Predpis bol zrušený predpisom 70/2015 Z. z.

485/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.09.2013 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

485
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. novembra 2008
o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Rozsah pôsobnosti
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje technické požiadavky1) na pyrotechnické výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,2) postupy posudzovania zhody3) a vekové obmedzenia pri predaji alebo inom sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov.
(2)
Na účely tohto nariadenia vlády sa za pyrotechnický výrobok považuje akýkoľvek výrobok4) obsahujúci výbušniny alebo zmes výbušnín, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu, alebo kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií.
(3)
Pyrotechnické výrobky sa členia na
a)
zábavnú pyrotechniku,
b)
scénickú pyrotechniku,
c)
iné pyrotechnické výrobky.
(4)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
pyrotechnické výrobky určené a vyrábané špeciálne pre ozbrojené sily Slovenskej republiky,5) Vojenskú políciu,6) Vojenské spravodajstvo,7) rozpočtové organizácie Ministerstva obrany Slovenskej republiky zaoberajúce sa vedou, výskumom, výrobou, skúšaním, skladovaním, používaním, likvidáciou alebo ničením výbušnín, pyrotechnických výrobkov alebo munície, ako aj vzdelávaním v oblasti výbušnín, pyrotechnických výrobkov alebo munície, Policajný zbor,8) Železničnú políciu,9) Zbor väzenskej a justičnej stráže,10) colnú správu,11) Slovenskú informačnú službu,12) Hasičský a záchranný zbor13) a Horskú záchrannú službu,14)
b)
zariadenia, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,15)
c)
pyrotechnické výrobky určené na používanie v leteckom a kozmickom priemysle,
d)
kapsle osobitne určené do hračiek, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,16)
e)
výbušniny, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,17)
f)
muníciu, a to strely a hnacie náplne a nábojky, ktoré sa používajú v ručných strelných zbraniach, iných zbraniach a delostrelectve.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády je
a)
zábavná pyrotechnika pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely,
b)
scénická pyrotechnika pyrotechnický výrobok určený na použitie na javisku v interiéri alebo v exteriéri vrátane filmovej a televíznej produkcie alebo na iné podobné použitie,
c)
pyrotechnický výrobok určený na použitie vo vozidlách prvok bezpečnostných zariadení vo vozidlách, ktorý obsahuje pyrotechnické zlože používané na aktiváciu týchto alebo iných zariadení,
d)
odborne spôsobilá osoba fyzická osoba, ktorá je oprávnená podľa osobitného predpisu18) zaobchádzať so zábavnou pyrotechnikou kategórie 4, so scénickou pyrotechnikou kategórie T2 alebo s inými pyrotechnickými výrobkami kategórie P2 vymedzenými v § 3 alebo ich používať.
§ 3
Zaradenie do kategórií
(1)
Výrobca19) zaraďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa spôsobu ich použitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku. Notifikovaná osoba20) potvrdzuje zaradenie pyrotechnických výrobkov do kategórií ako súčasť postupov posudzovania zhody podľa § 9.
(2)
Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do týchto kategórií:
a)
zábavná pyrotechnika
1.
kategória 1: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorá je určená na používanie v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorá je určená na používanie vnútri obytných budov,
2.
kategória 2: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorá je určená na používanie vonku v obmedzených priestoroch,
3.
kategória 3: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
4.
kategória 4: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať iba odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
b)
scénická pyrotechnika
1.
kategória T1: pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
2.
kategória T2: pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, ktoré môžu používať iba odborne spôsobilé osoby,
c)
iné pyrotechnické výrobky
1.
kategória P1: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
2.
kategória P2: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo používanie iba odborne spôsobilými osobami.
§ 4
Povinnosti výrobcu, dovozcu a distribútora
(1)
Pred uvedením pyrotechnických výrobkov na trh21) je výrobca povinný zabezpečiť, aby pyrotechnické výrobky uvedené na trh spĺňali základné bezpečnostné požiadavky uvedené v prílohe I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 154, 14. 6. 2007) v platnom znení (ďalej len „smernica“).
(2)
Ak výrobca nemá sídlo v členskom štáte Európskej únie, dovozca22) pyrotechnických výrobkov zodpovedá za to, že dovážané pyrotechnické výrobky spĺňajú požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády; v tomto prípade povinnosti výrobcu platia rovnako pre dovozcu.
(3)
Distribútor23) pyrotechnických výrobkov je povinný overiť najmä to, či pyrotechnické výrobky majú požadované označenie zhody a či je k nim priložená požadovaná dokumentácia.
