Predpis bol zrušený predpisom 416/2012 Z. z.

459/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.11.2009 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

459
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 16. októbra 2008,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Vyhlasovanie obmedzujúcich opatrení pri stave núdze v elektroenergetike
(1)
Opatrenia zamerané na predchádzanie stavu núdze a pri stave núdze v elektroenergetike (ďalej len „obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike“) na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch1) a následným telefonickým oznámením odberateľom pripojeným do prenosovej sústavy a dispečingom prevádzkovateľov distribučných sústav. Odberatelia pripojení do prenosovej sústavy realizujú obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike na základe oznámenia dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Odberatelia pripojení do distribučnej sústavy realizujú obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike samostatne na základe oznámenia dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch.
(2)
Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike sú uplatňované ako
a)
plán obmedzovania spotreby,
b)
havarijný vypínací plán a
c)
frekvenčný vypínací plán.
(3)
Plán obmedzovania spotreby určí obmedzenie spotreby elektriny odberateľom na základe obmedzujúcich odberových stupňov elektrického výkonu. Plán obmedzovania spotreby je obmedzujúcim opatrením v elektroenergetike, ktoré sa uskutočňuje pri nedostatku elektriny v prenosovej sústave a distribučnej sústave, ak nie je možné zabezpečiť jej dostatok. Plán obmedzovania spotreby je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Jednotlivé obmedzujúce odberové stupne uvedené v prílohe č. 1 môžu byť uplatňované súčasne. Výkonovú náplň obmedzujúcich odberových stupňov určuje a aktualizuje dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa vlastností systému prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.
(5)
Pre odberateľov, na ktorých sa vzťahujú obmedzujúce odberové stupne, je stanovené bezpečnostné minimum. Bezpečnostným minimom je najnižšia hodnota odoberaného výkonu, pri ktorej nebudú ohrozené životy a zdravie osôb, nedôjde k poškodeniu výrobných technologických zariadení a k škodám.
(6)
Havarijný vypínací plán je obmedzujúcim opatrením v elektroenergetike, ktoré je prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy uplatňované pri náhlej výraznej nerovnováhe v sústave, ako aj pri likvidácii porúch v prenosovej alebo distribučnej sústave prerušením dodávky elektriny odberateľom, ak nie je možné použiť iné obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike. Havarijný vypínací plán je uvedený v prílohe č. 2.
(7)
Prerušenie dodávky elektriny odberateľom uskutoční dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy vypnutím vývodov v rozvodniach veľmi vysokého napätia a vysokého napätia s cyklickým vystriedaním vypnutia vývodov spravidla na dve hodiny od realizácie havarijného vypínacieho stupňa. Výkonovú náplň havarijných vypínacích stupňov stanovuje a aktualizuje dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(8)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy sa pri realizácii prerušenia dodávky elektriny z dôvodu poklesu frekvencie pod 49 Hz riadia frekvenčným vypínacím plánom, ktorý je realizovaný automaticky použitím technických zariadení na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia. Stupne frekvenčného vypínacieho plánu stanovuje a aktualizuje dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Frekvenčný vypínací plán slúži na odľahčenie zaťaženia elektrizačnej sústavy pri predchádzaní stavu núdze a pri stave núdze, ako aj z príčin, ktoré súvisia s havarijným poklesom frekvencie. Frekvenčný vypínací plán je uvedený v prílohe č. 3.
(9)
Ak dochádza k havarijnému poklesu frekvencie pod 49 Hz, dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy, dispečingy prevádzkovateľov distribučných sústav a výrobcovia elektriny bezodkladne použijú všetky dostupné technické prostriedky na vyrovnanie výkonovej bilancie a udržanie frekvencie v predpísaných medziach, aby sa zabránilo veľkým škodám, ktoré by vznikli alebo by mohli vzniknúť narušením celistvosti sústavy.
(10)
Frekvenčný vypínací plán je vykonávaný automaticky technickými prostriedkami na obmedzenie spotreby elektriny umiestnenými v zariadeniach prevádzkovateľov distribučných sústav a odberateľov pripojených do prenosovej sústavy. Prevádzkovatelia distribučných sústav a odberatelia pripojení do prenosovej sústavy technické prostriedky na obmedzenie spotreby elektriny nainštalujú, nastavia a prevádzkujú. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy určí a kontroluje ich umiestnenie, nastavenie a funkčnosť.
(11)
Obnovu napájania spotreby elektriny odpojenej pôsobením technických prostriedkov vykonávajú dispečingy prevádzkovateľov distribučných sústav podľa pokynu dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
§ 2
Opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike
(1)
Opatrenia na odstránenie stavu núdze sa vykonávajú ako osobitné postupy na obnovenie normálneho prevádzkového stavu prenosovej a distribučnej sústavy v čo najkratšom čase.
(2)
Pri odstraňovaní stavu núdze dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy postupuje na základe plánu obrany proti šíreniu porúch, plánu obnovy po rozpade sústavy a podľa konkrétnej situácie v prenosovej sústave alebo distribučnej sústave.
§ 3
Vyhlasovanie obmedzujúcich opatrení pri stave núdze v plynárenstve
(1)
Obmedzujúce opatrenia pri stave núdze v plynárenstve (ďalej len „obmedzujúce opatrenie v plynárenstve“) vyhlasuje a odvoláva na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia plynárenský dispečing vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia.
