujúce existenciu oprávnených dôvodov na časté prekračovanie spoločnej štátnej hranice v rámci režimu malého pohraničného styku, pričom sa bude prihliadať na predchádzajúce časté prekračovanie spoločnej štátnej hranice;
d)
doklady potvrdzujúce trvalý pobyt v pohraničnej oblasti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy.
(4)
Všetky doklady, ktoré obyvateľ pohraničnej oblasti prikladá k žiadosti, nesmú byť, okrem matričných dokladov a občianskeho preukazu, staršie ako deväťdesiat (90) dní. Orgán príslušný na prijímanie žiadostí môže vyžadovať, aby doklad potrebný v konaní na vydanie povolenia na malý pohraničný styk bol doplnený úradným prekladom do štátneho jazyka druhej zmluvnej strany. Žiadosť o udelenie povolenia na malý pohraničný styk, ku ktorej nie sú priložené všetky doklady podľa odseku 3, orgán príslušný na prijímanie žiadostí neprijme.
(5)
Orgány príslušné na prijímanie žiadostí o udelenie povolenia na malý pohraničný styk a odovzdanie povolenia na malý pohraničný styk sú:
a)
pre obyvateľov pohraničnej oblasti na území Slovenskej republiky – Generálny konzulát Ukrajiny v Prešove;
b)
pre obyvateľov pohraničnej oblasti na území Ukrajiny – Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode.
(6)
Povolenie na malý pohraničný styk vydávajú:
a)
na slovenskej zmluvnej strane Úrad hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej republiky;
b)
na ukrajinskej zmluvnej strane Generálny konzulát Ukrajiny v Prešove.
(7) Príslušné orgány zmluvných strán uvedené v odsekoch 5 a 6 vydajú povolenie na malý pohraničný styk žiadateľovi v najkratšom možnom čase, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa podania žiadosti; výnimočne v mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť na šesťdesiat (60) dní.
(8)
Orgán vydávajúci povolenie na malý pohraničný styk povolenie nevydá, ak žiadateľ nepreukáže dôvody na jeho vydanie podľa článku 2 písm. a) tejto zmluvy alebo ak nespĺňa podmienky podľa článku 3 ods. 1 písm. b) tejto zmluvy.
(9)
Povolenie na malý pohraničný styk obsahuje najmä:
a)
názov v slovenskom jazyku a ukrajinskom jazyku;
b)
číslo povolenia na malý pohraničný styk;
c)
meno (mená), priezvisko (priezviská), dátum narodenia a pohlavie držiteľa;
d)
fotografiu držiteľa povolenia na malý pohraničný styk;
e)
štátnu príslušnosť a miesto trvalého pobytu držiteľa;
f)
orgán, ktorý povolenie vydal, dátum vydania a čas platnosti;
g)
pohraničnú oblasť, v ktorej je držiteľ oprávnený pohybovať sa;
h)
číslo (čísla) platného cestovného dokladu, s ktorým platí povolenie na malý pohraničný styk;
i)
podpis držiteľa;
j)
poznámku, že držiteľ nie je oprávnený pohybovať sa mimo pohraničnej oblasti a že akékoľvek zneužitie povolenia podlieha sankciám podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany, ktorá povolenie na malý pohraničný styk vydala.
(10)
Administratívne spracovanie žiadosti o povolenie na malý pohraničný styk je bezplatné a zmluvné strany vydajú povolenie na malý pohraničný styk bezplatne.
(11)
Čas platnosti povolenia na malý pohraničný styk je najmenej jeden (1) rok a najviac päť (5) rokov. Čas platnosti povolenia na malý pohraničný styk určia orgány uvedené v odseku 6.
(12)
Čas platnosti povolenia na malý pohraničný styk nemôže presahovať čas platnosti cestovného dokladu, na základe ktorého sa povolenie vydalo.
(13)
Územná platnosť povolenia na malý pohraničný styk je obmedzená na pohraničnú oblasť zmluvnej strany, ktorá povolenie vydala.
(14)
Zmluvné strany si vymenia vzory povolení na malý pohraničný styk bezodkladne po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy.
Článok 7
Sankcie
(1)
V prípade porušenia režimu malého pohraničného styku príslušné orgány zmluvných strán sú oprávnené zrušiť a odňať povolenie na malý pohraničný styk a uložiť jeho držiteľovi sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
(2)
O uložených sankciách podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ako aj o ich zmenách a doplneniach sa zmluvné strany informujú diplomatickou cestou.