(4)
Výrobca je povinný
a)
predložiť pyrotechnický výrobok notifikovanej osobe uvedenej v § 10, ktorá vykonáva posudzovanie zhody v súlade s § 9,
b)
umiestniť označenie CE24) a označiť pyrotechnický výrobok v súlade s § 11, 12 alebo 13,
c)
vydať na každý pyrotechnický výrobok ES vyhlásenie o zhode.
§ 5
Stiahnutie z trhu
Ak je na pyrotechnickom výrobku umiestnené označenie CE neoprávnene alebo ak pyrotechnický výrobok nespĺňa základné bezpečnostné požiadavky uvedené v prílohe I smernice, orgán dohľadu25) prijme všetky primerané opatrenia podľa osobitných predpisov.26)
§ 6
Voľný pohyb
(1)
Na obchodných veľtrhoch, výstavách a prezentáciách je na účely obchodovania s pyrotechnickými výrobkami možné vystavovať a používať pyrotechnické výrobky, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, za predpokladu, že viditeľné označenie uvádza názov a dátum konania obchodného veľtrhu, výstavy alebo prezentácie, nesúlad s týmto nariadením vlády a nedostupnosť pyrotechnických výrobkov na účely predaja, až dovtedy, kým výrobca, a ak výrobca nemá sídlo v členskom štáte Európskej únie, potom dovozca nezabezpečí súlad týchto pyrotechnických výrobkov s týmto nariadením vlády. Počas podujatí podľa prvej vety sú vystavovatelia povinní prijať bezpečnostné opatrenia v súlade s požiadavkami stanovenými orgánom dohľadu.25)
(2)
Pyrotechnické výrobky vyrobené na účely výskumu, vývoja a skúšania, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, je možné na účely výskumu, vývoja a skúšania používať, ak viditeľné označenie uvádza ich nesúlad s týmto nariadením vlády a ich nedostupnosť na iné účely ako výskum, vývoj a skúšanie.
§ 7
Vekové obmedzenia
(1)
Pyrotechnické výrobky sa nesmú predávať ani inak sprístupňovať spotrebiteľom, ktorých vek je nižší ako
a)
15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 1,
b)
18 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 2,
c)
21 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 3,
d)
18 rokov, ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P1.
(2)
Výrobca, dovozca a distribútor nesmú predávať ani inak sprístupňovať pre iné ako odborne spôsobilé osoby
a)
zábavnú pyrotechniku kategórie 4,
b)
scénickú pyrotechniku kategórie T2 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P2.
§ 8
Harmonizované normy
Pyrotechnické výrobky vyrobené v súlade s harmonizovanými technickými normami, na ktoré bol uverejnený odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za vyhovujúce základným bezpečnostným požiadavkám podľa prílohy I smernice.
§ 9
Postupy posudzovania zhody
Na posúdenie zhody pyrotechnických výrobkov s týmto nariadením vlády použije výrobca jeden z týchto postupov posudzovania zhody:
a)
ES skúšku typu (modul B) podľa prílohy č. 2 časti I a podľa voľby výrobcu buď
1.
postup zhody s typom (modul C) podľa prílohy č. 2 časti II,
2.
postup zabezpečenia kvality výroby (modul D) podľa prílohy č. 2 časti III, alebo
3.
postup zabezpečenia kvality výrobkov (modul E) podľa prílohy č. 2 časti IV,
b)
overovanie jednotlivých výrobkov (modul G) podľa prílohy č. 2 časti V, alebo
c)
komplexné zabezpečenie kvality (modul H) podľa prílohy č. 2 časti VI, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 4.
§ 10
Notifikovaná osoba
(1)
Notifikovaná osoba poverená vykonávaním postupov posudzovania zhody podľa § 9 musí spĺňať minimálne požiadavky na notifikované osoby uvedené v prílohe III smernice.
(2)
Notifikovaná osoba, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v harmonizovaných technických normách pre notifikované osoby, sa považuje za osobu spĺňajúcu minimálne požiadavky na notifikované osoby uvedené v prílohe III smernice.
§ 11
Označenie CE
(1)
Po úspešnom dokončení postupu posudzovania zhody podľa § 9 výrobca umiestni na výrobok označenie CE takým spôsobom, aby bolo viditeľné, čitateľné a nezmazateľné. Ak to nie je možné, umiestni výrobca označenie CE na identifikačný štítok pripojený k výrobku alebo na najmenšie spotrebiteľské balenie výrobku. Identifikačný štítok musí byť navrhnutý tak, aby sa nedal znovu použiť.
