474/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

474
ZÁKON
z 30. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z. a zákona č. 385/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, ak ide o zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo neplnia úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,2)“.
2.
V § 1 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
verejné vysoké školy a štátne vysoké školy,4)“.
3.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je zamestnancom zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý poskytuje starostlivosť v profesionálnej rodine,5) ktorý je vrcholovým športovcom, výkonným letcom, členom palubného personálu alebo technikom údržby lietadiel.6)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5)
§ 52 ods. 1 a § 62 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. ES L 315, 28. 11. 2003) v platnom znení.“.
4.
V § 1 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
5.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Kvalifikačný predpoklad vzdelania na účely tohto zákona je
a)
primárne vzdelanie alebo nižšie stredné vzdelanie (ďalej len „základné vzdelanie“),
b)
nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie (ďalej len „stredné vzdelanie“),
c)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej len „úplné stredné vzdelanie“),
d)
vyššie odborné vzdelanie,
e)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
f)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
g)
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
7.
V § 2 odsek 7 znie:
„(7)
Kvalifikačný predpoklad vzdelania sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je samostatným divadelným umelcom, divadelným umelcom v zbore, v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení alebo ktorý je ďalším umeleckým zamestnancom9a) (ďalej len „umelecký zamestnanec“). Na účely tohto zákona umelecký zamestnanec je aj zamestnanec inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Napríklad § 9 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti.“.
8.
V § 4 odseky 1 až 4 znejú:
„(1)
Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je
a)
tarifný plat,
b)
osobný plat,
c)
príplatok za riadenie,
d)
príplatok za zastupovanie,
e)
osobný príplatok,
f)
platová kompenzácia za sťažený výkon práce,
g)
príplatok za prácu v krízovej oblasti,
h)
príplatok za zmennosť,
i)
príplatok za činnosť triedneho učiteľa,
j)
výkonnostný príplatok,
k)
príplatok za praktickú prípravu,
l)
príplatok za prácu v noci,
m)
príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu,
n)
príplatok za prácu vo sviatok,
o)
plat za prácu nadčas,
p)
plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku,
r)
odmena.
(2)
Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom okrem platu podľa odseku 1 patrí náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie.
(3)
Plat je peňažné plnenie poskytované zamestnancovi za prácu. Za plat sa nepovažuje náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie a plnenia poskytované zamestnancovi podľa osobitných predpisov v súvislosti s vykonávaním pracovných činností, najmä odstupné, odchodné a cestovné náhrady.
(4)
Funkčný plat na účely tohto zákona je súčet tarifného platu, zvýšenia tarifného platu podľa § 7 ods. 7 a 8 a príplatkov určených mesačnou sumou podľa odseku 1 písm. c) až i). Funkčný plat je aj plat pri vykonávaní inej práce alebo funkčný plat poskytovaný podľa § 30 ods. 3 a § 32a ods. 1.“.
9.
V § 4 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Funkčný plat na účely tohto zákona je aj osobný plat určený zamestnancovi podľa § 7a.
(6)
Ak ide o zamestnanca, ktorému sa poskytuje výkonnostný príplatok podľa § 14a, funkčný plat na účely tohto zákona je súčet funkčného platu podľa odseku 4 alebo osobného platu podľa odseku 5 a priemerného výkonnostného príplatku. Priemerný výkonnostný príplatok je suma rovnajúca sa mesačnému priemeru výkonnostných príplatkov vyplatených za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 7 a 8.
10.
V § 5 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Zamestnávateľ môže zaradiť umeleckého zamestnanca9a) a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, do platovej triedy podľa najnáročnejšej vykonávanej pracovnej činnosti, aj keď pre túto platovú triedu nespĺňa kvalifikačný predpoklad.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.
11.
V § 6 ods. 6 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 10“ a v odseku 7 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
12.
V § 7 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Zamestnávateľ môže zamestnancovi okrem pedagogického zamestnanca určiť tarifný plat podľa príslušnej stupnice platových taríf v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej tarify platovej triedy, do ktorej ho zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa.
(5)
Okruh pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým sa tarifný plat určí podľa odseku 4, dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo ich vymedzí vo vnútornom predpise.“.