(2)
Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve na odstránenie rozdielu medzi zdrojmi a spotrebou plynu plynárenský dispečing vykonáva uplatnením
a)
obmedzujúcich odberových stupňov pre odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým ročným množstvom zemného plynu na obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nad 633 MWh alebo nad 60 000 m3,
b)
obmedzujúcich vykurovacích kriviek pre odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým ročným množstvom zemného plynu na obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nad 633 MWh alebo nad 60 000 m3,
c)
havarijného odberového stupňa pre všetkých odberateľov.
(3)
Dodávateľ plynu určí konkrétne obmedzujúce odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky, ak je na odberné miesto odberateľa súčasne s ročnou zmluvou na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo so strednodobou zmluvou na viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov uzatvorená aj krátkodobá zmluva na obdobie najviac 11 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Dodávateľ plynu určí konkrétne obmedzujúce odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky, ak je na odberné miesto odberateľa uzatvorená krátkodobá zmluva na obdobie najviac 11 po sebe nasledujúcich mesiacov so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu viacej ako 633 MWh alebo 60 000 m3. Prevádzkovateľ distribučnej siete určí konkrétne obmedzujúce odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky, ak je na odberné miesto odberateľa uzatvorená krátkodobá zmluva na obdobie najviac 11 po sebe nasledujúcich mesiacov so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu viacej ako 633 MWh alebo 60 000 m3 a odberateľ plynu má uzatvorenú zmluvu na distribúciu plynu.
§ 4
Obmedzujúce odberové stupne
(1)
Obmedzenie odberu plynu podľa obmedzujúcich odberových stupňov uplatňuje plynárenský dispečing pre odberné miesta odberateľa, u ktorého viac ako 50 % ročného odberu plynu nezávisí od vonkajšej teploty ovzdušia (ďalej len „odberateľ nezávislý od vonkajšej teploty ovzdušia“).
(2)
Základným odberovým stupňom je odberový stupeň 3, podľa ktorého sa odber plynu uskutočňuje bez obmedzenia. Základný odberový stupeň 3 uplatňujúci sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení je určený denným množstvom plynu odberateľa v m3.
(3)
Obmedzujúce odberové stupne sú odvodené od základného odberového stupňa a znižujú zmluvne dohodnuté denné množstvo plynu.
(4)
Pri obmedzujúcom odberovom stupni
a)
5 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 4 220 MWh alebo nad 400 000 m3 znižujú odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa,
b)
4 a 6 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 4 220 MWh alebo nad 400 000 m3 znižujú odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa, ale nad hodnotu bezpečnostného minima. Pri odberovom stupni 4 odberateľ, ktorému je stanovený tento odberový stupeň, prechádza na náhradné palivo najneskôr do 8 hodín od vyhlásenia tohto odberového stupňa. Pri odberovom stupni 6 odberateľ, ktorému je stanovený tento odberový stupeň, prechádza na náhradné palivo najneskôr do 24 hodín od vyhlásenia tohto odberového stupňa,
c)
7 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 4 220 MWh alebo nad 400 000 m3 znižujú odber plynu pod hodnotu odberového stupňa 5, ale nad hodnotu bezpečnostného minima,
d)
8 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 633 MWh alebo nad 60 000 m3 znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima bezodkladne od vyhlásenia obmedzujúcich opatrení, ak je možné odber plynu znížiť bez poškodenia výrobného zariadenia odberateľa. Ak nie je možné bezodkladne znížiť odber plynu na hodnotu bezpečnostného minima bez poškodenia výrobného zariadenia, odberateľ plynu navrhne časový harmonogram potrebný na zníženie odberu, tento harmonogram odôvodní objektívne preskúmateľnými podkladmi. Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na odbernom mieste odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Bezpečnostné minimum je stanovené pre jednotlivé odberné miesto odberateľa v absolútnej hodnote v merných jednotkách zemného plynu v m3, alebo výnimočne na základe dohody odberateľa plynu s dodávateľom plynu v percentách zo základného odberového stupňa,
e)
9 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 633 MWh alebo nad 60 000 m3 znižujú odber plynu na nulu. Ak nie je možné bezodkladne ukončiť odber plynu bez poškodenia výrobného zariadenia, odberateľ plynu navrhne časový harmonogram potrebný na ukončenie odberu, tento harmonogram odôvodní objektívne preskúmateľnými podkladmi.
Odberateľ znižuje odber plynu na odberných miestach na úroveň bezpečnostného minima, ak zabezpečuje:
1.
bezpečnosť štátu,
2.
činnosť ústavných orgánov,
3.
výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov,
4.
spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze,
5.
prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat,
6.
výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných výrobkov a surovín vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky,1a)
7.
výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti,
8.
nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení,
9.
výrobu elektriny,
10.
prevádzku podzemných zásobníkov plynu alebo prepravnej siete,
11.
spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov,
12.
prevádzku vodární alebo čistiarní odpadových vôd,
13.
prevádzku asanačného zariadenia,
14.
prevádzku krematória.
