460/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

460
ZÁKON
z 30. októbra 2008,
ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z. a zákona č. 200/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 sa slovo „vzťahuje“ nahrádza slovom „vzťahujú“ a slová „Občiansky zákonník“ sa nahrádzajú slovami „všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka“.
2.
V § 96 ods. 3 a 5 sa slová „v Sk“ nahrádzajú slovami „v eurách“.
3.
V § 120 odsek 2 znie:
„(2)
Do mzdy podľa odseku 1 sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3), mzda za prácu nadčas (§ 121), mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (§ 122), mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123) a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (§ 124). Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.“.
4.
V § 120 ods. 4 a 6 sa slová „v Sk na mesiac“ nahrádzajú slovami „v eurách za mesiac“ a v odseku 5 sa slová „v Sk na hodinu“ nahrádzajú slovami „v eurách za hodinu“.
5.
V § 120 odsek 7 znie:
„(7)
Sadzba minimálneho mzdového nároku ustanovená podľa odseku 4 v eurách za hodinu a sadzba minimálneho mzdového nároku v eurách za hodinu zvýšená podľa odseku 5 sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta. Sadzba minimálneho mzdového nároku ustanovená podľa odseku 4 v eurách za mesiac a sadzba minimálneho mzdového nároku v eurách za mesiac znížená podľa odseku 6 sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.“.
6.
V § 123 ods. 1 sa slová „v Sk“ nahrádzajú slovami „v eurách“.
7.
V § 124 odsek 3 znie:
„(3)
Za každú hodinu práce podľa odseku 1 patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20 % minimálneho mzdového nároku ustanoveného v § 120 ods. 4 v eurách za hodinu pre prvý stupeň náročnosti práce.“.
8.
V § 128 druhá veta znie: „Prepočet výšky mzdy v eurách na cudziu menu sa vykonáva podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu určenému na výplatu mzdy podľa § 130 ods. 2 alebo v iný dohodnutý deň.“.
9.
V § 130 odsek 1 znie:
„(1)
Vyplácaná mzda sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor, ak kolektívna zmluva alebo zamestnávateľ vo vnútornom predpise neustanovujú priaznivejšiu úpravu zaokrúhľovania mzdy v prospech zamestnanca. Mzda sa zamestnancovi vypláca v peniazoch; v inom druhu plnenia alebo v cudzej mene možno mzdu vyplácať, len ak to umožňuje tento zákon alebo osobitný predpis.“.
10.
V § 131 ods. 4 sa za slová „odsekov 1 a 2“ vkladajú slová „a zrážky zo mzdy podľa § 20 ods. 2“.
11.
V § 131 ods. 6 sa slová „sťahovacích a iných výdavkoch“ nahrádzajú slovami „pri náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca“ a za slovo „zložku“ sa vkladajú slová „a pri odstupnom“.
12.
V § 131 ods. 7 sa slová „s iným zamestnávateľom“ nahrádzajú slovami „s inou právnickou osobou“.
13.
V § 134 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Priemerný hodinový zárobok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.“ a na konci sa pripája táto veta: „Priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.
14.
V § 144 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
keď si zamestnanec vyberá náhradné voľno za prácu nadčas, za prácu vo sviatok alebo za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku,“.
15.
V § 155 ods. 5 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“ a slová „50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.
16.
V § 191 ods. 4 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
17.
V § 193 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.
Čl. II
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa slová „v slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „v eurách“ a na konci sa pripája táto veta: „Suma minimálnej mzdy v eurách za mesiac podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.“.
2.
V § 2 ods. 4 sa slová „v slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „v eurách“ a na konci sa pripája táto veta: „Suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu, upravená podľa druhej vety, sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.“.
3.
V § 2 ods. 5 sa slová „na celé desiatky halierov“ nahrádzajú slovami „na tri desatinné miesta“.
4.
V § 3 ods. 2 sa za slová „nočnú prácu“ vkladá čiarka a slová „mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku“.
5.
V § 9 ods. 1 sa slová „na celé desiatky slovenských korún“ nahrádzajú slovami „na najbližších desať eurocentov nahor“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z. a zákona č. 598/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slová „na celých 100 Sk“ nahrádzajú slovami „na celé euro“.
2.
V § 3 ods. 2 sa slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „497,91 eura“, v odseku 3 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“, v odseku 4 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97eura“ a v odseku 5 sa slová „2 500 Sk“ nahrádzajú slovami „82,99 eura“.
3.
V § 10 ods. 2 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“.
4.
V § 11 ods. 1 sa slová „40 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 327,76 eura“.
5.
V § 13 ods. 2 sa slová „22 500 Sk“ nahrádzajú slovami „746,87 eura“ a v odseku 3 sa slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „497,91 eura“.
6.
V § 17 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“, v odseku 3 sa slová „7 500 Sk“ nahrádzajú slovami „248,96 eura“ a v odseku 4 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.
7.
V § 21 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“ a v odseku 2 sa slová „7 500 Sk“ nahrádzajú slovami „248,96 eura“.
8.
V § 22b sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“.
9.
V § 24 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“ a v odseku 3 sa slová „7 500 Sk“ nahrádzajú slovami „248,96 eura“.
10.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Platy a paušálne náhrady ústavných činiteľov sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov nahor.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona č. 172/1998 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z. a zákona č. 289/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slová „stovky korún“ nahrádzajú slovom „euro“.
2.
V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.
Čl. V
Zákon č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slová „stovky korún“ nahrádzajú slovom „euro“.
2.
V § 7 ods. 5 sa slová „celé stovky korún“ nahrádzajú slovami „najbližších desať eurocentov“.
Čl. VI
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z. a zákona č. 263/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 47 ods. 5 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,92 eura“.
2.
V § 48 ods. 2 písm. a) sa slová „1 500 Sk“ nahrádzajú slovami „49,80 eura“.
3.
V § 48a ods. 2 písm. b) sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,20 eura“.
4.
V § 48c ods. 2 posledná veta znie: „Výsledná suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.
5.
V § 49a ods. 6 posledná veta znie: „Výsledná suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“ a v odseku 8 písm. b) sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,20 eura“.
6.
V § 51 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Výsledná suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.
7.
V § 52a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Výsledná suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.
8.
V § 53 ods. 3 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,59 eura“.
9.
V § 53a ods. 1 sa slová „40 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 327,76 eura“.
10.
V § 55b ods. 2 písm. a) sa slová „1 500 Sk“ nahrádzajú slovami „49,80 eura“.
11.
V § 55c ods. 2 písm. b) sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,20 eura“.
12.
V § 57a ods. 1 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“.
13.
V § 64 ods. 2 sa slová „stovky korún smerom“ nahrádzajú slovom „euro“.
14.
V § 65 ods. 1 sa slová „stovky korún smerom“ nahrádzajú slovom „euro“.
15.
V § 68 ods. 5 sa slová „500 Sk do 20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura do 663,87 eura“.
16.
V § 68a ods. 1 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
17.
V § 68b ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
Čl. VIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.