13.
V § 7 ods. 6 písmeno b) znie:
„b)
zamestnancovi, ktorý vykonáva odborné pracovné činnosti
1.
v diagnostickom centre, reedukačnom centre, liečebno-výchovnom sanatóriu, centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centre špeciálno-pedagogického poradenstva alebo ako školský psychológ alebo školský špeciálny pedagóg v školách a školských zariadeniach,20)
2.
špeciálnopedagogickej diagnostiky alebo psychologickej diagnostiky osôb s duševnými poruchami a poruchami správania v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
3.
poradensko-psychologických služieb,20a)
4.
sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 20a znejú:
„20)
§ 120, § 130 ods. 2 písm. a) a b) a odsek 3 písm. b) a c) zákona č. 245/2008 Z. z.
20a)
§ 73 zákona č. 305/2005 Z. z.“.
14.
V § 7 ods. 6 sa písmeno c) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
vykonáva činnosť umeleckého zamestnanca9a) a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela,“.
15.
V § 7 ods. 7 sa slová „celé desiatky korún nahor“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov nahor“.
16.
V § 7 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Zamestnancovi, ktorý plní úlohy spojené s organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,29aa) patrí zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 20 %. Okruh týchto zamestnancov určí zamestnávateľ. Zvýšenie tarifného platu sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.“.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29aa znie:
„29aa)
§ 24 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 7 ods. 9 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“ a v odseku 10 sa slová „č. 8“ nahrádzajú slovami „č. 7“.
18.
V § 7 odsek 13 znie:
„(13)
Zvýšenie platovej tarify podľa odsekov 11 a 12 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.“.
19.
§ 7a vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Osobný plat
Zamestnancovi možno namiesto funkčného platu priznať osobný plat počas vykonávania osobitne významných pracovných činností alebo mimoriadne náročných pracovných úloh na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. Osobný plat nesmie byť nižší ako funkčný plat, ktorý by zamestnancovi patril podľa § 4 ods. 4. Osobný plat sa zamestnancovi poskytuje, pokiaľ trvajú dôvody, na základe ktorých mu bol priznaný. Priznaný osobný plat možno zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne kvality plnenia pracovných úloh.“.
20.
V § 8 ods. 3 sa slová „celé desiatky korún nahor“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov nahor“.
21.
V § 10 ods. 1 poslednej vete sa slová „celé desiatky korún nahor“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov nahor“.
22.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Platová kompenzácia za sťažený výkon práce
(1)
Zamestnancovi patrí platová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností uvedených v odseku 2, ak tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do tretej alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu30) a ak pri ich výkone intenzita pôsobenia faktorov pracovného prostredia napriek vykonaným technickým, organizačným a špecifickým ochranným a preventívnym opatreniam podľa osobitných predpisov vyžaduje, aby zamestnanec používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky.
(2)
Pracovné činnosti, pri ktorých zamestnancovi patrí platová kompenzácia podľa odseku 1, sú činnosti vykonávané v prostredí, v ktorom pôsobia
a)
chemické faktory,
b)
karcinogénne a mutagénne faktory,
c)
biologické faktory,
d)
prach,
e)
fyzikálne faktory (napríklad hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie).
(3)
Zamestnancovi podľa odseku 1 patrí platová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností zaradených do
a)
tretej kategórie, mesačne v rámci rozpätia 20 % až 35,2 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf,
b)
štvrtej kategórie, mesačne v rámci rozpätia 20 % až 42 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf.
(4)
Ak zamestnanec vykonáva rôzne pracovné činnosti, ktoré sú zaradené do tretej kategórie alebo do štvrtej kategórie, patrí mu platová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej na spodnej hranici rozpätia určeného pre štvrtú kategóriu.
(5)
Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní pracovných činností zaradených do druhej kategórie podľa osobitného predpisu,30) mesačne v rámci rozpätia 10 % až 23 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf.
(6)
Platová kompenzácia určená mesačnou sumou podľa odsekov 3 a 5 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30)
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.“.
23.
V § 12 ods. 1 sa slová „celé desiatky korún nahor“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov nahor“.
24.
V § 13 druhej vete sa slová „celé desiatky korún nahor“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov nahor“.