Ak využíva odberateľ plyn aj na iné účely ako v bodoch 1 až 14, znižuje túto časť odberu plynu na nulu. Ak nemôže túto časť odberu plynu bezodkladne ukončiť bez poškodenia výrobného zariadenia, navrhne časový harmonogram potrebný na ukončenie odberu, harmonogram odôvodní objektívne preskúmateľnými podkladmi.
(5)
Obmedzujúce odberové stupne 4 a 6 môžu byť vyhlásené a môžu nadobudnúť účinnosť súčasne so základným odberovým stupňom alebo s obmedzujúcimi odberovými stupňami 5 a 7.
(6)
Vyhlásenie obmedzujúcich odberových stupňov pri hroziacom nedostatku plynu alebo obmedzení dodávok plynu uskutočňuje plynárenský dispečing z vlastného podnetu alebo na požiadanie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(7)
Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu okrem odberateľov uvedených v odseku 8 písm. a) až j) a odberateľov, ktorí preukázateľne odoberajú plyn na prevádzku podzemných zásobníkov plynu alebo prepravnej siete. Zastavenie výroby sa nevzťahuje aj na odberateľov, ktorí plyn používajú na stabilizáciu výroby z obnoviteľných zdrojov energie, pričom nesmie byť prekročená stanovená hodnota bezpečnostného minima. Horná hranica hodnoty bezpečnostného minima na odbernom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa podľa uzavretej zmluvy o dodávke plynu s dodávateľom plynu.
(8)
Pre odberné miesta odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia, ktorý preukázateľne odoberá plyn na
a)
výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov,
b)
spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze,
c)
zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat,
d)
výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti,
e)
zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení,
f)
výrobu elektriny,
g)
prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd,
h)
spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov,
i)
prevádzku asanačného zariadenia,
j)
prevádzku krematória,
je bezpečnostné minimum na časť odberu plynu na odbernom mieste využívaného na takto vymedzené účely najviac do 90 % základného odberového stupňa podľa uzavretej zmluvy o dodávke plynu s dodávateľom plynu. Výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na účel uvedený v písmenách a) až j) a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel. Pre odberateľov, ktorí preukázateľne odoberajú plyn na prevádzku podzemných zásobníkov plynu alebo prepravnej siete, je bezpečnostné minimum na časť odberu plynu využívaného na takto vymedzené účely 100 % základného odberového stupňa podľa uzavretej zmluvy o dodávke plynu s dodávateľom plynu.
(9)
Odberateľ plynu odsúhlasí hodnotu bezpečnostného minima, obmedzujúce odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky s dodávateľom plynu pre odberné miesta odberateľa pri uzavretí zmluvy o dodávke plynu. Ak má oprávnený odberateľ uzatvorenú zmluvu na distribúciu plynu, dohodne výslednú hodnotu bezpečnostného minima, obmedzujúce odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky s prevádzkovateľom distribučnej siete pri uzavretí zmluvy o distribúcii plynu.
(10)
Spôsob podrobného stanovenia základného odberového stupňa a obmedzujúcich odberových stupňov, základnej vykurovacej krivky a obmedzujúcich vykurovacích kriviek je uvedený v prílohe č. 6.
§ 5
Obmedzovacie vykurovacie krivky
(1)
Obmedzenie odberu plynu vykurovacími krivkami je uplatňované pre odberateľov, u ktorých 50 % a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty ovzdušia (ďalej len „odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia“).
(2)
Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje odber plynu do najvyššieho zmluvne dohodnutého denného množstva.
(3)
Obmedzujúce vykurovacie krivky sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu plynu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.
(4)
Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú:
a)
druhá vykurovacia krivka, ktorá stanovuje znížený denný odber plynu vo vzťahu k základnej vykurovacej krivke takto:
1.
100 % pre odberateľov so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu na odbernom mieste do 4 220 MWh alebo do 400 000 m3 vrátane, pre zdravotnícke zariadenia a pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie zdravotníckych zariadení,
2.
najviac 90 % pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie bytov a pre objekty škôl,
3.
najviac 85 % pre ostatných odberateľov,
b)
tretia vykurovacia krivka, ktorá stanovuje znížený denný odber plynu vo vzťahu k základnej vykurovacej krivke takto:
1.
100 % pre odberateľov so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu na odbernom mieste do 4 220 MWh alebo do 400 000 m3 vrátane, pre zdravotnícke zariadenia a pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie zdravotníckych zariadení,
2.
najviac 80 % pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie bytov a pre objekty škôl,
3.
najviac 70 % pre ostatných odberateľov.
(5)
Odberateľ plynu, ktorý využíva časť odberu plynu na vykurovanie zdravotníckeho zariadenia alebo na vykurovanie bytov, dohodne s dodávateľom plynu v zmluve o dodávke plynu časť odberu plynu vyjadrenú v percentách z celkového odberu využívaného na tento účel a obmedzujúce vykurovacie krivky ako vážený priemer predpokladaného množstva odberu využívaného na tento účel. Odberateľ, ktorý časť odberu plynu využíva pre technologické potreby výrobných zariadení, pri vyhlásení obmedzujúceho odberového stupňa 8 alebo 9 nie je oprávnený zabezpečovať výrobu okrem odberateľov uvedených v § 4 ods. 8 písm. a) až j).
§ 5a
Havarijný odberový stupeň
Havarijným odberovým stupňom je stupeň 10, pri ktorom je nulový odber plynu. Pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.