Článok 8
Porovnateľnosť zaobchádzania
Zmluvné strany sa dohodli, že so štátnymi občanmi druhej zmluvnej strany, s osobami, ktoré požívajú právo Spoločenstva na voľný pohyb, so štátnymi občanmi tretích krajín a s osobami bez štátnej príslušnosti s oprávneným pobytom v príslušnej pohraničnej oblasti tejto zmluvnej strany zaobchádzajú aspoň tak, ako zaobchádzajú s obyvateľmi pohraničnej oblasti svojho štátu.
Článok 8a
Akýkoľvek rozdiel alebo spor vyplývajúci z interpretácie alebo vykonávania ustanovení tejto zmluvy riešia zmluvné strany diplomatickou cestou alebo rokovaniami medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.
Článok 9
Všeobecné ustanovenia
(1)
Osoby oprávnené prekračovať spoločnú štátnu hranicu v rámci malého pohraničného styku sú na území druhej zmluvnej strany povinné dodržiavať vnútroštátne právne predpisy tejto zmluvnej strany.
(2)
Táto zmluva nemá vplyv na ustanovenia práva Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na štátnych občanov tretích krajín a týkajú sa:
a)
dlhodobých pobytov;
b)
prístupu k hospodárskej činnosti a na jej vykonávanie;
c)
cla a daní.
(3)
Obyvatelia pohraničnej oblasti nemôžu v rámci režimu malého pohraničného styku na území druhej zmluvnej strany vykonávať zárobkovú činnosť.
Článok 10
Nadobudnutie platnosti
(1)
Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiaty (30) deň nasledujúci po vzájomnom písomnom oznámení oboch zmluvných strán, že sa splnili podmienky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
(2)
Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas.
(3)
Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať písomne po vzájomnej dohode, pričom zmeny a dodatky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
(4)
Ktorákoľvek zmluvná strana môže dočasne pozastaviť vykonávanie tejto zmluvy úplne alebo sčasti, a to na základe vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán, právnych predpisov Európskej únie, alebo ak je porušená alebo ohrozená suverenita, vnútorná bezpečnosť a verejný poriadok. Prijatie alebo odvolanie takéhoto opatrenia si zmluvné strany bezodkladne oznámia diplomatickou cestou. Pozastavenie vykonávania tejto zmluvy a jeho odvolanie nadobúda platnosť v deň uvedený v oznámení.
(5)
Ktorákoľvek zmluvná strana môže zmluvu kedykoľvek vypovedať písomne diplomatickou cestou. V takom prípade sa platnosť zmluvy skončí šesťdesiaty (60) deň odo dňa prijatia tohto oznámenia druhou zmluvnou stranou.
Dané v Bratislave 30. mája 2008 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, ukrajinskom jazyku a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:
Ján Kubiš v. r.
Za Ukrajinu:
Vladimír Stanislavovič Ohryzko v. r.
Príloha č. 1
ZOZNAM OBCÍ PODĽA ČLÁNKU 2 PÍSM. B)
Na území Slovenskej republiky
okres Snina (34)
Belá nad Cirochou Pčoliné
Brezovec Pichne
Čukalovce Príslop
Dlhé nad Cirochou Runina
Dúbrava Ruská Volová
Hostovice Ruský Potok
Hrabová Roztoka Snina
