458/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

458
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal
rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 13. novembra 2008, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 (oznámenie č. 57/2004 Z. z.) v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.
Rozhodnutím sa spresňuje definícia veľkoobchodného trhu č. 4 – veľkoobchodný (fyzický) prístup poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry.
Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.
Rozhodnutie je uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 8 a možno doň nahliadnuť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.