(2)
Označenie CE pozostáva z písmen „CE“. Grafické znázornenie označenia CE je uvedené v osobitnom predpise.27) Ak sa označenie CE zmenšuje alebo zväčšuje, musia sa rešpektovať pomery dané grafickým znázornením.
(3)
Na pyrotechnické výrobky sa nemôžu umiestňovať ani pripájať žiadne označenia ani nápisy, ktoré môžu zavádzať tretie osoby, pokiaľ ide o význam a formu označenia CE. Iné označenia sa môžu umiestňovať na pyrotechnické výrobky za predpokladu, že sa tým nezhorší viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE.
(4)
Ak sa na pyrotechnické výrobky vzťahujú aj iné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce umiestnenie označenia CE, označenie CE podľa tohto nariadenia vlády musí uvádzať, že pyrotechnické výrobky sa považujú aj za výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa na ne vzťahujú.
§ 12
Označenie pyrotechnických výrobkov
(1)
Výrobca je povinný zabezpečiť, aby pyrotechnické výrobky okrem pyrotechnických výrobkov určených na použitie vo vozidlách, boli riadne označené, a to viditeľne, čitateľne a nezmazateľne.
(2)
Označenie pyrotechnických výrobkov podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
názov a sídlo výrobcu, a ak výrobca nemá sídlo v členskom štáte Európskej únie, názov výrobcu a názov a sídlo dovozcu,
b)
názov a druh výrobku,
c)
vekové obmedzenia uvedené v § 7,
d)
kategóriu pyrotechnických výrobkov uvedenú v § 3 ods. 2,
e)
návod na použitie,
f)
rok výroby a čas spotreby, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 3 alebo 4,
g)
čistú hmotnosť výbušniny a
h)
podľa potreby bezpečnú vzdialenosť.
(3)
Zábavná pyrotechnika musí obsahovať tieto minimálne informácie:
a)
podľa potreby nápis „používať iba vonku“ a údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti, ak ide o kategóriu 1,
b)
nápis „používať iba vonku“ a podľa potreby údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti alebo vzdialenostiach, ak ide o kategóriu 2,
c)
nápis „používať iba vonku“ a údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti alebo vzdialenostiach, ak ide o kategóriu 3,
d)
nápis „určené iba na použitie odborne spôsobilou osobou“ a údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti alebo vzdialenostiach, ak ide o kategóriu 4.
(4)
Scénická pyrotechnika musí obsahovať tieto minimálne informácie:
a)
podľa potreby nápis „používať iba vonku“ a údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti, ak ide o kategóriu T1,
b)
nápis „určené iba na použitie odborne spôsobilou osobou“ a údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti alebo vzdialenostiach, ak ide o kategóriu T2.
(5)
Ak na pyrotechnickom výrobku nie je dostatok miesta na označenia uvedené v odsekoch 2 až 4, informácie sa uvádzajú na najmenšom spotrebiteľskom balení výrobku.
(6)
Odseky 1 až 5 sa nepoužijú na pyrotechnické výrobky vystavované na obchodných veľtrhoch, výstavách a prezentáciách na účely obchodovania s pyrotechnickými výrobkami podľa § 6 ods. 1 a na pyrotechnické výrobky, ktoré sa vyrábajú na účely výskumu, vývoja a skúšania podľa § 6 ods. 2.
§ 13
Označenie pyrotechnických výrobkov určených na použitie vo vozidlách
(1)
Označenie pyrotechnických výrobkov určených na použitie vo vozidlách obsahuje
a)
názov a sídlo výrobcu, a ak výrobca nemá sídlo v členskom štáte Európskej únie, názov výrobcu a názov a sídlo dovozcu,
b)
názov a typ výrobku a
c)
bezpečnostné pokyny.
(2)
Ak na pyrotechnickom výrobku nie je dostatok miesta na označenie uvedené v odseku 1, informácie sa uvádzajú na balení pyrotechnického výrobku.
(3)
Karta bezpečnostných údajov vypracovaná podľa osobitného predpisu28) sa poskytne užívateľom v jazyku, ktorý si vybrali. Karta bezpečnostných údajov sa poskytuje v tlačenej alebo elektronickej podobe podľa požiadavky osoby, ktorej je určená.
Prechodné ustanovenia
§ 14
(1)
Certifikáty na pyrotechnické výrobky vydané do 1. februára 2009 ostávajú v platnosti až do dátumu uplynutia ich platnosti; tieto certifikáty však strácajú platnosť najneskôr 4. júla 2017.
(2)
Certifikáty na pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách vydané do 1. februára 2009 ostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.