25.
V § 14 sa slová „celé desiatky korún nahor“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov nahor“.
26.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Výkonnostný príplatok
Zamestnávateľ môže umeleckému zamestnancovi,9a) zamestnancovi inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, a zamestnancovi zaradenému podľa § 5 ods. 4 poskytovať mesačne výkonnostný príplatok podľa množstva a kvality práce. Priznaním výkonnostného príplatku nie je dotknutá možnosť priznať zamestnancovi osobný príplatok podľa § 10.“.
27.
V § 18 ods. 3 sa slová „60 % funkčného platu v cudzej mene“ nahrádzajú slovami „zahraničný funkčný plat“.
28.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku
Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť na pracovisku, patrí mu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti 50 %, a ak ide o deň pracovného pokoja 100 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu. Za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku zamestnancovi nepatrí príplatok podľa § 16 až 18 a plat za prácu nadčas podľa § 19. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na poskytnutí náhradného voľna za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, patrí zamestnancovi plat podľa prvej vety a za hodinu tejto pracovnej pohotovosti hodina náhradného voľna; za čas čerpania náhradného voľna zamestnancovi nepatrí funkčný plat.“.
29.
§ 21 vrátane nadpisu znie:
㤠21
Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska
(1)
Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť mimo pracoviska, patrí mu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti
a)
náhrada v sume 15 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu alebo 25 % tejto sumy, ak ide o deň pracovného pokoja,
b)
s možnosťou použitia pridelených mobilných prostriedkov spojenia, náhrada v sume 5 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu alebo 10 % tejto sumy, ak ide o deň pracovného pokoja.
(2)
Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti nepatrí za čas, v ktorom došlo počas jej trvania k vykonávaniu práce; takéto vykonávanie práce je prácou nadčas.“.
30.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie
Zamestnancovi, ktorého zamestnávateľ zaradil do plánu vyrozumenia a ktorý je povinný v stave bezpečnosti32a) hlásiť vedúcemu zamestnancovi miesto pobytu a spôsob vyrozumenia mimo pracovného času pri výkone práce vo verejnom záujme, v stave bezpečnosti pripravovať sa na plnenie osobitných úloh, ktoré bude plniť v období krízovej situácie,32b) a byť pripravený dostaviť sa určeným spôsobom na plnenie osobitných úloh v období krízovej situácie, patrí mesačne náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie v rámci rozpätia 4,2 % až 41,7 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf. Suma náhrady sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b znejú:
„32a)
Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
32b)
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.“.
31.
§ 22 až 24 vrátane nadpisov znejú:
㤠22
Plat a poskytovanie návratného preddavku pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
(1)
Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, sa poskytuje zahraničný funkčný plat, ktorým je funkčný plat počas výkonu práce v zahraničí vynásobený objektivizovaným platovým koeficientom. Suma zahraničného funkčného platu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Plat podľa § 4 ods. 1 písm. k) až r), náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie podľa § 4 ods. 2 sa poskytujú pred prepočtom objektivizovaným platovým koeficientom (§ 23).
(2)
Funkčný plat zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, je jeho funkčný plat pred uplatnením postupu podľa odseku 1.
(3)
Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak ide o zamestnanca, ktorého predpokladaný čas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí je kratší ako šesť kalendárnych mesiacov. Vykonávanie práce v zahraničí kratšie ako šesť kalendárnych mesiacov sa na účely tohto zákona považuje za pracovnú cestu a zamestnancovi patria cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.33)
(4)
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, návratný preddavok na úhradu výdavkov v súvislosti s výkonom práce v zahraničí do výšky maximálne dvojnásobku zahraničného funkčného platu. Poskytnutý návratný preddavok je zamestnanec povinný zúčtovať najneskôr do šiestich mesiacov od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tento preddavok poskytnutý. Pri skončení výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí pred uplynutím doby šiestich mesiacov je zamestnanec povinný vrátiť poskytnutý návratný preddavok najneskôr pred odchodom zo zahraničia. Ak zamestnanec nevráti návratný preddavok v ustanovenej dobe, je zamestnávateľ oprávnený vykonať zrážku z jeho platu.