§ 6
Štandardy bezpečnosti dodávok plynu
Štandardom bezpečnosti dodávok plynu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v prípadoch
a)
prerušenia alebo obmedzenia dodávok plynu minimálne počas 10 týždňov v rozsahu 30 % z celkového súčtu denného objemu dodávky plynu na základe všetkých zmlúv o dodávke plynu pre koncových odberateľov plynu alebo zmlúv o nákupe plynu od výrobcu plynu alebo od dodávateľa plynu,
b)
spotreby plynu v piatich po sebe nasledujúcich dňoch, počas ktorých sú namerané extrémne nízke vonkajšie teploty, keď priemerná denná teplota na vymedzenom území klesne pod mínus 12 oC,
c)
potreby pokrytia spotreby plynu na vymedzenom území vyvolanej vývojom nízkych vonkajších teplôt v období najchladnejšieho obdobia, ktoré sa vyskytlo za posledných 20 rokov predchádzajúcich danému roku v období od 1. novembra do 31. marca,
d)
prerušenia alebo obmedzenia dodávok plynu v období od 1. novembra do 31. marca najmenej počas 30 po sebe nasledujúcich dní v rozsahu priemerného denného objemu predpokladanej dodávky plynu príslušného mesiaca na základe celkového súčtu zmlúv o dodávke plynu pre koncových odberateľov plynu alebo zmlúv o nákupe plynu od výrobcu plynu alebo od dodávateľa plynu.
§ 6a
Poskytnutie údajov vzťahujúcich sa na jednotlivé odberové stupne a vykurovacie krivky
(1)
Dodávateľ plynu poskytuje informácie vzťahujúce sa na odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky pre riešenie stavu núdze prevádzkovateľovi distribučnej siete, na ktorého sieť sú odberatelia príslušného dodávateľa plynu pripojení, každoročne do 30. novembra v rozsahu definovanom v odsekoch 2, 3 a 4. Ak v priebehu roka dôjde k podstatnej zmene údajov, aktualizované údaje poskytuje dodávateľ plynu prvý týždeň nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa tieto údaje zmenili. Prevádzkovateľ distribučnej siete poskytuje informácie vzťahujúce sa na odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky pre riešenie stavu núdze prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, každoročne do 10. decembra v rozsahu definovanom v odsekoch 2, 3 a 4. Ak v priebehu roka dôjde k podstatnej zmene údajov, aktualizované údaje poskytuje prevádzkovateľ distribučnej siete prvý týždeň nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa tieto údaje zmenili.
(2)
Dodávateľ plynu pre riešenie stavu núdze poskytuje prevádzkovateľovi distribučnej siete o odberných miestach odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia so zmluvným množstvom odberu plynu od 633 MWh alebo 60 000 m3 do odberu 4 220 MWh alebo 400 000 m3 informáciu o dennom maximálnom množstve plynu v m3, o hodnote denného odberu plynu v m3 pri odberovom stupni 3 uplatňujúcom sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení, o hodnote jednotlivých odberov plynu v m3 pri obmedzujúcich odberových stupňoch 8 a 9 a informáciu o časovom sklze v hodinách pri nariadenom prechode z odberu v odberovom stupni 3 uplatnenom počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení na odber pri vyhlásenom obmedzujúcom odberovom stupni 8 alebo 9.
(3)
Dodávateľ plynu pre riešenie stavu núdze poskytuje prevádzkovateľovi distribučnej siete o odberných miestach odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia so zmluvným množstvom odberu plynu nad 4 220 MWh informáciu o dennom maximálnom množstve plynu v m3, o hodnote denného odberu plynu v m3 pri odberovom stupni 3 uplatňujúcom sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení, o hodnote jednotlivých odberov plynu v m3 pri uplatňovaní obmedzujúcich odberových stupňov 4, 5, 6, 7, 8 a 9 a informáciu o časovom sklze v hodinách pri nariadenom prechode z odberu v odberovom stupni 3 uplatnenom počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení na odber pri vyhlásenom obmedzujúcom odberovom stupni 8 alebo 9.
(4)
Dodávateľ plynu poskytuje pre riešenie stavu núdze pre prevádzkovateľa distribučnej siete o odberných miestach odberateľa závislého od vonkajšej teploty ovzdušia informáciu o dennom maximálnom množstve odberu plynu v m3, vykurovaciu tabuľku odberu v m3 s hodnotami odberu pre prvú vykurovaciu krivku a Qletné v m3 a vykurovaciu tabuľku odberu s hodnotami odberu pre druhú vykurovaciu krivku a tretiu vykurovaciu krivku.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej siete poskytuje pre riešenie stavu núdze údaje o odberateľoch pripojených k jeho sieti tomu prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, v rovnakom rozsahu ako dodávateľ plynu v odsekoch 2, 3 a 4.
