452/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

452
ZÁKON
z 29. októbra 2008,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti obrany v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z., zákona č. 545/2003 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z. a zákona č. 333/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 32 sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958 eur“.
2.
V § 33 ods. 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“.
Čl. II
Zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z. a zákona č. 467/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „1 500 Sk“ nahrádzajú slovami „50 eur“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,50 eura“.
3.
V § 4 ods. 2 sa slová „60 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 992 eur“.
4.
V § 4 ods. 3 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „996 eur“.
5.
Za § 5c sa vkladá § 5d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2009
Suma príspevku priznaného v slovenských korunách, ktorý sa má vyplatiť od 1. januára 2009, sa po prepočte podľa konverzného kurzu3) zaokrúhli na 50 eurocentov nahor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z. a zákona č. 144/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 90 sa vypúšťa odsek 5.
2.
V § 97 ods. 3 sa slová „celé desiatky korún“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
3.
V § 120 ods. 3 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 597 eur“.
4.
V § 121 ods. 3 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 597 eur“.
5.
V § 121 ods. 4 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659 eur“.
6.
V § 138 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
platová kompenzácia za sťažený výkon štátnej služby,“.
7.
V § 138 ods. 6 sa slová „celé desiatky korún“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
8.
V § 139 ods. 5 sa slová „celé desiatky korún“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
9.
§ 141 vrátane nadpisu znie:
㤠141
Platová kompenzácia za sťažený výkon štátnej služby
(1)
Profesionálnemu vojakovi patrí platová kompenzácia za sťažený výkon štátnej služby (ďalej len “platová kompenzácia„) pri vykonávaní činností podľa osobitného predpisu.41)
(2)
Platová kompenzácia patrí vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom41a) upravujúcim odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
(3)
Platová kompenzácia podľa odseku 1 patrí profesionálnemu vojakovi v závislosti od zaradenia vykonávaných činností príslušným orgánom verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu.41) Profesionálnemu vojakovi možno poskytnúť platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní činností zaradených do druhej kategórie podľa osobitného predpisu.41)
(4)
Výšku platovej kompenzácie v rámci kategórií podľa miery rizika, intenzity a času pôsobenia sťažujúcich a škodlivých vplyvov v priebehu vykonávania činností v rámci rozpätia príslušnej kategórie, zaokrúhlenú na 50 eurocentov nahor, ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
(5)
Profesionálnemu vojakovi za vykonávanie činnosti pri používaní dýchacieho izolačného prístroja alebo pri činnosti pod vodou alebo pri používaní odevu proti sálavému teplu alebo pri ničení alebo pri výskumných skúškach výbušných predmetov patrí platová kompenzácia za každú hodinu tejto činnosti vo výške 0,3 % z hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni.
(6)
Profesionálnemu vojakovi za vykonávanie činnosti s výbušninami pod vodou patrí platová kompenzácia za každú hodinu tejto činnosti vo výške 0,45 % z hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni, ak mu nepatrí platová kompenzácia podľa odseku 5.
(7)
Profesionálnemu vojakovi za vykonávanie činnosti vo výške 10 m a viac nad zemou na nebezpečných pracoviskách patrí platová kompenzácia za každú hodinu tejto činnosti vo výške 0,15 % z hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni.
(8)
Platová kompenzácia podľa odsekov 5 až 7 patriaca za hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta. Platová kompenzácia patriaca za mesiac sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41 a 41a znejú:
„41)
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41a)
§ 11 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 142 ods. 4 sa slová „celé desiatky korún“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
11.
V § 143 ods. 3 sa slová „celé desiatky korún“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
12.
V § 144 ods. 3 sa slová „celé desiatky korún“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
13.
V § 145 ods. 3 sa slová „celé desiatky korún“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
14.
V § 145a ods. 3 sa slová „celé desiatky korún“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
15.
V § 145b ods. 1 sa slová „300 Sk“ nahrádzajú slovami „10 eur“.
16.
V § 145c ods. 3 sa slová „celé desiatky korún“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
17.
V § 148 odsek 3 znie:
„(3)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa poskytuje zahraničný plat podľa § 149, sa odmena udeľuje bez prepočtu platovým koeficientom.“.
18.
§ 149 a 150 vrátane nadpisov znejú:
㤠149
Plat pri vykonávaní štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky a poskytovanie návratného preddavku
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky (§ 66 ods. 2 a 3), sa poskytuje zahraničný plat, ktorým je služobný plat (§ 138 ods. 2) vynásobený platovým koeficientom. Zahraničný plat sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva štátnu službu s miestom jej výkonu mimo územia Slovenskej republiky a ktorému patrí plat podľa § 89 ods. 5, § 94 ods. 3, § 100 ods. 5 a služobný plat podľa § 104 ods. 3, 4 a 8, sa poskytuje zahraničný plat. Rovnako sa postupuje pri určení a poskytovaní náhrady služobného príjmu podľa osobitného predpisu.47) Služobný plat podľa § 90 ods. 4 a § 110 ods. 6 sa poskytuje bez prepočtu platovým koeficientom.