§ 14a
Pyrotechnické výrobky spĺňajúce základné bezpečnostné požiadavky podľa prílohy I štvrtého bodu smernice uvedené na trh od 4. júla 2013 sa považujú za pyrotechnické výrobky spĺňajúce požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 15
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 16
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2000 Z. z.
§ 17
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 485/2008 Z. z.
Postupy posudzovania zhody
I. MODUL B: ES skúška typu
1. ES skúška typu je postup, ktorým notifikovaná osoba zisťuje a osvedčuje, či skúšobná vzorka predpokladanej výroby spĺňa príslušné ustanovenia tohto nariadenia vlády.
2. Výrobca podáva žiadosť o ES skúšku typu notifikovanej osobe, ktorú si sám zvolil.
Žiadosť obsahuje
a) názov a sídlo výrobcu,
b) písomné vyhlásenie, že tá istá žiadosť nebola podaná aj inej notifikovanej osobe,
c) technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.
Žiadateľ poskytne notifikovanej osobe skúšobnú vzorku predpokladanej výroby (ďalej len „typ“). Notifikovaná osoba môže požiadať o ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu.
3. Technická dokumentácia musí umožniť posudzovanie zhody výrobku s požiadavkami tohto nariadenia vlády. Dokumentácia musí podľa potreby posúdenia obsahovať návrh, výrobu a prevádzkovanie výrobku, a ak je to dôležité pre posudzovanie,
a) všeobecný opis typu,
b) koncepčný návrh a výrobné výkresy a schémy zložiek, montážnych podskupín, obvodov atď.,
c) opisy a vysvetlenia potrebné na porozumenie výkresov, schém a prevádzkovania výrobku,
d) zoznam harmonizovaných noriem uvedených v § 8 , ktoré sa uplatňujú v celom rozsahu alebo čiastočne, a opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek tohto nariadenia vlády v prípade, že sa harmonizované normy uvedené v § 8 neuplatnili,
e) výsledky konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok atď.,
f) protokoly o skúškach.
4. Notifikovaná osoba
a) preskúma technickú dokumentáciu, overí, či bol typ vyrobený v súlade s touto dokumentáciou, a určí prvky, ktoré boli navrhnuté v súlade s ustanoveniami harmonizovaných noriem uvedených v § 8, ako aj zložky, ktoré boli navrhnuté bez uplatnenia ustanovení uvedených harmonizovaných noriem,
b) vykoná alebo zabezpečí vykonanie podrobnej prehliadky a potrebných skúšok, aby preverila, či riešenia prijaté výrobcom v prípade, keď neboli uplatnené harmonizované normy uvedené v § 8, spĺňajú základné bezpečnostné požiadavky tohto nariadenia vlády,
c) vykoná alebo zabezpečí vykonanie podrobnej prehliadky a potrebných skúšok, aby preverila, či výrobca, ktorý sa rozhodol uplatniť príslušné harmonizované normy, ich aj skutočne uplatnil,
d) dohodne so žiadateľom miesto, na ktorom sa má vykonať prehliadka a potrebné skúšky.
5. V prípade, že typ spĺňa príslušné ustanovenia tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba vydá žiadateľovi ES certifikát skúšky typu. Certifikát musí obsahovať názov a sídlo výrobcu, výsledky preskúšania a potrebné údaje na identifikáciu schváleného typu.
Zoznam príslušných častí technickej dokumentácie musí byť pripojený k certifikátu a kópiu si uchováva notifikovaná osoba.
Ak notifikovaná osoba odmietne vydať certifikát, musí výrobcovi uviesť podrobné dôvody tohto odmietnutia.
Musí sa poskytnúť možnosť odvolať sa.
6. Žiadateľ informuje notifikovanú osobu, ktorá má technickú dokumentáciu týkajúcu sa ES certifikátu skúšky typu, o všetkých úpravách schváleného výrobku, ktoré musia byť dodatočne schválené, ak také zmeny môžu ovplyvniť zhodu so základnými požiadavkami alebo s predpísanými podmienkami používania výrobku. Toto dodatočné schválenie sa vydáva vo forme dodatku k pôvodnému ES certifikátu skúšky typu.
7. Každá notifikovaná osoba oznámi ostatným notifikovaným osobám príslušné informácie o ES certifikátoch skúške typu a vydaných alebo zamietnutých dodatkoch.
8. Ostatné notifikované osoby môžu získať kópie ES certifikátov skúšky typu a dodatkov k nim. Prílohy k certifikátom musia byť k dispozícii ostatným notifikovaným osobám.
