460/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

460
ZÁKON
z 30. októbra 2008,
ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z. a zákona č. 200/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 sa slovo „vzťahuje“ nahrádza slovom „vzťahujú“ a slová „Občiansky zákonník“ sa nahrádzajú slovami „všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka“.
2.
V § 96 ods. 3 a 5 sa slová „v Sk“ nahrádzajú slovami „v eurách“.
3.
V § 120 odsek 2 znie:
„(2)
Do mzdy podľa odseku 1 sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3), mzda za prácu nadčas (§ 121), mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (§ 122), mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123) a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (§ 124). Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.“.
4.
V § 120 ods. 4 a 6 sa slová „v Sk na mesiac“ nahrádzajú slovami „v eurách za mesiac“ a v odseku 5 sa slová „v Sk na hodinu“ nahrádzajú slovami „v eurách za hodinu“.
5.
V § 120 odsek 7 znie:
„(7)
Sadzba minimálneho mzdového nároku ustanovená podľa odseku 4 v eurách za hodinu a sadzba minimálneho mzdového nároku v eurách za hodinu zvýšená podľa odseku 5 sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta. Sadzba minimálneho mzdového nároku ustanovená podľa odseku 4 v eurách za mesiac a sadzba minimálneho mzdového nároku v eurách za mesiac znížená podľa odseku 6 sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.“.
6.
V § 123 ods. 1 sa slová „v Sk“ nahrádzajú slovami „v eurách“.
7.
V § 124 odsek 3 znie:
„(3)
Za každú hodinu práce podľa odseku 1 patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20 % minimálneho mzdového nároku ustanoveného v § 120 ods. 4 v eurách za hodinu pre prvý stupeň náročnosti práce.“.
8.
V § 128 druhá veta znie: „Prepočet výšky mzdy v eurách na cudziu menu sa vykonáva podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu určenému na výplatu mzdy podľa § 130 ods. 2 alebo v iný dohodnutý deň.“.
9.
V § 130 odsek 1 znie:
„(1)
Vyplácaná mzda sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor, ak kolektívna zmluva alebo zamestnávateľ vo vnútornom predpise neustanovujú priaznivejšiu úpravu zaokrúhľovania mzdy v prospech zamestnanca. Mzda sa zamestnancovi vypláca v peniazoch; v inom druhu plnenia alebo v cudzej mene možno mzdu vyplácať, len ak to umožňuje tento zákon alebo osobitný predpis.“.
10.
V § 131 ods. 4 sa za slová „odsekov 1 a 2“ vkladajú slová „a zrážky zo mzdy podľa § 20 ods. 2“.
11.
V § 131 ods. 6 sa slová „sťahovacích a iných výdavkoch“ nahrádzajú slovami „pri náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca“ a za slovo „zložku“ sa vkladajú slová „a pri odstupnom“.
12.
V § 131 ods. 7 sa slová „s iným zamestnávateľom“ nahrádzajú slovami „s inou právnickou osobou“.
13.
V § 134 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Priemerný hodinový zárobok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.“ a na konci sa pripája táto veta: „Priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.
14.
V § 144 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
keď si zamestnanec vyberá náhradné voľno za prácu nadčas, za prácu vo sviatok alebo za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku,“.
15.
V § 155 ods. 5 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“ a slová „50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.
16.
V § 191 ods. 4 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
17.
V § 193 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.
Čl. II
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa slová „v slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „v eurách“ a na konci sa pripája táto veta: „Suma minimálnej mzdy v eurách za mesiac podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.“.
2.
V § 2 ods. 4 sa slová „v slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „v eurách“ a na konci sa pripája táto veta: „Suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu, upravená podľa druhej vety, sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.“.
3.
V § 2 ods. 5 sa slová „na celé desiatky halierov“ nahrádzajú slovami „na tri desatinné miesta“.
4.
V § 3 ods. 2 sa za slová „nočnú prácu“ vkladá čiarka a slová „mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku“.
5.
V § 9 ods. 1 sa slová „na celé desiatky slovenských korún“ nahrádzajú slovami „na najbližších desať eurocentov nahor“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z. a zákona č. 598/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slová „na celých 100 Sk“ nahrádzajú slovami „na celé euro“.