(3)
Zahraničný plat podľa odsekov 1 a 2 sa profesionálnemu vojakovi poskytuje od ustanovenia do funkcie, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, do dňa odvolania z tejto funkcie.
(4)
Ustanovenie odseku 1 neplatí pre profesionálneho vojaka, ktorého predpokladané vykonávanie štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky je najviac 30 dní. Vykonávanie tejto štátnej služby sa považuje za zahraničnú služobnú cestu a profesionálnemu vojakovi patria cestovné náhrady ako pri zahraničnej služobnej ceste.
(5)
Profesionálnemu vojakovi sa poskytne návratný preddavok na zahraničný plat do výšky dvojnásobku zahraničného platu. Poskytnutý návratný preddavok je profesionálny vojak povinný vrátiť najneskôr do šiestich mesiacov od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol preddavok poskytnutý. Pri skončení výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky pred uplynutím času uvedeného v druhej vete profesionálny vojak vráti poskytnutý návratný preddavok alebo jeho časť, na ktorý mu nevznikol nárok, najneskôr do desiatich pracovných dní po skončení vyslania.
(6)
Služobný úrad na písomnú žiadosť profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby podľa § 66 ods. 2 a 3 do krajiny, ktorá nie je členským štátom eurozóny, môže po vykonaní zrážok z platu vyplácať zahraničný plat alebo jeho časť, služobný plat podľa § 110 ods. 6, zložky platu podľa § 90 ods. 4, § 138 ods. 1 písm. h) a l) a podľa § 141 ods. 3, 4 a 5 v cudzej mene. Na prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,47a) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, za ktorý patrí profesionálnemu vojakovi zahraničný plat.
§ 150
Platový koeficient
(1)
Platový koeficient príslušnej krajiny je určený ako súčin
a)
pomeru finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie v Bruseli zaradeného do funkčnej skupiny AD v triede 5 v prvom stupni48) k hodnostnému platu profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti kapitán v prvom platovom stupni,
b)
pomeru priemeru indexov životných nákladov príslušnej krajiny vyslania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov k priemeru indexov životných nákladov Belgicka podľa štatistiky Organizácie Spojených národov a
c)
koeficientu regulácie určeného v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom.
(2)
Do indexov životných nákladov podľa odseku 1 písm. b) sa nezapočítavajú životné náklady na ubytovanie.
(3)
Platový koeficient príslušnej krajiny vypočítaný podľa odseku 1 sa zaokrúhli na osem desatinných miest.
(4)
Podrobnosti výpočtu platového koeficientu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(5)
Platový koeficient príslušnej krajiny vypočítaný podľa odseku 4 vydá ministerstvo služobným predpisom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47a a 48 znejú:
„47a)
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12. 2006).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
48)
Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Služobný poriadok) (Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap. 01/zv. 02) v platnom znení.“.
19.
V § 155 sa vypúšťajú slová „v inej ako slovenskej mene“.
20.
V § 156 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
preddavok poskytnutý pri vyslaní na štúdium alebo do kurzu mimo územia Slovenskej republiky, ktorý je profesionálny vojak povinný vrátiť, ak neboli splnené podmienky, ktorých plnenie sa predpokladalo pri jeho priznaní; ak bol preddavok poskytnutý v cudzej mene, prepočet cudzej meny na eurá sa vykoná podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska47a) k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa preddavok zrazí,“.
21.
V § 158 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.
22.
V § 159 ods. 1 sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 959 eur“.
23.
V § 159 ods. 4 sa slová „stovky korún“ nahrádzajú slovami „euro“.
24.
V § 160 ods. 1 sa slová „12 000 Sk“ nahrádzajú slovami „399 eur“.
25.
V § 165 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „v inej ako slovenskej mene“.
26.
V § 170 ods. 6 sa slová „celé desiatky korún“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.
27.
V § 173 ods. 1 sa slová „1 300 Sk“ nahrádzajú slovami „44 eur“.
28.
V § 205 ods. 1 a 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 660 eur“.
29.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k zákonu č. 346/2005 Z. z.
