45/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

45
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. júna 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 571 z 18. októbra 2007 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 5. decembra 2007.
Dohoda nadobudne platnosť 2. marca 2008 v súlade s čl. 16 ods. 1.
K oznámeniu č. 45/2008 Z. z.
DOHODA
MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU MAĎARSKEJ REPUBLIKY O PREVÁDZKOVANÍ, ÚDRŽBE A REKONŠTRUKCII CESTNÝCH HRANIČNÝCH MOSTOV A ÚSEKOV HRANIČNÝCH CIEST NA SPOLOČNEJ ŠTÁTNEJ HRANICI
Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) sa dohodli o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici takto:
Článok 1
Táto dohoda sa vzťahuje na prevádzkovanie, údržbu a rekonštrukciu cestných hraničných mostov (ďalej len „mosty“) a úsekov hraničných ciest (ďalej len „úseky ciest“), ktoré sú uvedené v článku 5 tejto dohody.
Článok 2
Na účely tejto dohody znamená
a)
prevádzkovanie stanovenie a organizáciu dopravy na mostoch a úsekoch ciest, umiestnenie dopravných značiek, priebežnú kontrolu bezpečnosti cestnej premávky, čistenie, zamedzenie šmykľavosti, osvetlenie a evidenciu technických údajov mostov a úsekov ciest,
b)
údržba všetky práce súvisiace s bežnou starostlivosťou o stav mostov a úsekov ciest a s potrebnými opravami, v ktorých dôsledku nedochádza k zmene technických parametrov mostov alebo úsekov ciest,
c)
rekonštrukcia všetky práce, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) a b), v ktorých dôsledku dochádza k zmene technických parametrov mostov alebo úsekov ciest.
Článok 3
Zmluvné strany vykonávaním tejto dohody poverujú v Slovenskej republike Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a v Maďarskej republike Ministerstvo hospodárstva a dopravy Maďarskej republiky (ďalej len „ministerstvá“).
Článok 4
(1)
Zmluvné strany budú plniť úlohy uvedené v článku 1 tejto dohody prostredníctvom určených organizácií (ďalej len „príslušné organizácie“).
(2)
Ministerstvá určia príslušné organizácie v súlade s príslušnými platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi svojich štátov.
(3)
Ministerstvá sa budú vzájomne priebežne informovať o názve a adrese sídla príslušných organizácií a o kategórii a čísle príslušných úsekov ciest na svojom území.
Článok 5
(1)
Vláda Maďarskej republiky sa zaväzuje, že v súlade so zákonmi platnými v Maďarskej republike zabezpečí prevádzkovanie, údržbu a rekonštrukciu týchto úsekov ciest a mostov:
a)
úsek cesty medzi hraničnými znakmi č. X.11/8A a X.13/1A v dĺžke 0,300 km medzi Svätým Kráľom na území Slovenskej republiky a Bánréve na území Maďarskej republiky,
b)
úsek cesty medzi hraničnými znakmi č. XIII.3 a XIII.6 v dĺžke 2,700 km medzi Hosťovcami na území Slovenskej republiky a Hídvégardóm na území Maďarskej republiky,
c)
úsek cesty medzi hraničnými znakmi č. IV.14/9 a IV.15/1a v dĺžke 0,100 km medzi Šahami na území Slovenskej republiky a Hont-Parasszapusztou na území Maďarskej republiky,
d)
úsek cesty medzi hraničnými znakmi č. IV.4 a IV.6/1 v dĺžke 1,700 km vedený spoločnou štátnou hranicou medzi Bernecebaráti na území Maďarskej republiky a Tésou na území Maďarskej republiky,
e)
most nad riekou Ipeľ medzi Salkou na území Slovenskej republiky a Letkésom na území Maďarskej republiky,
f)
most nad riekou Roňava medzi Slovenským Novým Mestom na území Slovenskej republiky a Sátoraljaújhelyom na území Maďarskej republiky,
g)
most nad riekou Bodva medzi Hosťovcami na území Slovenskej republiky a Hídvégardóm na území Maďarskej republiky.
