481/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

481
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. vydalo
výnos z 26. novembra 2008 č. SEOPMVL-88-205/2008-OdL, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 20. septembra 2005 č. SELP/K-15/3-487 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (oznámenie č. 421/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 14. novembra 2007 č. SEOPMVL-105-79/2007-OdL (oznámenie č. 516/2007 Z. z.).
Výnos sa vydáva v súvislosti so zavedením meny euro ako zákonného platidla v Slovenskej republike.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Výnos bude uverejnený v čiastke 95/2008 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.