451/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2008 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

451
ZÁKON
z 24. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z. a zákona č. 643/2007 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ministerstvo môže z humanitných dôvodov skončiť umiestnenie žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. c) v prijímacom centre a umiestni žiadateľa do záchytného tábora.“.
2.
V § 5 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak mal žiadateľ na území Slovenskej republiky povolený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt“.
3.
V § 17a ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo Centrum právnej pomoci8c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
„8c)
§ 5 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.“.
4.
V § 17b ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak má osoba uvedená v prvej vete právo na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu,8d) doručuje sa písomnosť len Centru právnej pomoci.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:
„8d)
§ 24a zákona č. 327/2005 Z. z. v znení zákona č. 451/2008 Z. z.“.
5.
V § 19 ods. 3 sa za slovo „rozhodnutia“ vkladajú slová „okrem rozhodnutia podľa odseku 1 písm. i), proti ktorému možno podať rozklad do 20 dní odo dňa jeho doručenia“.
6.
V § 20 ods. 4 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa text za bodkočiarkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.
7.
V § 20a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak má účastník konania právo na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu,8d) doručuje sa rozhodnutie len Centru právnej pomoci.“.
8.
V § 21 ods. 1 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „proti rozhodnutiu o odňatí azylu podľa § 15 ods. 2 písm. i) a proti rozhodnutiu o zrušení doplnkovej ochrany podľa § 15b ods. 1 písm. d) možno podať rozklad do 20 dní od jeho doručenia.“.
9.
V § 21 ods. 2 sa slovo „siedmich“ nahrádza číslicou „20“.
10.
V § 24 odsek 3 znie:
„(3)
Ministerstvo môže azylanta na základe jeho písomnej žiadosti na nevyhnutný čas ubytovať v pobytovom tábore, kde je povinný primerane uhrádzať výdavky spojené s jeho pobytom.“.
11.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2008
Konanie o azyle začaté pred 1. decembrom 2008, ktorého predmetom je len rozhodovanie o existencii prekážok administratívneho vyhostenia, ministerstvo zastaví.“.
Čl. II
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z. a zákona č. 233/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Dlhodobé vízum
Dlhodobé vízum môže byť udelené, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike alebo na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky.“.
2.
V § 14 ods. 6 sa slová „azylanta podľa osobitného predpisu5a)“ nahrádzajú slovami „azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, podľa osobitného predpisu5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 10 a 13b zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 14 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ministerstvo vnútra môže predĺžiť krátkodobé vízum najviac do 90 dní v jednom polroku, ak cudzinec nemôže vycestovať z územia Slovenskej republiky z dôvodu živelnej pohromy, humanitárneho dôvodu alebo z vážneho osobného dôvodu.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.
4.
§ 16 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
5.
V § 17 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Cudzincovi, ktorý žiada o prechodný pobyt na účel štúdia, môže policajný útvar udeliť povolenie na prechodný pobyt na predpokladanú dobu štúdia, najviac však na päť rokov.“.
6.
V § 25 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Doklad potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nemusí odovzdať cudzinec s dlhodobým pobytom.“.
7.
V § 25 ods. 9 a § 37 ods. 6 sa slová „minimálnej mzdy3)“ nahrádzajú slovami „životného minima3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 27 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 6.
9.
V § 38a sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
10.
V § 40 sa za slovo „zákona“ vkladá čiarka a slová „z dôvodov hodných osobitného zreteľa“.
11.
V § 49 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu, v ktorom uvedie meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, účel pobytu, číslo cestovného dokladu, číslo víza a mená a priezviská spolucestujúcich detí.“.
12.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Cudzinec, ktorý o sebe vyhlási, že je maloletý bez sprievodu, je povinný podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na určenie jeho veku; to neplatí, ak je celkom zjavné, že ide o maloletého cudzinca. Ak sa cudzinec odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu, považuje sa na konanie podľa tohto zákona za plnoletú osobu.“.
13.
V § 50 písmeno b) znie:
„b)
viesť domovú knihu a zapísať do nej meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, číslo víza, začiatok a skončenie ubytovania,“.
14.
V § 50 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
umožniť príslušníkovi Slovenskej informačnej služby nahliadnuť do domovej knihy na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu,18a)“.
Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.“.
15.
§ 59 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Rozhodnutie o administratívnom vyhostení stráca platnosť rozhodnutím o udelení azylu alebo o poskytnutí doplnkovej ochrany.“.
16.
V § 76 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „§ 38a ods. 2,“.
17.
§ 80b znie:
㤠80b
(1)
Doklad potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia.
(2)
Podrobnosti o vydávaní dokladu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
Čl. III
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z. a zákona č. 405/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov sa doterajší text položky 26 označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenom b), ktoré znie:
„b)
predĺženie krátkodobého víza na území Slovenskej republiky ................................................ 60 eur.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení k položke 26 sa za slová „Od poplatku podľa“ vkladajú slová „písmena a)“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov sa oslobodenie k položke 26 dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí požiadali o predĺženie krátkodobého víza z dôvodu živelnej pohromy alebo z humanitárneho dôvodu.“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov sa splnomocnenie k XVIII. časti KONZULÁRNE POPLATKY dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.“.
5.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 240 písm. f) a g) sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.
6.
V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 240 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
žiadosť o udelenie dlhodobého víza v súvislosti s plnením záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky .................................. 1 000 Sk,
i)
žiadosť o udelenie dlhodobého víza v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike .......................................................... 300 Sk.“.