§ 6b
Informácie o dodávkach a zásobách plynu a informácie na zabezpečenie bezpečnosti dodávok plynu na vymedzenom území
(1)
Prevádzkovateľ zásobníka po vyhlásení obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pri stave núdze do odvolania stavu núdze ministerstvu poskytuje denné informácie o
a)
skutočnom stave zásob jednotlivých zákazníkov, ktorí majú s prevádzkovateľom zásobníka uzatvorenú zmluvu o skladovaní plynu,
b)
najväčšom vtlačnom a ťažobnom výkone jednotlivých zákazníkov, ktorí majú s prevádzkovateľom zásobníka uzatvorenú zmluvu o skladovaní plynu,
c)
skutočnej ťažbe plynu zo zásobníka pre jednotlivých zákazníkov, ktorí majú s prevádzkovateľom zásobníka uzatvorenú zmluvu o skladovaní plynu.
(2)
Plynárenský dispečing po vyhlásení obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pri stave núdze do odvolania stavu núdze poskytuje ministerstvu denné informácie o
a)
dodržiavaní obmedzujúcich opatrení a zmluvne stanovenej hodnoty individuálneho odberu na úrovni bezpečnostného minima dohodnutého v zmluve o dodávke plynu alebo zmluve o distribúcii plynu konkrétnymi odberateľmi so zmluvne dohodnutým ročným odberom nad 4 220 MWh alebo nad 400 000 m3,
b)
celkovom dennom objeme distribuovaného plynu v distribučnej sieti pre odberateľov so zmluvne dohodnutým ročným množstvom odberu plynu nad 4 220 MWh alebo nad 400 000 m3,
c)
plnení opatrení dohodnutých s ministerstvom na riešenie stavu núdze na vymedzenom území.
§ 6c
(1)
Plynárenský dispečing vyhodnocuje denne úroveň dostupných zdrojov plynu a očakávanú spotrebu plynu na vymedzenom území.
(2)
Plyn na účely zabezpečenia štandardov bezpečnosti dodávok pre domácnosti, ktorý bol použitý na dodávku plynu pre domácnosti, vysporiada s prevádzkovateľom distribučnej siete príslušný dodávateľ plynu v takom objeme, v akom bol tento plyn dodaný odberateľom v domácnosti v období od vyhlásenia stavu núdze do odvolania stavu núdze. Podmienky vysporiadania plynu dohodne dodávateľ plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete podľa kapacitných možností používaných nástrojov na zabezpečenie štandardov bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnosti.
§ 6d
Pri vyhlásení obmedzujúcich opatrení v plynárenstve odberateľ plynu nie je oprávnený prekročiť hodnotu odberu stanovenú pre jednotlivé obmedzujúce odberové stupne alebo obmedzujúce vykurovacie krivky.
§ 7
Opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze v plynárenstve
(1)
Opatrenia na odstránenie stavu núdze v plynárenstve sa vykonávajú ako osobitné postupy na obnovenie riadnej prevádzky prepravnej a distribučnej siete v čo najkratšom čase.
(2)
Pri odstraňovaní stavu núdze postupujú prevádzkovatelia sietí podľa schválených havarijných plánov, pokynov plynárenského dispečingu a pokynov vlastného dispečingu.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete na riešenie stavu núdze a predchádzanie stavu núdze zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnostiach2) zásobami plynu v zásobníkoch. Dodávateľ plynu zabezpečuje na riešenie stavu núdze a predchádzanie stavu núdze štandard bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu mimo domácností.3) Koncový odberateľ plynu,4) ktorý si zabezpečuje dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, si zároveň zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu na riešenie stavu núdze a predchádzanie stavu núdze. Dodávateľ plynu pre odberateľov plynu mimo domácností a koncový odberateľ plynu, ktorý si zabezpečuje dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, môžu využiť na dosiahnutie štandardu bezpečnosti dodávok plynu najmä nástroje uvedené v prílohe č. 4.
§ 8
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 9
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 465/2006 Z. z.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.
Ľubomír Jahnátek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 459/2008 Z. z.
PLÁN OBMEDZOVANIA SPOTREBY
1. Obmedzenie spotreby elektriny odberateľom je realizované na základe plánu obmedzovania spotreby obmedzujúcimi odberovými stupňami takto:
a) základný odberový stupeň vyjadruje normálny prevádzkový stav sústavy s vyrovnanou výkonovou bilanciou a potrebnou výkonovou rezervou,
b) obmedzujúci odberový stupeň 1 predstavuje zníženie odoberaného výkonu odberateľov zo sietí veľmi vysokého napätia a vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou vyššou ako 1 000 kW s realizáciou do 30 minút po vyhlásení a so súčasným zvýšením dodávaného výkonu dodávateľov na ich technické maximum,
c) obmedzujúci odberový stupeň 2 predstavuje zníženie odoberaného výkonu odberateľov zo sietí veľmi vysokého napätia a vybraných odberateľov zo sietí vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou vyššou ako 1 000 kW s realizáciou do 30 minút po vyhlásení a so súčasným zvýšením dodávaného výkonu dodávateľov na ich technické maximum,
d) obmedzujúci odberový stupeň 3 predstavuje zníženie odoberaného výkonu odberateľov zo sietí vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou od 150 kW do 1 000 kW vrátane s realizáciou do dvoch hodín po vyhlásení, ak nie je určený dlhší čas,
e) obmedzujúci odberový stupeň 4 predstavuje zníženie odoberaného výkonu vybraných odberateľov zo sietí vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou od 150 kW do 1 000 kW vrátane s realizáciou do dvoch hodín po vyhlásení, ak nie je určený dlhší čas,
f) obmedzujúci odberový stupeň 5 nariaďuje znížiť spotrebu elektriny odberateľom na najnižšiu dohodnutú úroveň odstavením odberných zariadení, ktoré možno odstaviť z prevádzky do jednej hodiny po vyrozumení, a znížiť odber elektriny ostatných zariadení na bezpečnostné minimum; odberatelia, ktorí nemajú určený obmedzujúci odberový stupeň 5, pri jeho vyhlásení znížia odber elektriny na bezpečnostné minimum,
g) obmedzujúci odberový stupeň 6 nariaďuje znížiť spotrebu elektriny odberateľom na najnižšiu dohodnutú úroveň odstavením odberných zariadení, ktoré možno odstaviť z prevádzky do ôsmich hodín po vyrozumení, a znížiť odber elektriny ostatných zariadení na bezpečnostné minimum; odberatelia, ktorí nemajú určený obmedzujúci odberový stupeň 6, pri jeho vyhlásení znížia odber elektriny na bezpečnostné minimum.
