476/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

476
ZÁKON
zo 4. novembra 2008
o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Odborne spôsobilá osoba podľa § 6 vypracuje pre vlastníka budovy energetický certifikát a jeho kópiu doručí ministerstvu.“.
2.
V § 9 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „a podrobnosti o evidovaní a vyhodnocovaní energetických certifikátov budov“.
3.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo alebo ním určená organizácia eviduje kópie energetických certifikátov, vyhodnocuje ich a výsledky podľa jednotlivých kategórií budov za kalendárny rok doručí do 31. marca nasledujúceho roku prevádzkovateľovi monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie.“.
Čl. IV.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 s výnimkou § 5 v čl. I, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2010, a § 4 a § 11 ods. 1 písm. b) v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 476/2008 Z. z.
Lehoty prvého hodnotenia energetickej náročnosti v priemysle a pôdohospodárstve
spotrebiteľ energie celková ročná spotreba energie
(priemer za tri roky)
[MWh]
lehota hodnotenia
priemysel od 5 500 do 20 000 do 31. decembra 2011
nad 20 000 do 31. decembra 2013
pôdohospodárstvo od 2 500 do 10 000 do 31. decembra 2011
nad 10 000 do 31. decembra 2013
prepočítavacie koeficienty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke
Prepočítavacie koeficienty celkovej spotreby energie na rovnakú fyzikálnu jednotku1)
Druh a množstvo produktu množstvo jednotka Výhrevnosť/prepočítavací koeficient
MWh GJ
zemný plyn 1 tis. mN3 9,522 34,278
skvapalnený zemný plyn 1 t 12,553 45,19
čierne uhlie 1 t 4,778 – 8,528 19 – 30,7
koks čiernouhoľný 1 t 7,361 – 7,917 26,5 – 28,5
hnedé uhlie 1 t 2,917 – 5,833 10,5 – 21
hnedouhoľné brikety 1 t 5,556 20
lignit 1 t 1,556 – 2,917 5,6 – 10,5
rašelina 1 t 2,167 – 3,833 7,8 – 13,8
rašelinové brikety 1 t 4,444 – 5,278 16 – 19
ťažký vykurovací olej 1 t 11,111 40
ľahký vykurovací olej 1 t 11,750 42,3
benzín motorový 1 t 12,222 44
nafta motorová 1 t 11,663 42
skvapalnený uhľovodíkový plyn (LPG) 1 t 12,778 46
drevo (vlhkosť 25 %) 1 t 3,833 13,5
drevené pelety/brikety 1 t 4,667 16,8
získané teplo 1 GJ 0,278 1
elektrina 1 MWh 1 3,6
Príloha č. 2 k zákonu č. 476/2008 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/76/EHS (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006) v znení nariadenia (ES) č. 1137/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).
1)
§ 3 písm. b) bod 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 2 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.
9)
§ 5 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
10)
§ 2 ods. 8 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
§ 2 ods. 2 písm. l) a aa) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 17/2007 Z. z.
14a)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
15)
§ 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 16 zákona č. 657/2004 Z. z.
17)
§ 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1)
Ak je to opodstatnené, je možné použiť hodnoty výhrevnosti uvedené dodávateľom príslušného produktu.