Jalová Stakčín
Kalná Roztoka Stakčínska Roztoka
Klenová Strihovce
Kolbasov Šmigovec
Kolonica Topoľa
Ladomirov Ubľa
Michajlov Ulič
Nová Sedlica Uličské Krivé
Osadné Zboj
Parihuzovce Zemplínske Hámre
okres Sobrance (47)
Baškovce Ostrov
Beňatina Petrovce
Bežovce Pinkovce
Blatná Polianka Podhoroď
Blatné Remety Porostov
Blatné Revištia Porúbka
Bunkovce Priekopa
Fekišovce Remetské Hámre
Hlivištia Ruská Bystrá
Horňa Ruskovce
Husák Ruský Hrabovec
Choňkovce Sejkov
Inovce Sobrance
Jasenov Svätuš
Jenkovce Tašuľa
Kolibabovce Tibava
Koňuš Úbrež
Koromľa Veľké Revištia
Krčava Vojnatina
Kristy Vyšná Rybnica
Lekárovce Vyšné Nemecké
Nižná Rybnica Vyšné Remety
Nižné Nemecké Záhor
Orechová  
okres Michalovce (78)
Bajany Oborín
Bánovce nad Ondavou Oreské
Beša Palín
Bracovce Pavlovce nad Uhom
Budince Petríkovce
Budkovce Petrovce nad Laborcom
Čečehov Poruba pod Vihorlatom
Čičarovce Pozdišovce
Čierne Pole Ptrukša
Drahňov Pusté Čemerné
Dúbravka Rakovec nad Ondavou
Falkušovce Ruská
Hatalov Senné
Hažín Slavkovce
Hnojné Sliepkovce
Horovce Staré
Iňačovce Strážske
Ižkovce Stretava
Jastrabie pri Michalovciach Stretavka
Jovsa Suché
Kačanov Šamudovce
Kaluža Trhovište
Kapušianske Kľačany Trnava pri Laborci
Klokočov Tušice
Krásnovce Tušická Nová Ves
Krišovská Liesková Veľké Kapušany
Kusín Veľké Raškovce
Lastomír Veľké Slemence
Laškovce Vinné
Lesné Vojany
Ložín Voľa
Lúčky Vrbnica
Malčice Vysoká nad Uhom
Malé Raškovce Zálužice
Markovce Závadka
Maťovské Vojkovce Zbudza
Michalovce Zemplínska Široká
Moravany Zemplínske Kopčany
Nacina Ves Žbince
okres Humenné (58)
Abidovce Myslina
Baškovce Nechválova Polianka
Brekov Nižná Jablonka
Brestov Nižná Sitnica
Černina Nižné Ladičkovce
Dedačov Ohradzany
Gruzovce Pakostov
Hankovce Papín
Hažín nad Cirochou Porúbka
Hrabovec nad Laborcom Ptičie
Hrubov Rokytov pri Humennom
Hudcovce Rovné
Humenné Ruská Kajňa
Chlmec Slovenská Volová
Jabloň Slovenské Krivé
Jankovce Sopkovce
Jasenov Topoľovka
Kamenica nad Cirochou Turcovce
Kamienka Udavské
Karná Valaškovce
Kochanovce Veľopolie
Košarovce Víťazovce
Koškovce Vyšná Jablonka
Lackovce Vyšná Sitnica
Lieskovec Vyšné Ladičkovce
Ľubiša Vyšný Hrušov
Lukačovce Závadka
Maškovce Zbudské Dlhé
Modrá nad Cirochou Zubné
okres Trebišov (82)
Bačka Nižný Žipov
Bačkov Novosad
Bara Nový Ruskov
Biel Parchovany
Boľ Plechotice
Borša Poľany
Boťany Pribeník
Brehov Rad
Brezina Sečovce
Byšta Sirník
Cejkov Slivník
Čelovce Slovenské Nové Mesto
Čerhov Solnička
Černochov Somotor
Čierna Stanča
Čierna nad Tisou Stankovce
Dargov Strážne
Dobrá Streda nad Bodrogom
Dvorianky Svätá Mária
Egreš Svätuše
Hraň Svinice
Hrčeľ Trebišov
Hriadky Trnávka
Kašov Veľaty
Kazimír Veľká Tŕňa
Klin nad Bodrogom Veľké Ozorovce
Kožuchov Veľké Trakany
Kráľovský Chlmec Veľký Horeš
Kravany Veľký Kamenec
Kuzmice Viničky
Kysta Višňov
Ladmovce Vojčice
Lastovce Vojka
Leles Zatín
Luhyňa Zbehňov
Malá Tŕňa Zemplín
Malé Ozorovce Zemplínska Nová Ves
Malé Trakany Zemplínska Teplica