2. Obmedzenia odoberaného výkonu pri obmedzujúcich odberových stupňoch 1 až 4 sa uskutočňujú znížením dohodnutého výkonu v hodinovom diagrame zaťaženia odberateľov s registračným záznamom priebehu spotreby a znížením dohodnutých priemerných hodinových výkonov ostatných odberateľov o hodnotu výkonovej náplne týchto obmedzujúcich odberových stupňov.
3. Obmedzenia odberu elektrického výkonu pri obmedzujúcich odberových stupňoch 5 a 6 sú realizované znížením odoberaného výkonu na hodnotu bezpečnostného minima.
4.
Rozsah výkonovej náplne obmedzujúcich odberových stupňov vzťahujúci sa na obmedzujúce stupne 1 až 4 pre každého odberateľa je najmenej 37 % z hodnoty rezervovaného výkonu. Uvedenú hodnotu obmedzenia možno rozložiť do väčšieho počtu obmedzujúcich odberových stupňov.
5. Obmedzujúce odberové stupne 5 a 6, pri ktorých dochádza k obmedzeniu dodávky elektriny až na hodnotu bezpečnostného minima, možno uplatniť po vyčerpaní všetkých možností riešenia stavu núdze.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 459/2008 Z. z.
HAVARIJNÝ VYPÍNACÍ PLÁN
1. Prerušenie dodávky elektriny, ktoré je vykonávané ako obmedzujúce opatrenie v elektroenergetike pri náhlej výraznej nerovnováhe v sústave a pri likvidácii porúch v sústave, ak nie je možné použiť iné opatrenie, je realizované prostredníctvom havarijných vypínacích stupňov 21 až 30.
2. Pri použití havarijného vypínacieho stupňa 21 sú vypínané úseky elektroenergetických zariadení veľmi vysokého napätia a vysokého napätia v takom rozsahu, aby obmedzenie spotreby neprekročilo hodnotu 2,5 % ročného maxima zaťaženia príslušnej distribučnej sústavy.
3. Každý nasledujúci havarijný vypínací stupeň zahŕňa sumárnu hodnotu výkonu vypnutých zariadení odberateľov v predchádzajúcom stupni zvýšenú o hodnotu 2,5 % ročného maxima zaťaženia príslušnej distribučnej sústavy.
4. V jednotlivých havarijných vypínacích stupňoch je udávaná sumárna hodnota vypínaného výkonu vo vzťahu k hodnote ročného maxima zaťaženia príslušnej distribučnej sústavy v predchádzajúcom roku.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 459/2008 Z. z.
FREKVENČNÝ VYPÍNACÍ PLÁN
1. Normálny prevádzkový stav elektrizačnej sústavy z hľadiska frekvencie je definovaný hodnotou frekvencie v rozsahu 49,8 až 50,2 Hz. Pri poklese frekvencie pod hodnotu 49 Hz dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy použije na riešenie porúch systémového charakteru systémové automatické frekvenčné odľahčovanie zaťaženia so stupňovitým pôsobením vo frekvenčnom pásme 48,1 až 49 Hz.
2. Počet frekvenčných stupňov, ich nastavenie a hodnota odpájaného zaťaženia na zamedzenie šírenia systémových porúch pri poklese frekvencie pod stanovenú hodnotu 49 Hz sú určené na základe systémových výpočtov poruchových režimov a v súlade s dohodami prevádzkovateľov prenosových sústav, s ktorými je národná prenosová sústava synchrónne prepojená.
3. Pri výbere vedení zaradených do frekvenčných stupňov je potrebné zohľadniť bezpečnosť prevádzky zariadení odberateľov a prevádzkovú bezpečnosť prenosovej a distribučnej sústavy. Do frekvenčných stupňov odpájaného zaťaženia nebudú zaradené 110 kV a 220 kV vedenia rezervného napájania jadrových elektrární.
4. Na riešenie porúch na časti vymedzeného územia, hlavne v napájacích uzloch 110 kV s možnou výrobou elektriny, môže byť ako doplnok systémového automatického odľahčovania zaťaženia použité lokálne automatické frekvenčné odľahčovanie zaťaženia so stupňami aj pod hodnotu 48,1 Hz s podmienkou koordinácie nastavenia tejto hodnoty s výrobňami elektriny v danej lokalite.