(5)
Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, patrí za čas čerpania dovolenky náhrada zo zahraničného funkčného platu. Zamestnancovi podľa prvej vety za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí náhrada zo zahraničného funkčného platu. Ak zamestnanec nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia pracovného pomeru, patrí mu náhrada z funkčného platu pred uplatnením postupu podľa odseku 1. Za prekážky v práci podľa osobitného predpisu33a) patrí zamestnancovi náhrada zo zahraničného funkčného platu.
(6)
Zamestnávateľ na písomnú žiadosť zamestnanca môže po vykonaní zrážok33b) vyplácať zahraničný funkčný plat a plat podľa § 4 ods. 1 písm. k) až r), náhradu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a náhradu za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie podľa § 4 ods. 2 a plnenia poskytované zamestnancovi podľa osobitných predpisov33c) alebo ich časť v inej mene zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí v krajine, ktorá nie je súčasťou eurozóny. Na účely určenia sumy platu v inej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,33d) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, za ktorý mu patrí tento plat.
(7)
U pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť v Európskej škole v zahraničí,33e) sa ustanovenia odsekov 1 až 6 neuplatnia.
(8)
U zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí a ktorý denne dochádza zo Slovenskej republiky na miesto výkonu práce v zahraničí, sa ustanovenia odsekov 1 až 6 neuplatnia.
§ 23
Objektivizovaný platový koeficient
(1)
Objektivizovaný platový koeficient podľa § 22 ods. 1 sa vypočíta ako súčin platového koeficientu34) a súčinov podielov zvýšení platových taríf v štátnej službe k zvýšeniam stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za každé obdobie ku dňu účinnosti zvýšenia týchto platových taríf. Objektivizovaný platový koeficient pre každú krajinu sa zaokrúhli na osem desatinných miest.
(2)
Vypočítané objektivizované platové koeficienty vydá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky opatrením.
§ 24
Zahraničný príspevok
(1)
Zamestnancovi, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu35) na účely humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie alebo v rámci plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu (ďalej len „operácia“), patrí počas jeho pôsobenia mimo územia Slovenskej republiky zahraničný príspevok v sume 200 až 4 000 eur mesačne.
(2)
Zahraničný príspevok podľa odseku 1 patrí zamestnancovi počas pôsobenia mimo územia Slovenskej republiky odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky až do dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky po skončení jeho pôsobenia mimo územia Slovenskej republiky.
(3)
Zahraničný príspevok podľa odseku 1 nepatrí zamestnancovi za
a)
neospravedlnene zameškanú pracovnú zmenu,
b)
dni pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz strávené mimo miesta vyslania,
c)
dni čerpania dovolenky za kalendárny rok mimo miesta vyslania.
(4)
Zamestnancovi uvedenému v odseku 1 patrí plat podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) a e). U tohto zamestnanca sa neuplatní § 22 a 23.
(5)
Nariadenie vlády ustanoví sumu zahraničného príspevku, kategórie operácie v závislosti od miery rizík a ďalšie podrobnosti súvisiace s poskytovaním zahraničného príspevku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33a až 33e, 34 a 35 znejú:
„33a)
§ 138 a 141 Zákonník práce.
33b)
§ 131 Zákonník práce.
33c)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
33d)
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
33e)
Dohovor, ktorým sa definuje štatút európskych škôl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 597/2004 Z. z.).
34)
§ 99 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
32.
V § 26 odsek 2 znie:
„(2)
Rektorovi verejnej vysokej školy na návrh predsedu správnej rady verejnej vysokej školy určí plat podľa tohto zákona správna rada verejnej vysokej školy.35a) Rektorovi štátnej vysokej školy určí plat podľa tohto zákona príslušný minister, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a)
§ 41 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z.“.
33.
§ 27 znie:
㤠27
(1)
Tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky určené mesačnou sumou sa zamestnancovi poskytujú za prácu vykonávanú v rozsahu ustanoveného pracovného času. Ak sa zamestnávateľ dohodne so zamestnancom na kratšom pracovnom čase, peňažné plnenia mu patria v pomernej výške zodpovedajúcej dĺžke dohodnutého pracovného času.