STUPNICA HODNOSTNÝCH PLATOV PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV
Platový stupeň   Počet rokov služby  
vojak 2. stupňa slobodník desiatnik čatár rotný rotmajster nadrotmajster štábny nadrotmajster podpráporčík práporčík nadpráporčík poručík nadporučík kapitán major podplukovník plukovník brigádny generál generálmajor generálporučík generál
1 do 1 558,00 599,50 641,00 688,00 750,50 813,00 875,50 938,00 755,50 844,50 933,00 854,50 943,50 1032,00 1120,00 1208,50 1297,00 1427,50 1563,00 1693,00 1833,50
2 do 2 577,50 620,50 663,50 712,50 777,00 841,50 906,00 971,00 782,00 874,00 966,00 884,50 977,00 1068,00 1159,50 1251,00 1343,00 1477,50 1618,00 1752,00 1897,50
3 do 3 597,50 641,50 686,00 736,50 803,00 869,50 937,00 1004,00 808,50 903,50 998,50 914,50 1009,50 1104,50 1199,00 1293,50 1388,00 1527,50 1672,00 1811,50 1962,00
4 do 4 616,50 662,50 708,50 760,50 830,00 898,50 968,00 1036,50 835,00 933,50 1031,50 944,50 1042,50 1140,50 1238,00 1335,50 1433,50 1577,50 1727,50 1870,50 2026,00
5 do 5 636,00 683,50 731,00 784,50 855,50 926,50 998,00 1069,50 861,50 962,50 1064,00 974,00 1075,50 1176,50 1277,00 1378,00 1478,50 1627,50 1782,00 1930,00 2090,50
6 do 6 656,00 704,50 753,50 808,50 882,00 955,00 1029,00 1102,00 888,00 992,00 1096,50 974,00 1108,50 1212,50 1316,50 1420,50 1524,00 1677,50 1836,50 1989,50 2154,50
7 do 7 656,00 725,00 775,50 833,00 908,50 983,50 1059,50 1135,00 914,50 1021,50 1129,00 974,00 1142,00 1248,50 1355,00 1462,50 1569,50 1727,50 1891,50 2048,50 2218,50
8 do 8 656,00 746,00 798,00 857,00 934,50 1012,50 1090,50 1167,50 940,50 1051,00 1161,50 974,00 1174,50 1285,00 1394,50 1505,00 1615,00 1777,50 1945,50 2107,50 2282,50
9 do 9 656,00 767,00 821,00 881,00 961,00 1040,50 1120,50 1201,00 967,50 1080,50 1194,00 974,00 1207,50 1320,50 1434,00 1547,50 1660,50 1827,00 2000,00 2167,00 2346,50
10 do 11 656,00 791,50 846,00 909,00 991,00 1073,00 1155,50 1238,00 997,50 1114,50 1231,50 974,00 1207,50 1362,00 1478,50 1595,00 1712,50 1884,50 2063,00 2235,00 2420,50
11 do 13 656,00 791,50 872,00 935,50 1020,50 1105,50 1191,00 1275,00 1027,50 1149,00 1268,50 974,00 1207,50 1403,50 1524,00 1643,50 1764,00 1941,50 2125,50 2302,00 2493,50
12 do 15 656,00 791,50 872,00 963,00 1050,50 1138,00 1225,50 1313,50 1058,00 1182,00 1306,00 974,00 1207,50 1444,50 1568,50 1692,50 1816,00 1998,50 2187,50 2370,00 2567,00
13 do 18 656,00 791,50 872,00 991,00 1080,50 1170,50 1261,00 1350,50 1087,50 1216,00 1343,50 974,00 1207,50 1444,50 1613,00 1740,50 1867,50 2056,00 2250,50 2438,00 2640,50
14 do 21 656,00 791,50 872,00 991,00 1111,00 1203,00 1296,00 1388,00 1087,50 1249,50 1380,50 974,00 1207,50 1444,50 1658,00 1788,50 1919,50 2112,50 2312,50 2505,50 2714,00
15 do 24 656,00 791,50 872,00 991,00 1111,00 1235,50 1331,00 1425,50 1087,50 1283,00 1418,00 974,00 1207,50 1444,50 1658,00 1837,00 1971,50 2170,00 2375,50 2573,00 2787,00
16 do 27 656,00 791,50 872,00 991,00 1111,00 1235,50 1366,00 1463,00 1087,50 1317,00 1455,00 974,00 1207,50 1444,50 1658,00 1837,00 2024,00 2227,00 2438,00 2641,00 2860,00
17 nad 27 656,00 791,50 872,00 991,00 1111,00 1235,50 1366,00 1500,50 1087,50 1317,00 1492,50 974,00 1207,50 1444,50 1658,00 1837,00 2075,50 2284,00 2500,00 2708,50 2933,50
.“.
Čl. IV
Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 333/2007 Z. z. a zákona č. 518/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 13 ods. 3 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“ a slová „50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1 659 eur“.
2.
V § 14 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596 eur“.
Čl. V
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z. a zákona č. 518/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 15l ods. 2 sa slová „desiatky korún“ nahrádzajú slovom „euro“.
2.
V § 15p odsek 1 znie:
„(1)
Plat sa vypláca v eurách v mieste výkonu mimoriadnej služby.“.
3.
V § 15p sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajšie odseky 4 až 14 sa označujú ako odseky 2 až 12.
4.
V § 15p ods. 9 sa slová „časť platu podľa odseku 3 patriaca“ nahrádzajú slovami „plat patriaci“.
5.
V § 15p ods. 10 sa slová „podľa odseku 11“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 9“.
6.
V § 19b ods. 3 sa slová „desiatky korún“ nahrádzajú slovom „euro“.
7.
V § 20 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“ a slová „50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1 659 eur“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.