450/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

450
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. novembra 2008,
ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2009
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 293bb zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Dôchodkové dávky v roku 2009 sa zvyšujú o 6,95 %.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Viera Tomanová v. r.