(2)
Tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky patria zamestnancovi v pomernej výške zodpovedajúcej odpracovanému času.
(3)
Pomerné časti jednotlivých zložiek platu podľa odsekov 1 a 2 sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nahor.
(4)
Hodinová sadzba funkčného platu na účely tohto zákona je 1/174 funkčného platu zamestnanca určeného pre pracovný čas 40 hodín týždenne, 1/168 funkčného platu zamestnanca určeného pre pracovný čas 38 a 3/4 hodiny týždenne a 1/163 funkčného platu zamestnanca určeného pre pracovný čas 37 a 1/2 hodiny týždenne; pri zníženej dĺžke pracovného času pod ustanovený rozsah sa hodinová sadzba funkčného platu úmerne upraví. Suma hodinovej sadzby funkčného platu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Výsledná suma príplatku v závislosti od počtu odpracovaných hodín sa zaokrúhľuje na najbližší eurocet nahor.
(5)
Ak je zamestnanec preradený do inej platovej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci novému zaradeniu odo dňa účinnosti tohto preradenia.
(6)
Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov započítanej praxe určený pre vyšší platový stupeň.
(7)
Ak zamestnávateľ rozhodol o zmene príplatku priznaného v mesačnej sume, ktorý je súčasťou funkčného platu, zamestnancovi patrí príplatok odo dňa účinnosti tohto rozhodnutia o zmene príplatku.“.
34.
V § 28 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa zvýšenie platových taríf nedohodne v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, rozsah ich zvýšenia a termín účinnosti sa ustanoví v zákone o štátnom rozpočte.“.
35.
V § 28 odsek 2 znie:
„(2)
Zvýšené platové tarify vo zvýšených stupniciach platových taríf sa zaokrúhľujú na 50 eurocentov nahor. Základná stupnica platových taríf uvedená v prílohe č. 3 a osobitné stupnice platových taríf uvedené v prílohách č. 4, 5 a 7 strácajú platnosť ustanovením zvýšených stupníc platových taríf podľa odseku 1.“.
36.
V § 29 ods. 2 sa za slová „ods. 4“ vkladajú slová „až 6“.
37.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32a
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2009
(1)
Ak funkčný plat umeleckého zamestnanca a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela podľa § 4 ods. 4 až 6, nedosiahne sumu priemerného mesačného zárobku zisteného v rozhodujúcom období predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, patrí mu vyrovnanie do sumy zisteného priemerného mesačného zárobku. Suma zisteného priemerného mesačného zárobku v slovenskej mene sa konverzným kurzom prepočíta na menu euro so zaokrúhlením na najbližší eurocent nahor. Vyrovnanie sa poskytuje pokiaľ trvajú rovnaké podmienky vykonávania práce z hľadiska náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a dosahovaných pracovných výsledkov, až do vyrovnania súm funkčného platu a zisteného priemerného mesačného zárobku.
(2)
Na účely zistenia sumy vyrovnania podľa odseku 1 pri zisťovaní priemerného mesačného zárobku sa do mzdy zamestnanca zúčtovanej v rozhodujúcom období pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nezapočíta mzda poskytovaná v závislosti od plnenia vopred ustanovených kritérií, mzda poskytnutá za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok vrátane častí takejto mzdy prenášanej z predchádzajúcich štvrťrokov, mzda poskytnutá za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy, mzda poskytnutá zamestnancovi pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za nočnú prácu a ak je dohodnutý v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, aj príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu.
(3)
Učitelia základných umeleckých škôl, učitelia umeleckých predmetov na stredných odborných školách a na konzervatóriách, na ktorých sa podľa predpisu účinného do 31. decembra 2008 nevzťahoval kvalifikačný predpoklad vzdelania a osobitný kvalifikačný predpoklad, sú povinní splniť ustanovený kvalifikačný predpoklad vzdelania a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 2 ods. 2 najneskôr do 31. decembra 2013.
(4)
Ustanovenie § 28 ods. 1 sa neuplatní pri zvýšení stupníc platových taríf na rok 2009; zvýšené stupnice platových taríf sú uvedené v prílohách č. 3, 4, 5 a 7.“.
38.
Za § 33 sa vkladá § 34, ktorý znie:
㤠34
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.“.
