442/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 30.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

442
ZÁKON
z 28. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z. a zákona č. 232/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. a) sa slovo „prevádzkovanie“ nahrádza slovom „využívanie“.
5.
V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na predmet zákazky“.
6.
V § 45 ods. 2 sa slová „ak nebola podaná žiadosť o nápravu“ nahrádzajú slovami „ak nebola doručená žiadosť o nápravu alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3.“.
7.
V § 45 ods. 3 sa slová „podaná žiadosť o nápravu“ nahrádzajú slovami „doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3“ a na konci vety sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
8.
V § 45 ods. 4 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
9.
V § 45 ods. 5 sa vypúšťajú slová „písm. b)“.
10.
V § 45 odsek 6 znie:
„(6)
Ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až f), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr štrnásty deň po doručení rozhodnutia úradu o námietkach alebo v deň nasledujúci po dni doručenia výsledku konania úradu. Ak úrad rozhodnutím podľa § 138 ods. 10 odňal námietkam odkladný účinok, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr v deň nasledujúci po doručení rozhodnutia úradu o odňatí odkladného účinku námietok. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 5.“.
11.
V § 45 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2 písm. g), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr v deň nasledujúci po doručení upovedomenia úradu o nevydaní predbežného opatrenia verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi. Ak úrad vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr štrnásty deň po doručení rozhodnutia úradu o námietkach alebo v deň nasledujúci po dni doručenia výsledku konania úradu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 6.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
29.
V § 113 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
30.
V § 113 odsek 3 znie:
„(3)
Úrad vydáva vestník v elektronickej podobe.“.
31.
V § 136 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
32.
V § 136 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g).
33.
V § 138 ods. 1 sa za slová „žiadosti o nápravu“ vkladajú slová „okrem námietok podľa odseku 2 písm. g)“ a slová „podľa odseku 16“ sa nahrádzajú slovami „podľa odseku 17“.
34.
V § 138 ods. 5 písm. a) sa za slová „o zamietnutí žiadosti o nápravu“ vkladá čiarka a slová „ak kontrolovaný splnil povinnosti podľa § 136 ods. 6 alebo 7,“ a vypúšťa sa slovo „alebo“.
35.
V § 138 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
pred uzavretím zmluvy alebo rámcovej dohody, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v odseku 2 písm. a) až f).“.
36.
V § 138 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: „Proti rozhodnutiu úradu o predbežnom opatrení nemožno podať opravný prostriedok. Ak úrad nevydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného, upovedomí o tom účastníkov konania.“.
37.
V § 138 ods. 17 sa za slová „odseku 5“ vkladajú slová „písm. a) a b) a najneskôr v deň podania námietok podľa odseku 5 písm. c).“, za slová „a g)“ sa vkladajú slová „pred otváraním ponúk“ a za slová „písm. f)“ sa vkladajú slová „a g) po otváraní ponúk“.
38.
V § 138 ods. 17 písm. b) sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Za ponukovú cenu sa považuje aj čistá súčasná hodnota jednorazovej platby alebo opakovanej platby.“.
39.
V § 138 sa odsek 17 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
je 100 000 Sk a odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike 3 000 EUR, ak nie je možné určiť výšku kaucie podľa písmena a) alebo b).“.
40.
V § 139 ods. 1 písm. g) sa slová „námietke sa vyhovelo“ nahrádzajú slovami „úrad o námietke rozhodol podľa odsekov 2, 3 alebo 4.“.
41.
V § 149 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
5 % zmluvnej ceny, ak pri uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody nedodržal podmienky ustanovené v § 45 ods. 2 až 7.“.
42.
V § 149 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
43.
Za § 155a sa vkladá § 155b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155b
Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008
(1)
Pri vybavovaní žiadosti o nápravu, ktorá bola doručená pred 15. novembrom 2008, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(2)
V konaní o námietkach, ktoré začalo pred 15. novembrom 2008, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(3)
V konaniach o uložení pokuty pri postupoch verejného obstarávania vyhlásených alebo preukázateľne začatých pred 15. novembrom 2008 sa postupuje podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2008 okrem bodov 29 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009, a bodov 2 až 4 a 12 až 28, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.