2.
V § 3 ods. 2 sa slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „497,91 eura“, v odseku 3 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“, v odseku 4 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97eura“ a v odseku 5 sa slová „2 500 Sk“ nahrádzajú slovami „82,99 eura“.
3.
V § 10 ods. 2 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“.
4.
V § 11 ods. 1 sa slová „40 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 327,76 eura“.
5.
V § 13 ods. 2 sa slová „22 500 Sk“ nahrádzajú slovami „746,87 eura“ a v odseku 3 sa slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „497,91 eura“.
6.
V § 17 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“, v odseku 3 sa slová „7 500 Sk“ nahrádzajú slovami „248,96 eura“ a v odseku 4 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.
7.
V § 21 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“ a v odseku 2 sa slová „7 500 Sk“ nahrádzajú slovami „248,96 eura“.
8.
V § 22b sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“.
9.
V § 24 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“ a v odseku 3 sa slová „7 500 Sk“ nahrádzajú slovami „248,96 eura“.
10.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Platy a paušálne náhrady ústavných činiteľov sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov nahor.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona č. 172/1998 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z. a zákona č. 289/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slová „stovky korún“ nahrádzajú slovom „euro“.
2.
V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.
Čl. V
Zákon č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slová „stovky korún“ nahrádzajú slovom „euro“.
2.
V § 7 ods. 5 sa slová „celé stovky korún“ nahrádzajú slovami „najbližších desať eurocentov“.
Čl. VI
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z. a zákona č. 263/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 47 ods. 5 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,92 eura“.
2.
V § 48 ods. 2 písm. a) sa slová „1 500 Sk“ nahrádzajú slovami „49,80 eura“.
3.
V § 48a ods. 2 písm. b) sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,20 eura“.
4.
V § 48c ods. 2 posledná veta znie: „Výsledná suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.
5.
V § 49a ods. 6 posledná veta znie: „Výsledná suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“ a v odseku 8 písm. b) sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,20 eura“.
6.
V § 51 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Výsledná suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.
7.
V § 52a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Výsledná suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.
8.
V § 53 ods. 3 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,59 eura“.
9.
V § 53a ods. 1 sa slová „40 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 327,76 eura“.
10.
V § 55b ods. 2 písm. a) sa slová „1 500 Sk“ nahrádzajú slovami „49,80 eura“.
11.
V § 55c ods. 2 písm. b) sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,20 eura“.
12.
V § 57a ods. 1 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“.
13.
V § 64 ods. 2 sa slová „stovky korún smerom“ nahrádzajú slovom „euro“.
14.
V § 65 ods. 1 sa slová „stovky korún smerom“ nahrádzajú slovom „euro“.
15.
V § 68 ods. 5 sa slová „500 Sk do 20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura do 663,87 eura“.
16.
V § 68a ods. 1 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
17.
V § 68b ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
Čl. VII
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 667/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 550/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona č. 728/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z. a zákona č. 166/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 54 ods. 3 a 6 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,96 eura“.
2.
V § 59 ods. 1 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.
3.
V § 77 ods. 4 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
4.
V § 78 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby,“.
5.
V § 82 ods. 6, § 83 ods. 2, § 85 ods. 1 a § 85a ods. 5 sa slová „celé desiatky korún nahor“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov nahor“.
6.
§ 89 vrátane nadpisu znie:
㤠89
Platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby
(1)
Štátnemu zamestnancovi patrí platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby (ďalej len “platová kompenzácia„) pri vykonávaní činností uvedených v odseku 2, ak tieto činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do tretej alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu20b) a ak pri ich vykonávaní intenzita pôsobenia faktorov prostredia, v ktorom štátny zamestnanec plní úlohy, napriek vykonaným technickým, organizačným a špecifickým ochranným a preventívnym opatreniam podľa osobitných predpisov vyžaduje, aby štátny zamestnanec používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky.
(2)
Činnosti, pri ktorých patrí štátnemu zamestnancovi platová kompenzácia, sú činnosti vykonávané v prostredí, v ktorom pôsobia
a)
chemické faktory,
b)
karcinogénne a mutagénne faktory,
c)
biologické faktory,
d)
prach,
e)
fyzikálne faktory (napríklad hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie).