(2)
Vláda Slovenskej republiky sa zaväzuje v súlade so zákonmi platnými v Slovenskej republike zabezpečovať prevádzkovanie, údržbu a rekonštrukciu týchto úsekov ciest a mostov:
a)
úsek cesty medzi hraničnými znakmi č. XIX.1/2 a XIX.2/9 v dĺžke 0,720 km medzi Slovenským Novým Mestom na území Slovenskej republiky a Sátoraljaújhelyom na území Maďarskej republiky,
b)
úsek cesty medzi hraničnými znakmi č. XIX.82/3ac a XIX.85 v dĺžke 1,457 km medzi Pribeníkom na území Slovenskej republiky a Dámócom na území Maďarskej republiky,
c)
most nad riekou Ipeľ medzi Slovenskými armotami na území Slovenskej republiky a Balassagyarmatom na území Maďarskej republiky,
d)
most pre pešiu dopravu nad riekou Roňava medzi Slovenským Novým Mestom na území Slovenskej republiky a Sátoraljaújhelyom na území Maďarskej republiky,
e)
most nad kanálom medzi Veľkým Kamencom na území Slovenskej republiky a Pácinom na území Maďarskej republiky,
f)
most nad kanálom medzi Pribeníkom na území Slovenskej republiky a Dámócom na území Maďarskej republiky.
(3)
Zmluvné strany sa zaväzujú, že
a)
prevádzkovanie mostov a úsekov ciest uvedených v odsekoch 1 a 2 zabezpečia na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu druhou zmluvnou stranou,
b)
údržbu a rekonštrukciu mostov a úsekov ciest uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem mostov uvedených v odseku 1 písm. f) a odseku 2 písm. c) zabezpečia na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu druhou zmluvnou stranou,
c)
náklady na údržbu a rekonštrukciu mostov uvedených v odseku 1 písm. f) a odseku 2 písm. c) znášajú medzi sebou v rovnakom pomere.
(4)
Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť prevádzkovanie, údržbu a rekonštrukciu týchto mostov nad riekou Dunaj:
a)
most nad riekou Dunaj medzi Medveďovom a Vámosszabadi,
b)
most nad riekou Dunaj medzi Komárnom a Komáromom,
c)
most nad riekou Dunaj medzi Štúrovom a Ostrihomom.
(5)
Práce súvisiace s prevádzkovaním mostov uvedených v odseku 4 vykonávajú príslušné organizácie podľa osobitných prevádzkových predpisov schválených ministerstvami pre jednotlivé mosty.
(6)
Náklady na údržbu a rekonštrukciu mostov nad riekou Dunaj uvedených v odseku 4 zmluvné strany znášajú spoločne, rozdelené medzi sebou v rovnakom pomere. Prevádzkovanie mostov nad riekou Dunaj uvedených v odseku 4 zabezpečujú zmluvné strany v súlade s prevádzkovými predpismi uvedenými v odseku 5 na vlastné náklady a bez nároku na kompenzáciu.
Článok 6
(1)
Prevádzkovanie, údržba a rekonštrukcia mostov a úsekov ciest uvedených v článku 5 ods. 1 a 2 tejto dohody sa musia vykonávať v súlade s právnymi a technickými predpismi toho štátu, ktorého príslušná organizácia zabezpečuje predmetné úlohy.
(2)
Údržba a rekonštrukcia mostov nad riekou Dunaj uvedených v článku 5 ods. 4 tejto dohody sa musí vykonávať v súlade s právnymi a technickými predpismi platnými v štátoch zmluvných strán.
(3)
Umiestňovanie cestných dopravných značiek na mostoch a úsekoch ciest uvedených v článku 5 ods. 1, 2 a 4 tejto dohody sa musí vykonávať v súlade s právnymi a technickými predpismi platnými v štátoch zmluvných strán.
Článok 7
(1)
Pracovné činnosti vyplývajúce z tejto dohody sa musia vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu hraničných znakov, hraničných tabúľ na hraničných mostoch ani iných znakov vytyčujúcich štátnu hranicu.
(2)
Na výkon všetkých prác, ktoré sa týkajú hraničných znakov alebo čiary štátnej hranice, je potrebný predchádzajúci súhlas Spoločnej slovensko-maďarskej komisie na zameriavanie a vyznačovanie štátnych hraníc podľa platných medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou.