5. Ak frekvencia naďalej klesá, nasleduje automatické frekvenčné odpájanie zariadení na výrobu elektriny na zabezpečenie ich úspešného prechodu na vlastnú spotrebu a na vytvorenie podmienok na urýchlenie obnovy normálneho prevádzkového stavu sústavy.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 459/2008 Z. z.
ZOZNAM NÁSTROJOV POUŽÍVANÝCH NA DOSIAHNUTIE ŠTANDARDU BEZPEČNOSTI DODÁVOK PLYNU
1. Pracovný objem plynu v zásobníku,5)
2. ťažobný výkon,6)
3. zabezpečenie kapacity v plynovodoch umožňujúcej odklonenie dodávok plynu do postihnutých oblastí,
4. pružnosť systému,
5. rozvoj prerušiteľného dopytu,
6. používanie alternatívnych rezervných palív v priemyselných zariadeniach a v zariadeniach na výrobu elektriny,
7. cezhraničné kapacity sietí,
8. spolupráca medzi prevádzkovateľmi prepravných sústav v susedných štátoch pri koordinácii dispečerského riadenia sietí,
9. koordinované dispečerské činnosti riadenia sietí medzi prevádzkovateľmi distribučných sústav a prevádzkovateľmi prepravných sústav,
10. výroba plynu na vymedzenom území,
11. pružnosť výroby plynu,
12. pružnosť dovozu plynu,
13. diverzifikácia zdrojov dodávok plynu,
14. dlhodobé zmluvy o dodávke plynu alebo dlhodobé zmluvy o nákupe plynu od výrobcu plynu alebo od dodávateľa plynu z členských štátov Európskej únie alebo z tretích štátov, ktorých platnosť je dlhšia ako 10 rokov,
15. investície do infraštruktúry pre dovoz plynu cez splyňovacie terminály a plynovody.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 459/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2004/67/ES z 26. apríla 2004 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 12/zv. 3).
Príloha č. 6 k vyhláške č. 459/2008 Z. z.
SPÔSOB PODROBNÉHO URČENIA ZÁKLADNÉHO ODBEROVÉHO STUPŇA A OBMEDZUJÚCICH ODBEROVÝCH STUPŇOV, ZÁKLADNEJ VYKUROVACEJ KRIVKY A OBMEDZUJÚCICH VYKUROVACÍCH KRIVIEK
I. Spôsob podrobného určenia základného odberového stupňa a obmedzujúcich odberových stupňov pre odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia
Odberateľ so zmluvným množstvom odberu nad 4 220 MWh alebo 400 000 m3
Stanovenie základného odberového stupňa
Denné množstvo plynu odberateľa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení so zmluvným množstvom odberu plynu nad 4 220 MWh sa stanoví ako súčin najvyššej mesačnej váhy v percentách a zmluvne dohodnutého množstva plynu odberateľa v kWh vydeleného počtom dní v mesiaci s najvyššou váhou; pre mesiace s rovnakou najvyššou váhou sa zoberie do úvahy mesiac s najmenším počtom dní.
Toto množstvo sa prepočíta na objemové jednotky v mł. Na účely prepočtu sa používa hodnota spaľovacieho tepla objemového vo výške 10,55 kWh/m3.
Ak má oprávnený odberateľ uzatvorenú zmluvu na distribúciu plynu, dohodne výslednú hodnotu odberového stupňa 3 uplatňujúceho sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení s prevádzkovateľom distribučnej siete pri uzavretí zmluvy o distribúcii plynu.
Denné množstvo plynu odberateľa so zmluvným množstvom odberu plynu nad 4 220 MWh je limitované hraničnou hodnotou najvyššieho zmluvne dohodnutého denného množstva plynu pre odberné miesta odberateľadohodnutou s odberateľom v zmluve o dodávke plynu.
Údaj o mesačnej váhe v percentách je stanovený v zmluve o dodávke plynu a predstavuje percentuálne podiely odberu plynu zo zmluvného množstva, ktoré pripadá na jednotlivé kalendárne mesiace.
Stanovenie obmedzujúcich odberových stupňov
Obmedzujúci odberový stupeň 8 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m3 stanovenú odberateľom plynu podľa § 4 ods. 4 písm. d).
Denná hodnota odberu v m3 pri obmedzujúcom odberovom stupni 5 je stanovená tak, že rozdiel hodnoty odberu pri odberovom stupni 3 a odberovom stupni 8 sa rozdelí na tretiny a od odberového stupňa 3 sa odpočíta jedna tretina.
Denná hodnota odberu v m3 pri obmedzujúcom odberovom stupni 7 je stanovená tak, že rozdiel hodnoty odberu pri odberovom stupni 3 a odberovom stupni 8 sa rozdelí na tretiny a od odberového stupňa 3 sa odpočítajú dve tretiny.
Tento spôsob stanovenia dennej hodnoty odberu pri odberovom stupni 5 a 7 sa neuplatňuje v prípade, ak by takto stanovené denné hodnoty odberu znamenali pre odberateľa zastavenie výroby. Denné hodnoty odberu pri odberovom stupni 5 a 7 v takomto prípade dohodne dodávateľ plynu s odberateľom plynu na základe preukázateľných technologických potrieb.
Denné hodnoty odberov v mł pri obmedzujúcom odberovom stupni 5 a 7 sa stanovia zo základného odberového stupňa, ktorý je uplatňovaný počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve.