(3)
Štátnemu zamestnancovi patrí platová kompenzácia pri vykonávaní činností zaradených do
a)
tretej kategórie v rámci rozpätia 1,6 % až 16,2 % z platovej tarify 1. platovej triedy,
b)
štvrtej kategórie v rámci rozpätia 4,6 % až 29,8 % z platovej tarify 1. platovej triedy.
(4)
Ak štátny zamestnanec vykonáva rôzne činnosti, ktoré sú zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, patrí mu platová kompenzácia najmenej na spodnej hranici rozpätia určeného pre štvrtú kategóriu.
(5)
Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní činností zaradených do druhej kategórie v rámci rozpätia 1 % až 10,0 % z platovej tarify 1. platovej triedy.
(6)
Platová kompenzácia sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
(7)
Podrobnosti o poskytovaní platovej kompenzácie určí služobný predpis.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
„20b)
§ 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 91 ods. 1, § 92 ods. 1 a § 96 ods. 3 sa slová „celé desiatky korún nahor“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov nahor“.
8.
§ 98 a 99 vrátane nadpisov znejú:
㤠98
Plat pri dočasnom vyslaní a poskytovanie návratného preddavku pri dočasnom vyslaní
(1)
Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný [§ 27 písm. l)], sa poskytuje zahraničný funkčný plat. Zahraničný funkčný plat je súčin funkčného platu a platového koeficientu. Suma zahraničného funkčného platu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Plat podľa § 78 ods. 1 písm. f), g), h), l), m) a n) a náhrada za služobnú pohotovosť a za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení počas vojnového stavu podľa § 78 ods. 3 sa poskytuje pred prepočtom platovým koeficientom.
(2)
Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný [§ 27 písm. l)] a ktorému patrí funkčný plat podľa § 68 a § 77 ods. 3, sa poskytuje zahraničný funkčný plat. Ak štátnemu zamestnancovi patrí funkčný plat podľa § 77 ods. 3, patrí mu zahraničný funkčný plat, len ak sa prehlbovanie kvalifikácie uskutočňuje v mieste vykonávania štátnej služby v cudzine. Zahraničný funkčný plat patrí štátnemu zamestnancovi aj za čas služobného voľna, za ktorý patrí funkčný plat.
(3)
Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný [§ 27 písm. l)], patrí za čas čerpania dovolenky zahraničný funkčný plat. Štátnemu zamestnancovi podľa prvej vety za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú štátny zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zahraničný funkčný plat. Ak štátny zamestnanec z dôvodu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru nemohol vyčerpať dovolenku, patrí mu za nevyčerpanú dovolenku funkčný plat pred uplatnením postupu podľa odseku 1.
(4)
Funkčný plat štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný [§ 27 písm. l)], na účely § 86 až 88 a § 93 je jeho funkčný plat pred uplatnením postupu podľa odseku 1.
(5)
Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný [§ 27 písm. l)], patrí zahraničný funkčný plat vo výške zodpovedajúcej odslúženému času.
(6)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na štátneho zamestnanca, u ktorého predpokladané dočasné vyslanie je kratšie ako šesť mesiacov. Na účely tohto zákona sa dočasné vyslanie kratšie ako šesť mesiacov považuje za zahraničnú služobnú cestu a štátnemu zamestnancovi patria cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.12)
(7)
Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi návratný preddavok na úhradu výdavkov v súvislosti s dočasným vyslaním, najviac do výšky dvojnásobku zahraničného funkčného platu. Štátny zamestnanec je povinný poskytnutý návratný preddavok vrátiť najneskôr do šiestich mesiacov od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tento preddavok poskytnutý. Pri skončení dočasného vyslania pred uplynutím doby šiestich mesiacov je štátny zamestnanec povinný vrátiť poskytnutý preddavok najneskôr pred odchodom z cudziny. Ak štátny zamestnanec nevráti návratný preddavok do stanovenej doby, služobný úrad je oprávnený vykonať zrážku z jeho platu.
