446/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

446
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 4. novembra 2008 č. 23/2008 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely.
Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. októbra 2007 č. 13/2007 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely (oznámenie č. 506/2007 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 35/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.