Obmedzujúci odberový stupeň 9 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v mł stanovenú odberateľom plynu podľa § 4 ods. 4 písm. e).
Obmedzujúci odberový stupeň 4 a 6 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m3 stanovenú odberateľom plynu podľa § 4 ods. 4 písm. b).
Odberateľ so zmluvným množstvom odberu od 633 MWh alebo 60 000 m3 do 4 220 MWh alebo 400 000 m3
Stanovenie základného odberového stupňa
Denné množstvo plynu odberateľa so zmluvným množstvom odberu od 633 MWh do 4 220 MWh sa stanoví ako súčin najvyššej mesačnej váhy v percentách a zmluvne dohodnutého množstva plynu odberateľa v kWh vydeleného počtom dní v mesiaci s najvyššou váhou.
Toto množstvo sa prepočíta na objemové jednotky m3. Na účely prepočtu sa použije hodnota spaľovacieho tepla objemového vo výške 10,55 kWh/m3.
Denné množstvo plynu odberateľa so zmluvným množstvom odberu od 633 MWh do 4 220 MWh je limitované hraničnou hodnotou najvyššieho zmluvne dohodnutého denného množstva plynu pre odberné miesta odberateľa dohodnutou s odberateľom v zmluve o dodávke plynu.
Údaj o mesačnej váhe v percentách je uvedený v zmluve o dodávke plynu; predstavuje percentuálne podiely odberu plynu zo zmluvného množstva pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace.
Stanovenie obmedzujúcich odberových stupňov
Obmedzujúci odberový stupeň 8 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m3 stanovenú odberateľom plynu podľa § 4 ods. 4 písm. d).
Obmedzujúci odberový stupeň 9 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m3 stanovenú odberateľom plynu podľa § 4 ods. 4 písm. e).
II. Spôsob podrobného určenia základnej vykurovacej krivky a obmedzujúcich vykurovacích kriviek pre odberateľa závislého od vonkajšej teploty ovzdušia
Rozdelenie odberateľov
1. skupina – zdravotnícke zariadenia a tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie zdravotníckych zariadení
2. skupina – tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie bytov, objektov škôl a objektov, v ktorých sa nachádza technika nevyhnutná na záchranu majetku, zdravia a života ľudí
3. skupina – ostatní odberatelia
Stanovenie priemernej dennej teploty
Priemerná denná teplota ovzdušia slúžiaca pre potreby zistenia hodnoty prislúchajúceho odberu z vykurovacej tabuľky sa vypočíta podľa vzorca:
Vzorec 01
kde: Tp – priemerná teplota ovzdušia
T7 – teplota ovzdušia meraná o 7.00 hod.
T14 – teplota ovzdušia meraná o 14.00 hod.
T21 – teplota ovzdušia meraná o 21.00 hod.
Stanovenie základnej vykurovacej krivky
Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, ktorá predstavuje denné hodnoty odberov v m3 na odbernom mieste odberateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia; tie sa uvádzajú vo vykurovacej tabuľke odberateľa plynu.
Základná vykurovacia krivka je limitovaná hraničnou hodnotou najvyššieho zmluvne dohodnutého denného množstva plynu pre odberné miesta odberateľa dohodnutou s odberateľom v zmluve o dodávke plynu.
Dodávateľ plynu odsúhlasí v zmluve o dodávke plynu s odberateľom plynu vykurovaciu tabuľku pre základnú vykurovaciu krivku.
Stanovenie obmedzujúcich vykurovacích kriviek
Denné hodnoty odberov v m3 pre druhú a tretiu vykurovaciu krivku sa stanovia percentuálnym znížením odberu na odberných miestach odberateľa voči základnej vykurovacej krivke podľa § 5 ods. 4 písm. a) a b) a § 5 ods. 5.
Dodávateľ plynu odsúhlasí v zmluve o dodávke plynu s odberateľom plynu vykurovaciu tabuľku pre odberné miesta odberateľa vzťahujúce sa na druhú a tretiu vykurovaciu krivku.
Qletné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.
Vykurovacia tabuľka odberateľa plynu zahŕňa hodnoty odberov podľa odberných miest odberateľa pre základnú vykurovaciu krivku a obmedzujúce vykurovacie krivky v rozmedzí –25 až +16 oC pre odberateľov zaradených do 1. skupiny, hodnoty odberov pre základnú vykurovaciu krivku a obmedzujúce vykurovacie krivky v rozmedzí –25 až +13 oC pre odberateľov zaradených do 2. a 3. skupiny v členení po 1 oC a Qletné, prislúchajúce k teplotám nad +17 oC pre odberateľov zaradených do 1. skupiny a teplotám nad +14 oC pre odberateľov zaradených do 2. a 3. skupiny.
1)
§ 3 písm. m), o) a p) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

§ 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.

§ 5 ods. 1 písm. j) zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.
1a)
Príloha č. 1 časť 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353/1, 31. 12. 2008).“.
2)
§ 2 písm. c) dvadsiaty piaty bod zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 písm. c) dvadsiaty šiesty bod zákona č. 656/2004 Z. z.
4)
§ 2 písm. c) dvadsiaty štvrtý bod zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 26 ods. 10 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom.
6)
§ 26 ods. 10 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z.