468/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

468
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. októbra 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 4. decembra 2008 v súlade s článkom 17.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.