464/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

464
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/2008 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 3 položka Podpora funkcie obličiek pri ich chronickej nedostatočnosti znie:
„Podpora funkcie obličiek pri ich chronickej nedostatočnosti1) 2)
Nízky obsah fosforu, obmedzený obsah vysokokvalitných bielkovín
Psy, mačky
Zdroje bielkovín
Vápnik
Fosfor
Draslík
Sodík
Obsah esenciálnych mastných kyselín, ak boli pridané
Pri prvom podávaní do šiestich mesiacov
 
Na označení sa uvedie: „Pred použitím a pred predĺžením obdobia používania sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
V návode na použitie sa uvedie:
„Voda na pitie musí byť stále k dispozícii.“
 
Znížená absorpcia fosforu prostredníctvom pridania uhličitanu lantanitého oktahydrátu
Dospelé mačky
Zdroje bielkovín
Vápnik
Fosfor
Draslík
Sodík
Uhličitan lantanitý oktahydrát
Obsah esenciálnych mastných kyselín, ak boli pridané
Pri prvom podávaní do šiestich mesiacov
Na označení sa uvedie: „Pred použitím a pred predĺžením obdobia používania sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“
V návode na použitie sa uvedie:
„Voda na pitie musí byť stále k dispozícii.“.“
2.
Príloha č. 9 sa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:
„11.
Smernica Komisie 2008/82/ES z 30. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/38/ES, pokiaľ ide o krmivá zamýšľané na podporu funkcie obličiek pri chronickej obličkovej nedostatočnosti (Ú. v. EÚ L 202, 31. 7. 2008).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Robert Fico v. r.