442/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

442
ZÁKON
z 28. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z. a zákona č. 232/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. a) sa slovo „prevádzkovanie“ nahrádza slovom „využívanie“.
2.
V § 23 odsek 1 znie:
„(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenia používané vo verejnom obstarávaní publikačnému úradu a úradu elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle publikačného úradu a na webovom sídle úradu.“.
3.
V § 23 ods. 3 sa za slovo „deň“ vkladá slovo „bezprostredne“.
4.
V § 23 odsek 6 znie:
„(6)
Oznámenie vypracované a poslané podľa odseku 1 uverejní úrad najneskôr do šiestich dní odo dňa odoslania oznámenia publikačnému úradu.“.
5.
V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na predmet zákazky“.
6.
V § 45 ods. 2 sa slová „ak nebola podaná žiadosť o nápravu“ nahrádzajú slovami „ak nebola doručená žiadosť o nápravu alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3.“.
7.
V § 45 ods. 3 sa slová „podaná žiadosť o nápravu“ nahrádzajú slovami „doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3“ a na konci vety sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
8.
V § 45 ods. 4 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
9.
V § 45 ods. 5 sa vypúšťajú slová „písm. b)“.
10.
V § 45 odsek 6 znie:
„(6)
Ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až f), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr štrnásty deň po doručení rozhodnutia úradu o námietkach alebo v deň nasledujúci po dni doručenia výsledku konania úradu. Ak úrad rozhodnutím podľa § 138 ods. 10 odňal námietkam odkladný účinok, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr v deň nasledujúci po doručení rozhodnutia úradu o odňatí odkladného účinku námietok. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 5.“.
11.
V § 45 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2 písm. g), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr v deň nasledujúci po doručení upovedomenia úradu o nevydaní predbežného opatrenia verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi. Ak úrad vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr štrnásty deň po doručení rozhodnutia úradu o námietkach alebo v deň nasledujúci po dni doručenia výsledku konania úradu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 6.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
12.
V § 51 ods. 2 písm. a) sa slová „elektronickými prostriedkami“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 1“.
13.
V § 52 ods. 3 sa slová „elektronickými prostriedkami“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 1“.
14.
V § 52 ods. 4 písm. b) sa slová „elektronickými prostriedkami“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 1“.
15.
V § 56 ods. 3 sa slová „elektronickými prostriedkami“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 1“.
16.
V § 56 ods. 4 písm. b) sa slová „elektronickými prostriedkami“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 1“.
17.
V § 58 odsek 2 znie:
„(2)
Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia podľa odseku 1 úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1 bezodkladne po odoslaní výzvy na rokovanie, ale najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy. V oznámení uvedie najmä
a)
názov, adresu, identifikačné číslo organizácie (IČO), kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a zatriedenie verejného obstarávateľa,
b)
názov a stručný opis predmetu zákazky,
c)
predpokladanú hodnotu zákazky,
d)
podmienku použitia podľa odseku 1 a jej odôvodnenie,
e)
predchádzajúce oznámenie použité vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zákazky, ak sa uplatnilo,
f)
názov, adresu, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu záujemcu alebo záujemcov, ktorých vyzval na rokovanie,
g)
meno a priezvisko, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a registračné číslo odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie, ktoré sa nezverejňujú.“.
18.
V § 60 ods. 5 sa slová „elektronickými prostriedkami“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 1“.
19.
V § 67 ods. 2 sa slová „elektronickými prostriedkami“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 1“.
20.
V § 71 ods. 2 sa slová „elektronickými prostriedkami“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 1“.
21.
V § 81 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
22.
V § 82 odsek 3 znie:
„(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 37 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž publikačnému úradu. Ak sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž posiela podľa § 23 ods. 1, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní.“.
23.
V § 82 ods. 4 sa slová „elektronickými prostriedkami“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 1“.
24.
V § 85 odsek 3 znie:
„(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 37 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž publikačnému úradu. Ak sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž posiela podľa § 23 ods. 1, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní.“.
25.
V § 85 ods. 4 sa slová „elektronickými prostriedkami“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 1“.
26.
V § 88 odsek 2 znie:
„(2)
Obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia podľa odseku 1 okrem písmen d) a h) úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1 bezodkladne po odoslaní výzvy na rokovanie, ale najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy. Oznámenie obsahuje náležitosti podľa § 58 ods. 2.“.
27.
§ 93 znie:
㤠93
Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenia používané vo verejnom obstarávaní úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1. Takto vypracované a poslané oznámenie uverejní úrad do siedmich dní odo dňa odoslania oznámenia. Dátum odoslania oznámenia preukazuje verejný obstarávateľ.“.
28.
V § 101 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „zmluvy“ vkladajú slová „spôsobom podľa § 23 ods. 1“.
29.
V § 113 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
30.
V § 113 odsek 3 znie:
„(3)
Úrad vydáva vestník v elektronickej podobe.“.
31.
V § 136 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
32.
V § 136 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g).
33.
V § 138 ods. 1 sa za slová „žiadosti o nápravu“ vkladajú slová „okrem námietok podľa odseku 2 písm. g)“ a slová „podľa odseku 16“ sa nahrádzajú slovami „podľa odseku 17“.
34.
V § 138 ods. 5 písm. a) sa za slová „o zamietnutí žiadosti o nápravu“ vkladá čiarka a slová „ak kontrolovaný splnil povinnosti podľa § 136 ods. 6 alebo 7,“ a vypúšťa sa slovo „alebo“.
35.
V § 138 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
pred uzavretím zmluvy alebo rámcovej dohody, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v odseku 2 písm. a) až f).“.
36.
V § 138 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: „Proti rozhodnutiu úradu o predbežnom opatrení nemožno podať opravný prostriedok. Ak úrad nevydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného, upovedomí o tom účastníkov konania.“.
37.
V § 138 ods. 17 sa za slová „odseku 5“ vkladajú slová „písm. a) a b) a najneskôr v deň podania námietok podľa odseku 5 písm. c).“, za slová „a g)“ sa vkladajú slová „pred otváraním ponúk“ a za slová „písm. f)“ sa vkladajú slová „a g) po otváraní ponúk“.
38.
V § 138 ods. 17 písm. b) sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Za ponukovú cenu sa považuje aj čistá súčasná hodnota jednorazovej platby alebo opakovanej platby.“.
39.
V § 138 sa odsek 17 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
je 100 000 Sk a odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike 3 000 EUR, ak nie je možné určiť výšku kaucie podľa písmena a) alebo b).“.
40.
V § 139 ods. 1 písm. g) sa slová „námietke sa vyhovelo“ nahrádzajú slovami „úrad o námietke rozhodol podľa odsekov 2, 3 alebo 4.“.
41.
V § 149 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
5 % zmluvnej ceny, ak pri uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody nedodržal podmienky ustanovené v § 45 ods. 2 až 7.“.
42.
V § 149 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
43.
Za § 155a sa vkladá § 155b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155b
Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008
(1)
Pri vybavovaní žiadosti o nápravu, ktorá bola doručená pred 15. novembrom 2008, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(2)
V konaní o námietkach, ktoré začalo pred 15. novembrom 2008, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(3)
V konaniach o uložení pokuty pri postupoch verejného obstarávania vyhlásených alebo preukázateľne začatých pred 15. novembrom 2008 sa postupuje podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2008 okrem bodov 29 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009, a bodov 2 až 4 a 12 až 28, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.