Malý Horeš Zemplínske Hradište
Malý Kamenec Zemplínske Jastrabie
Michaľany Zemplínsky Branč
Na území Ukrajiny
Берегове Berehove
Затишне Zatyshne
Астей Astei
Бадалово Badalovo
Батьово Bat’ovo
Батрадь Batraď
Горонглаб Horonhlab
Берегуйфалу Berehuifalu
Боржава Borzhava
Велика Бакта Velyka Bakta
Великі Береги Velyki Berehy
Велика Бийгань Velyka Byihaň
Мала Бийгань Mala Byihaň
Гать Hať
Геча Hecha
Гут Hut
Дийда Dyida
Запсонь Zapsoň
Кідьош Kid’osh
Косонь Kosoň
Гуняді Huniadi
Мочола Mochola
Мужієво Muzhiievo
Гетен Heten
Мале Попово Male Popovo
Попово Popovo
Рафайново Rafainovo
Бадів Badiv
Бакош Bakosh
Данилівка Danylivka
Свобода Svoboda
Чома Choma
Каштаново Kashtanovo
Шом Shom
Балажер Balazher
Яноші Yanoshi
Буківцьово Bukivts’ovo
Великий Березний Velykyi Bereznyi
Верховина-Бистра Verkhovyna-Bystra
Вишка Vyshka
Волосянка Volosianka
Луг Luh
Забрідь Zabriď
Жорнава Zhornava
Загорб Zahorb
Кострина Kostryna
Костринська Розтока Kostryns’ka Roztoka
Лубня Lubnia
Люта Liuta
Завосина Zavosyna
Малий Березний Malyi Bereznyi
Мирча Myrcha
Бегендяцька Пастіль Behendiats’ka Pastiľ
Костева Пастіль Kosteva Pastiľ
Розтоцька Пастіль Roztots’ka Pastiľ
Руський Мочар Rus’kyi Mochar
Смереково Smerekovo
Домашин Domashyn
Сіль Siľ
Ставне Stavne
Княгиня Kniahynia
Стричава Strychava
Стужиця Stuzhytsia
Гусний Husnyi
Сухий Sukhyi
Тихий Tykhyi
Ужок Uzhok
Чорноголова Chornoholova
Абранка Abranka
Біласовиця Bilasovytsia
Латірка Latirka
Буковець Bukovets
Верб’яж Verbiazh
Завадка Zavadka
Жденієво Zhdeniievo
Збини Zbyny
Задільське Zadil’s’ke
Нижні Ворота Nyzhni Vorota
Верхня Грабівниця Verkhnia Hrabivnytsia
Підполоззя Pidpolozzia
Ялове Yalove
Кічерний Kichernyi
Перехресний Perekhresnyi
Розтока Roztoka
Котельниця Kotel’nytsia
Тишів Tyshiv
Пашківці Pashkivtsi
Щербовець Scherbovets
Мукачеве Mukacheve
Бабичі Babychi
Ділок Dilok
Бистриця Bystrytsia
Вільховиця Vil’khovytsia
Бобовище Bobovysche
Грибівці Hrybivtsi
Ільківці Il’kivtsi
Брестів Brestiv
Лецовиця Letsovytsia
Плоскановиця Ploskanovytsia
Великі Лучки Velyki Luchky
Верхня Визниця Verkhnia Vyznytsia
Клочки Klochky
Лісарня Lisarnia
Буковинка Bukovynka
Верхній Коропець Verkhnii Koropets
Кучава Kuchava
Куштановиця Kushtanovytsia
Горонда Horonda
Дерцен Dertsen
Жнятино Zhniatyno
Жуково Zhukovo
Ромочевиця Romochevytsia
Вінкове Vinkove
Драгиня Drahynia
Зняцьово Zniats’ovo
Кінлодь Kinloď
Червеньово Cherven’ovo
Зубівка Zubivka
Софія Sofiia
Іванівці Ivanivtsi
Клячаново Kliachanovo
Старе Давидково Stare Davydkovo
Кальник Kal’nyk
Кузьмино Kuz’myno
Медведівці Medvedivtsi
Руська Кучава Rus’ka Kuchava
Шкуратівці Shkurativtsi
Ключарки Kliucharky
Жборівці Zhborivtsi
Кленовець Klenovets
Кольчино Kol’chyno
Коноплівці Konoplivtsi
Копинівці Kopynivtsi
Микулівці Mykulivtsi
Ростов’ятиця Rostoviatytsia
Щасливе Schaslyve
Лавки Lavky
Березинка Berezynka
Лалово Lalovo
Лохово Lokhovo
Череївці Chereivtsi
Барбово Barbovo
Макарьово Makar’ovo
Нижній Коропець Nyzhnii Koropets