39.
V prílohe č. 1 v kvalifikačných predpokladoch v platovej triede 12 až 14 sa za slovami „osobitným predpisom“ bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa slová „alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.“.
40.
Prílohy č. 3 až 5 tvoria prílohy č. 1 až 3 tohto zákona.
41.
Príloha č. 7 sa vypúšťa.
Doterajšia príloha č. 8 sa označuje ako príloha č. 7.
42.
Príloha č. 7 tvorí prílohu č. 4 tohto zákona.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 280/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 375/1996 Z. z., zákona č. 313/2005 Z. z. a zákona č. 591/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 tretia veta znie: „Základom na určenie prídelu do fondu u zamestnancov, ktorí podľa pracovnej zmluvy vykonávajú práce vo verejnom záujme v zahraničí, a u štátnych zamestnancov dočasne vyslaných na vykonávanie štátnej služby do cudziny je súhrn určených funkčných platov4) alebo služobných platov4a) pred prepočtom platovým koeficientom4b) alebo objektivizovaným platovým koeficientom.4c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 4a, 4b a 4c znejú:
„4)
Napríklad § 98 zákona č. 312/2001 Z. z., § 22 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4a)
Napríklad § 109 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 101a ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 138 ods. 2 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
4b)
§ 99 zákona č. 312/2001 Z. z.
4c)
§ 23 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 474/2008 Z. z.“.
2.
V § 6 ods. 2 prvá veta znie: „Fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu; za mesiac december môže zamestnávateľ tvoriť fond z predpokladanej výšky miezd alebo platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. decembra.“.
3.
Za § 9 sa vkladá § 10, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2009
Nevyčerpaný zostatok fondu podľa § 6 ods. 3 k 31. decembru 2008 zamestnávateľ po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli na najbližší eurocent a prevedie do nasledujúceho roka.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 369/2004 Z. z., zákonom č. 81/2005 Z. z., zákonom č. 131/2005 Z. z., zákonom č. 628/2005 Z. z., zákonom č. 231/2006 Z. z., zákonom č. 348/2007 Z. z., zákonom č. 519/2007 Z. z., zákonom č. 385/2008 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 474/2008 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
(euro mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
 P   l   a   t   o   v   á          t   r   i   e   d   a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 244,00 250,00 258,00 270,00 289,00 311,50 337,50 365,00 401,00 424,50 450,50 478,00 510,50 549,00
2 do 4 253,00 259,00 267,50 280,50 300,50 324,00 351,00 380,00 417,00 441,50 469,00 498,00 532,00 571,50
3 do 6 261,50 267,50 278,00 290,00 312,00 337,00 365,00 395,50 433,50 459,50 487,50 517,50 553,00 593,50
4 do 9 270,00 277,50 287,50 301,00 323,50 349,50 379,00 410,50 449,50 476,50 505,50 537,00 574,00 616,50
5 do 12 278,50 286,00 296,50 311,50 334,50 362,00 392,50 425,00 465,50 493,50 524,50 556,00 594,50 639,50
6 do 15 287,00 295,50 306,50 322,50 346,00 374,50 406,50 440,00 482,50 510,50 542,50 575,50 615,50 662,00
7 do 18 295,50 304,50 316,00 332,50 358,00 387,00 420,00 455,00 499,00 529,00 561,00 595,00 637,00 684,00
8 do 21 304,50 313,00 326,00 342,50 369,50 399,50 434,00 469,50 515,50 546,00 579,50 615,50 657,00 706,50
9 do 24 313,00 322,50 335,00 353,50 380,50 412,50 447,50 484,50 531,00 563,50 598,50 635,00 678,00 729,00