(8)
Služobný úrad na písomnú žiadosť štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný [§ 27 písm. l)] v krajine, ktorá nie je členským štátom Európskej menovej únie, môže po vykonaní zrážok z platu vyplácať zahraničný funkčný plat, plat podľa § 78 ods. 1 písm. f), g), h), l), m) a n), náhradu za služobnú pohotovosť a za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení počas vojnového stavu podľa § 78 ods. 3 a plnenia poskytované štátnemu zamestnancovi podľa osobitných predpisov20c) alebo ich časť v cudzej mene. Na účely určenia sumy platu v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,20d) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, za ktorý patrí štátnemu zamestnancovi plat v cudzej mene.
§ 99
Platový koeficient
(1)
Platový koeficient príslušnej krajiny na kalendárny rok sa určí ako súčin
a)
pomeru finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie v Bruseli zaradeného do funkčnej skupiny AD v triede 5 v prvom stupni20e) k finančnému ohodnoteniu platovej tarify štátneho zamestnanca vo funkcii odborný radca,
b)
pomeru priemeru indexov životných nákladov príslušnej krajiny dočasného vyslania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov k priemeru indexov životných nákladov Belgicka podľa štatistiky Organizácie Spojených národov a
c)
koeficientu regulácie určeného v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky.
(2)
Do indexov životných nákladov podľa odseku 1 písm. b) sa nezapočítavajú životné náklady na ubytovanie.
(3)
Platový koeficient príslušnej krajiny vypočítaný podľa odseku 1 sa zaokrúhli na osem desatinných miest.
(4)
Podrobnosti výpočtu platového koeficientu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(5)
Platový koeficient príslušnej krajiny vypočítaný podľa odseku 4 vydá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky opatrením, ktoré sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20c, 20d a 20e znejú:
„20c)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
20d)
Článok 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
20e)
Nariadenie Rady č. 259/68 z 29. februára 1968 upravujúce Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Služobný poriadok úradníkov) (Ú. v. ES L 56, 4. 3. 1968) v platnom znení.“.
9.
V § 100 ods. 2 sa slová „celé desiatky korún nahor“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov nahor“.
10.
Doterajší text § 104 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Suma príslušnej časti funkčného platu podľa odseku 1sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Suma zistená podľa § 86 až 88, § 93 a 96 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.
11.
V § 105 sa slová „celé desiatky korún nahor“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov nahor“.
12.
V § 106 ods. 9 sa slová „celé stovky korún nahor“ nahrádzajú slovami „celé euro nahor“.
13.
V § 106a odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine a ktorý bol uznaný invalidným v dôsledku teroristických útokov, vojnových udalostí a živelných udalostí, ktoré sa stali v cudzine, v súvislosti s vykonávaním štátnej služby, sa poskytne jednorazové mimoriadne odškodnenie v sume 3,6 násobku až 7,2 násobku jeho posledne priznaného zahraničného funkčného platu.
(2)
Ak štátny zamestnanec v dôsledku udalostí uvedených v odseku 1 zomrie, poskytne sa pozostalému manželovi, ktorý s ním žije v domácnosti, jednorazové mimoriadne odškodnenie v sume trojnásobku posledne priznaného funkčného platu prepočítaného na zahraničný funkčný plat. Jednorazové mimoriadne odškodnenie sa poskytne aj každému nezaopatrenému dieťaťu štátneho zamestnanca s nárokom na sirotský dôchodok v sume trojnásobku posledne priznaného zahraničného funkčného platu.
(3)
Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa odsekov 1 a 2 sa poskytne v eurách.“.
14.
V § 159b ods. 2 sa slová „celé desiatky korún nahor“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov nahor“.
15.
Za § 168 sa vkladá § 169, ktorý znie:
㤠169
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 164/2002 Z. z. o spôsobe výpočtu platovej relácie na výpočet časti platu v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene a o obsahu cenovej dokumentácie na určenie platového koeficientu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2007 Z. z.,
2.
opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 11. júla 2008 č. 106.989/2008, ktorým sa ustanovujú platové relácie (oznámenie č. 268/2008 Z. z.).“.
16.
V prílohe č. 3 v 2. stupni riadenia sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „predstavený v politickej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej správy, a zástupca vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo“.
17.
Príloha č. 4 sa vypúšťa.
Čl. VIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.