Článok 8
Umiestňovanie reklamných pútačov na mostoch a úsekoch ciest je zakázané; informačné tabule pre verejnosť sa môžu umiestniť len na základe súhlasu príslušných organizácií a so súhlasom orgánov kontrolujúcich hraničnú dopravu.
Článok 9
(1)
Príslušné organizácie sa budú o začiatku údržbárskych a rekonštrukčných prác vykonávaných na základe realizácie tejto dohody vzájomne informovať takto:
a)
minimálne 21 dní pred začiatkom údržbárskych a rekonštrukčných prác,
b)
minimálne 45 dní pred začiatkom údržbárskych a rekonštrukčných prác, ak si tieto práce budú vyžadovať uzávierku dopravy trvajúcu viac ako dve hodiny.
(2)
Príslušné organizácie sú v súlade s lehotami uvedenými v odseku 1 povinné informovať orgány kontrolujúce hraničnú dopravu vlastného štátu o príprave a začiatku plánovaných prác; ďalej sú povinné obstarať všetky povolenia potrebné na vykonávanie týchto prác.
(3)
Ak bude potrebná uzávierka mosta či úseku cesty dlhšia ako dve hodiny, orgány zmluvných strán kontrolujúce hraničnú dopravu na základe žiadosti príslušných organizácií spoločne zabezpečia nerušený chod a vybavovanie hraničnej dopravy cez iné hraničné priechody.
(4)
V prípade vážnej dopravnej nehody, katastrofy alebo mimoriadnej udalosti na ktoromkoľvek moste alebo úseku cesty uvedenom v článku 5 ods. 1, 2 a 4 tejto dohody je príslušná organizácia povinná o vzniknutej situácii bezodkladne informovať príslušnú organizáciu druhej zmluvnej strany. V takých prípadoch príslušné organizácie spoločne rozhodnú o prijatí opatrení potrebných na odstránenie dôsledkov vzniknutých udalostí v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojich štátov.
Článok 10
(1)
Umiestnenie a montáž ďalších zariadení, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na účelové používanie mostov a úsekov ciest uvedených v článku 5 ods. 1, 2 a 4 tejto dohody, a výkon prevádzkových a údržbárskych prác súvisiacich s týmito zariadeniami sa môžu uskutočniť iba na základe písomného súhlasu príslušných organizácií a orgánov kontrolujúcich hraničnú dopravu oboch štátov.
(2)
Činnosti súvisiace s vydaním povolenia potrebného na vykonávanie prác uvedených v odseku 1 a s vykonávaním kontroly týchto prác musí zabezpečiť tá príslušná organizácia, ktorá realizuje prevádzkovanie daného objektu.
(3)
Na vykonávanie prác uvedených v odseku 1 na mostoch uvedených v článku 5 ods. 4 tejto dohody je potrebný súhlas príslušných organizácií a orgánov kontrolujúcich hraničnú dopravu oboch štátov.
Článok 11
(1)
Príprava, zabezpečenie a realizácia údržbárskych a rekonštrukčných prác na mostoch uvedených v článku 5 ods. 4, ako aj článku 5 ods. 1 písm. f) a článku 5 ods. 2 písm. c) tejto dohody sa uskutoční na základe osobitnej dohody medzi ministerstvami v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán.
(2)
Príslušné organizácie si medzi sebou zúčtujú vykonané práce v cenách bez DPH.
Článok 12
Na vykonávanie prác vyplývajúcich z tejto dohody nie je potrebné pracovné povolenie vydané druhým štátom.
Článok 13
(1)
Osoby vykonávajúce prevádzkovanie, údržbu a rekonštrukciu mostov a úsekov ciest uvedených v článku 5 ods. 1, 2 a 4 tejto dohody musia vlastniť doklad oprávňujúci na prekročenie štátnej hranice vydaný v slovenskom a maďarskom jazyku (ďalej len „doklad“). Doklad musí obsahovať údaje stanovené v prílohe k tejto dohode. O úradoch vydávajúcich tento doklad a o formáte tohto dokladu sa zmluvné strany budú vzájomne informovať v písomnej podobe diplomatickou cestou najneskôr do tridsiatich (30) dní pred nadobudnutím platnosti tejto dohody. Doklad oprávňuje na neobmedzený počet prekročení hranice. Zmluvné strany stanovia spôsob vydávania dokladu a čas jeho platnosti v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi svojich štátov.