7.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 244 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Súčasne sa zrušuje označenie písmena c).
8.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 265 písmená c) až e) znejú:
„c)
Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí47a) ............................................ 300 Sk
d)
Vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené, zničené alebo poškodené osvedčenie ............................................... 500 Sk
e)
vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov ............................................................... 300 Sk“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:
„47a)
§ 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z. a zákona č. 297/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 87 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Komora vedie zoznam advokátov, ktorých môže Centrum právnej pomoci určiť na poskytovanie právnej pomoci v azylových veciach podľa osobitného predpisu.23) Komora zapíše alebo vyčiarkne advokáta z tohto zoznamu na jeho žiadosť. Komora zasiela pravidelne tento zoznam ministerstvu a Centru právnej pomoci.“.
Čl. V
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 a § 3 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v azylových veciach“.
2.
V § 3 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V azylových veciach sa právna pomoc podľa tohto zákona poskytuje iba fyzickým osobám, ktorým vzniklo právo na poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24a.“.
3.
V § 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
azylovou vecou konanie, v ktorom fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona je
1.
žiadateľom o udelenie azylu na území Slovenskej republiky,1b)
2.
azylant,1c)
3.
cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana,1d)“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1d znejú:
„1b)
§ 2 písm. h) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 2 písm. i) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1d)
§ 13a a 13b zákona č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 692/2006 Z. z.“.
4.
V § 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v azylovej veci fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 24a“.
5.
V § 5 odsek 5 znie:
„(5)
Oprávnenú osobu alebo zahraničnú oprávnenú osobu v príslušnom konaní zastupuje centrum alebo advokát zapísaný do zoznamu podľa osobitného predpisu,4) ktorého určí centrum.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 87 ods. 2 a 3 zákona č. 586/2003 v znení neskorších predpisov.“.
6.
Za § 24 sa vkladajú § 24a až 24c, ktoré vrátane nadpisu nad § 24a znejú:
„Právna pomoc v azylových veciach
§ 24a
Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci, ak
a)
požiadala o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci,
b)
nemá svojho zástupcu na konanie, v ktorom žiada o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona,
c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo vnútra„) vydalo rozhodnutie
1.
o neudelení azylu,
2.
o odňatí azylu,
3.
o nepredĺžení doplnkovej ochrany,
4.
o zrušení doplnkovej ochrany,
5.
ktorým bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako zjavne neopodstatnená,
6.
ktorým bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná alebo
7.
ktorým bolo konanie o azyle zastavené z dôvodu, že už bolo o žiadosti skôr rozhodnuté a skutkový stav sa podstatne nezmenil.19a)
§ 24b
(1)
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci žiadateľ podáva v centre alebo na ministerstve vnútra počas pohovoru v konaní o azyle. Ak bola žiadosť podaná na ministerstve vnútra, ministerstvo vnútra ju doručí centru spolu s rozhodnutím podľa § 24a ods. 1 písm. c). Ak nejde o rozhodnutie podľa § 24a ods.1 písm. c), ministerstvo vnútra oznámi fyzickej osobe v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu rozumie, že toto rozhodnutie nezakladá právo na poskytnutie právnej pomoci; v takom prípade ministerstvo vnútra centru žiadosť nedoručuje. Ak bola žiadosť podaná v centre, centrum o tom bezodkladne informuje ministerstvo vnútra.
(2)
Zo žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci musí byť zrejmé, komu je určená, kto ju podáva, čo sa sleduje, a musí byť podpísaná a datovaná. Ďalej žiadosť musí obsahovať číslo azylového spisu, adresu, kam je možné žiadateľovi doručovať písomnosti, čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá svojho právneho zástupcu podľa § 24a písm. b), a plnomocenstvo pre centrum na zastupovanie v príslušnom konaní. Plnomocenstvo sa vzťahuje aj na advokáta, ak ho centrum určí na zastupovanie. Ak žiadateľ požiada o poskytnutie právnej pomoci po doručení rozhodnutia podľa § 24a písm. c), musí toto rozhodnutie alebo jeho kópiu priložiť k žiadosti.
(3)
Centrum vykoná neodkladné úkony právnej pomoci, najmä podá opravný prostriedok, a to aj v prípade, ak žiadosť nie je úplná. Všetky úkony centra sa považujú za úkony žiadateľa. Ak je žiadosť neúplná, centrum vyzve žiadateľa na jej doplnenie v primeranej lehote. Ak žiadateľ žiadosť nedoplní v určenej lehote, zastúpenie centrom alebo centrom určeným advokátom zaniká; centrum o tom upovedomí žiadateľa na adrese, ktorú uviedol v žiadosti.
(4)
Ak si žiadateľ po podaní žiadosti o právnu pomoc zvolí svojho právneho zástupcu na konanie, v ktorom požiadal o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona, považuje sa to za späťvzatie žiadosti.
(5)
Centrum zasiela žiadateľovi písomnosti v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu rozumie.
§ 24c
Ak nie je v § 24a a 24b ustanovené inak, na poskytovanie právnej pomoci v azylových veciach sa primerane použijú ostatné ustanovenia tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 19 ods. 1 písm. i) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
§ 26 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1.“.
8.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
9.
Doterajší text v prílohe sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2.
Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Ú. V. ES L 326, 13. 12. 2005).“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.