10 do 28 321,00 331,50 345,00 363,50 392,50 425,00 461,50 500,00 547,50 580,50 616,00 654,00 699,50 752,00
11 do 32 329,50 340,50 354,50 374,50 404,00 437,50 475,50 515,00 564,00 598,50 635,00 674,00 720,50 774,50
12 nad 32 338,00 349,50 363,50 385,00 415,00 450,00 490,00 530,00 580,50 615,50 653,00 693,00 741,00 797,00
Príloha č. 2 k zákonu č. 474/2008 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov
(euro mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
 P   l   a   t   o   v   á          t   r   i   e   d   a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 228,50 235,50 244,00 255,00 276,50 304,50 344,00 381,00 425,00 463,50 482,50 517,00 555,50 601,00
2 do 4 237,00 244,00 253,00 265,00 288,00 317,00 355,00 391,50 438,50 477,50 502,00 538,00 578,50 625,50
3 do 6 245,00 252,00 261,50 275,00 298,00 329,00 363,00 401,50 448,50 489,00 522,50 558,50 601,00 650,50
4 do 9 253,50 260,50 271,00 285,00 309,00 341,00 375,50 416,50 465,00 507,50 541,50 579,50 624,00 675,00
5 do 12 260,50 269,00 280,00 295,00 320,00 352,50 389,50 432,00 482,00 525,00 561,00 601,00 646,00 699,50
6 do 15 269,00 276,50 289,00 304,50 330,50 364,50 403,00 446,50 499,50 543,50 581,00 622,00 669,00 724,00
7 do 18 276,50 285,50 297,50 314,50 341,50 376,00 416,50 461,50 516,50 562,50 600,50 643,00 691,50 749,00
8 do 21 285,00 294,00 306,50 324,00 352,00 388,50 429,50 477,00 533,00 581,00 619,50 663,50 714,00 773,50
9 do 24 292,00 302,00 316,00 334,00 363,50 400,50 443,50 491,50 550,00 600,00 639,50 685,00 737,00 798,00
10 do 28 300,00 310,50 324,50 344,00 374,00 412,50 457,00 507,00 566,50 618,00 659,50 706,00 760,00 823,00
11 do 32 308,50 319,00 333,50 354,00 384,00 424,50 470,00 522,00 584,00 636,50 679,00 726,50 782,00 847,00
12 nad 32 317,00 327,50 342,50 363,50 396,00 436,00 483,00 537,00 601,00 655,00 698,50 747,50 805,00 872,50
Príloha č. 3 k zákonu č. 474/2008 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov
(euro mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
 P   l   a   t   o   v   á          t   r   i   e   d   a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 204,00 211,50 222,00 289,00 311,50 337,00 365,00 423,50 490,00 574,00 616,50 660,50 710,00 768,00
2 do 4 211,00 219,00 229,50 300,00 323,50 350,50 380,00 440,50 509,50 597,00 641,50 687,50 739,50 799,00
3 do 6 218,00 227,00 238,00 311,50 336,00 364,00 395,50 458,00 530,50 621,00 667,00 714,00 768,50 830,50
4 do 9 225,50 235,00 246,50 322,50 348,50 377,50 410,50 475,00 550,00 644,50 691,50 741,00 797,50 861,00
5 do 12 232,00 242,50 255,00 333,50 361,00 391,00 425,00 492,00 570,00 668,00 717,00 769,00 826,00 892,00
6 do 15 239,00 249,50 263,50 344,50 373,00 405,00 439,50 509,50 590,00 691,50 742,00 795,50 855,00 923,50
7 do 18 246,50 256,50 271,50 356,00 385,00 418,00 455,00 527,00 610,50 715,00 768,00 822,50 884,00 955,50
8 do 21 253,50 264,50 280,00 367,00 397,50 432,00 469,50 544,00 629,50 738,50 792,00 849,50 913,50 987,00
9 do 24 260,50 272,00 288,50 379,00 410,50 445,50 484,50 561,50 650,00 761,50 817,50 876,50 942,00 1 018,00
10 do 28 268,00 280,00 296,50 389,50 422,50 458,50 499,50 579,00 670,00 785,50 842,50 904,00 971,50 1 049,50
11 do 32 274,50 288,00 304,50 401,00 435,00 472,00 514,50 596,00 690,00 808,00 868,00 930,50 1 000,50 1 081,00
12 nad 32 281,50 295,50 312,50 412,00 447,00 486,00 529,00 613,50 710,00 832,50 892,50 958,00 1 029,00 1 112,00
Príloha č. 4 k zákonu č. 474/2008 Z. z.
Príloha č. 7 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
(euro mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
6 359,00
7 398,00
8 441,50
9 494,00
10 539,00
11 575,00
12 615,50