(2)
Do času vydania dokladu na prekračovanie štátnej hranice sú osoby uvedené v odseku 1 oprávnené prekračovať štátnu hranicu na základe platného cestovného dokladu.
(3)
Držiteľ dokladu je oprávnený prekračovať spoločnú štátnu hranicu na hraničnom priechode, ktorý je najbližšie k miestu výkonu prác a pracovných činností vyplývajúcich z tejto dohody, a v odôvodnenom prípade aj mimo hraničného priechodu.
(4)
Po skončení prác podľa tejto dohody je držiteľ dokladu povinný odovzdať doklad na prekračovanie štátnej hranice vydávajúcemu orgánu.
(5)
O odobratí dokladu musí vydávajúci úrad bezodkladne informovať úrad druhej zmluvnej strany uvedený v odseku 1.
(6)
Príslušné úrady štátov zmluvných strán uvedené v odseku 1 sú povinné navzájom sa bezodkladne informovať o vydaní zákazu vstupu na územie svojho štátu pre jednotlivé osoby uvedené v odseku 1.
Článok 14
Príslušné organizácie zabezpečia, aby potrebné povolenia na vykonanie údržbárskych a rekonštrukčných prác na mostoch a úsekoch ciest boli v potrebnom čase k dispozícii. Zmluvné strany na obdobie výkonu prác zabezpečia podmienky potrebné na primerané vybavovanie hraničnej dopravy.
Článok 15
Prípadné spory vzniknuté počas vykonávania tejto dohody budú ministerstvá riešiť cestou rokovaní, v prípade neúspechu diplomatickou cestou.
Článok 16
(1)
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť 60. (šesťdesiaty) deň odo dňa výmeny nót o tomto schválení.
(2)
Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu na neurčitý čas. Túto dohodu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán kedykoľvek vypovedať písomným oznámením druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou. V takom prípade sa skončí platnosť dohody po uplynutí 12 (dvanástich) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia o jej vypovedaní.
(3)
Táto dohoda sa môže kedykoľvek písomne meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
(4)
Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa zároveň skončí vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou platnosť Dohody medzi Federálnym ministerstvom dopravy Československej socialistickej republiky a Ministerstvom dopravy Maďarskej ľudovej republiky o spôsobe opravy a údržbe spoločných československo-maďarských cestných hraničných mostov podpísanej 24. novembra 1986 v Budapešti.
Dané v Bratislave 18. júna 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Slovenskej republiky:
Robert Fico v. r.
Za vládu
Maďarskej republiky:
Ferenc Gyurcsany v. r.
Príloha k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici
Dáta uvedené na doklade oprávňujúcom na prekročenie hranice:
1. Názov a štátny znak krajiny zmluvnej strany.
2. Názov dokladu.
3. Číslo dokladu oprávňujúceho na prekročenie hranice.
4. Právny základ vydania dokladu: výkon prác stanovených v článku 5 ods. 1, 2 a 4 Dohody medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Slovenskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Bratislave 18. júna 2007.
5. Údaje o oprávnenej osobe:
– meno a priezvisko,
– u žien meno a priezvisko aj rodné priezvisko,
– miesto a dátum narodenia,
– pohlavie,
– fotografia a podpis oprávnenej osoby.
6. Okruh zabezpečovaných prác.
7. Vydanie dokladu:
– názov vydávajúceho úradu,
– miesto a dátum vydania,
– čas platnosti dokladu (stanovený do....dátumu),
– podpis úradnej osoby,
– pečiatka vydávajúceho úradu.
8. Predĺženie platnosti dokladu:
– názov úradu predlžujúceho platnosť dokladu,
– miesto a dátum predĺženia platnosti,
– čas platnosti dokladu (stanovený do....dátumu),
– podpis úradnej osoby,
– pečiatka úradu predlžujúceho platnosť dokladu.
9. Úradné záznamy.