Нове Давидково Nove Davydkovo
Дубино Dubyno
Косино Kosyno
Обава Obava
Чабин Chabyn
Павшино Pavshyno
Пістрялово Pistrialovo
Герцівці Hertsivtsi
Грабово Hrabovo
Крите Kryte
Пузняківці Puzniakivtsi
Тростяниця Trostianytsia
Бенедиківці Benedykivtsi
Домбоки Domboky
Кайданово Kaidanovo
Ракошино Rakoshyno
Руське Rus’ke
Чопівці Chopivtsi
Баркасово Barkasovo
Серне Serne
Станово Stanovo
Страбичово Strabychovo
Форнош Fornosh
Карпати Karpaty
Синяк Syniak
Чинадійово Chynadiiovo
Чомонин Chomonyn
Шенборн Shenborn
Яблунів Yabluniv
Вільшинки Vil’shynky
Ворочово Vorochovo
Дубриничі Dubrynychi
Пастілки Pastilky
Зарічово Zarichovo
Новоселиця Novoselytsia
Перечин Perechyn
Маюрки Maiurky
Мокра Mokra
Порошково Poroshkovo
Сімерки Simerky
Сімер Simer
Свалявка Svaliavka
Тур’я-Бистра Turia-Bystra
Завбуч Zavbuch
Раково Rakovo
Тур’я Пасіка Turia Pasika
Полянська Гута Polians’ka Huta
Тур’я Поляна Turia Poliana
Тур’ї Ремети Turi Remety
Туриця Turytsia
Липовець Lypovets
Лікіцари Likitsary
Лумшори Lumshory
Турички Turychky
Голубине Holubyne
Оленьово Oleniovo
Павлово Pavlovo
Плоске Ploske
Плоский Потік Ploskyi Potik
Яківське Yakivske
Поляна Poliana
Уклин Uklyn
Родниківка Rodnykivka
Родникова Гута Rodnykova Huta
Драчино Drachyno
Свалява Svaliava
Солочин Solochyn
Пасіка Pasika
Сусково Suskovo
Ужгород Uzhhorod
Баранинці Baranyntsi
Барвінок Barvinok
Довге Поле Dovhe Pole
Підгорб Pidhorb
Великі Геївці Velyki Heivtsi
Малі Геївці Mali Heivtsi
Руські Геївці Rus’ki Heivtsi
Велика Добронь Velyka Dobroň
Великі Лази Velyki Lazy
Циганівці Tsyhanivtsi
Батфа Batfa
Галоч Haloch
Палло Pallo
Дубрівка Dubrivka
Есень Eseň
Андріївка Andriivka
Ірлява Irliava
Чабанівка Chabanivka
Гута Huta
Кам’яниця Kamianytsia
Гайдош Haidosh
Кибляри Kybliary
Лінці Lintsi
Кінчеш Kinchesh
Коритняни Korytniany
Демечі Demechi
Мала Добронь Mala Dobroň
Тисаагтелек Tysaahtelek
Невицьке Nevyts’ke
Оноківці Onokivtsi
Оріховиця Orikhovytsia
Малі Селменці Mali Selmentsi
Паладь-Комарівці Palad’-Komarivtsi
Пацканьово Patskan’ovo
Ратівці Rativtsi
Глибоке Hlyboke
Нижнє Солотвино Nyzhnie Solotvyno
Руські Комарівці Rus’ki Komarivtsi
Вовкове Vovkove
Середнє Serednie
Петрівка Petrivka
Соловка Solovka
Соломоново Solomonovo
Сторожниця Storozhnytsia
Сюрте Siurte
Ботфалва Botfalva
Тарнівці Tarnivtsi
Шишлівці Shyshlivtsi
Тийглаш Tyihlash
Тисаашвань Tysaashvaň
Холмець Kholmets
Концово Kontsovo
Минай Mynai
Розівка Rozivka
Холмок Kholmok
Анталовці Antalovtsi
Верхня Солотвина Verkhnia Solotvyna
Ляхівці Liakhivtsi
Худльово Khudl’ovo
Чертеж Chertezh
Часлівці Chaslivtsi
Тисауйфалу Tysauifalu
Червоне Chervone
Стрипа Strypa
Ярок Yarok
Чоп Chop
Príloha č. 2
ŽIADOSŤ O UDELENIE POVOLENIA NA MALÝ POHRANIČNÝ STYK PODĽA ČLÁNKU 6 ODS. 2
Príloha č. 3
DOKLADY POTVRDZUJÚCE TRVALÝ POBYT V POHRANIČNEJ OBLASTI PODĽA ČLÁNKU 6 ODS. 3 PÍSM. D)
Na slovenskej zmluvnej strane:
Potvrdenie o trvalom pobyte
Na ukrajinskej zmluvnej strane:
Preukaz občana Ukrajiny
alebo
Potvrdenie o trvalom pobyte