9. Spolu s technickou dokumentáciou výrobca uchováva aj kópie ES certifikátov skúšky typu a kópie dodatkov k nim najmenej desať rokov od posledného dátumu výroby daného výrobku.
Ak výrobca nemá sídlo v členskom štáte Európskej únie, povinnosť uchovávať dostupnú technickú dokumentáciu má osoba, ktorá uvádza výrobok na trh.
II. MODUL C: Zhoda s typom
1. Tento modul opisuje tú časť postupu, ktorým výrobca zaručuje a vyhlasuje, že príslušné pyrotechnické výrobky sú v zhode s typom opísaným v ES certifikáte skúšky typu a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia vlády, ktoré sa na ne vzťahuje. Výrobca ku každému pyrotechnickému výrobku pripojí označenie CE a vydá písomné ES vyhlásenie o zhode.
2. Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia, ktoré zabezpečia, že výrobný proces zaistí zhodu vyrobeného výrobku s typom opísaným v ES certifikáte skúšky typu a so základnými bezpečnostnými požiadavkami tohto nariadenia vlády.
3. Výrobca uchováva kópiu ES vyhlásenia o zhode najmenej desať rokov od posledného dátumu výroby daného výrobku.
Ak výrobca nemá sídlo v členskom štáte Európskej únie, povinnosť uchovávať dostupnú technickú dokumentáciu má osoba, ktorá uvádza výrobok na trh.
4. Notifikovaná osoba, ktorú si výrobca zvolil, vykoná alebo zabezpečí vykonanie preskúšania výrobku v náhodných intervaloch. Zodpovedajúca vzorka dokončených výrobkov, ktorú notifikovaná osoba odoberie priamo na mieste, sa preskúma a vykonajú sa príslušné skúšky, ktoré sú vymedzené v príslušnej harmonizovanej norme podľa § 8, alebo rovnocenné skúšky s cieľom preveriť zhodu výrobku s požiadavkami tohto nariadenia vlády. V prípade, že jedna alebo viac kontrolovaných vzoriek výrobkov nevyhovuje požiadavkám, notifikovaná osoba prijme primerané opatrenia.
Notifikovaná osoba je zodpovedná za to, že výrobca pripojí na výrobok počas výrobného procesu jej identifikačné číslo.
III. MODUL D: Zabezpečenie kvality výroby
1. Tento modul opisuje postup, ktorým výrobca, ktorý spĺňa povinnosti uvedené v bode 2, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné pyrotechnické výrobky sú v zhode s typom opísaným v ES certifikáte skúšky typu a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia vlády. Výrobca pripojí označenie CE na každý výrobok a vydá písomné ES vyhlásenie o zhode. Označenie CE je doplnené identifikačným číslom notifikovanej osoby, ktorá je zodpovedná za dohľad uvedený v bode 4.
2. Výrobca uplatňuje schválený systém kvality výroby, kontrolu a skúšky konečných výrobkov uvedené v bode 3. Podlieha dohľadu uvedenému v bode 4.
3. Systém kvality
3.1. Výrobca podá notifikovanej osobe, ktorú si zvolil, žiadosť o posúdenie systému kvality výroby pre príslušné pyrotechnické výrobky.
Žiadosť musí obsahovať
a) všetky informácie týkajúce sa predpokladanej kategórie pyrotechnického výrobku,
b) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
c) technickú dokumentáciu prislúchajúcu schválenému typu a kópiu ES certifikátu skúšky typu.
3.2. Systém kvality zabezpečuje zhodu pyrotechnických výrobkov s typom opísaným v ES certifikáte skúšky typu a s požiadavkami tohto nariadenia vlády, ktoré sa na ne uplatňujú.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa systematicky a metodicky zdokumentujú vo forme písomných koncepcií, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, príručiek kvality a záznamov o kvalite.
Obsahuje najmä primeraný opis
a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu z hľadiska kvality pyrotechnického výrobku,
b) výrobných postupov, riadenia kvality a metód zabezpečenia kvality, postupov a systematických krokov, ktoré sa používajú,
c) prehliadok a skúšok, ktoré sa vykonávajú pred výrobou, počas výroby a po jej skončení, a frekvenciu, s akou sa vykonávajú,
d) záznamov o kvalite, ako sú správy z kontrol a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii a záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.,
e) prostriedkov, ktoré sledujú dosiahnutie požadovanej kvality pyrotechnických výrobkov a účinnej funkcie systému kvality.
3.3. Notifikovaná osoba posúdi systém kvality, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je splnený v systémoch kvality, ktoré zodpovedajú príslušným harmonizovaným normám. Kontrolný tím má aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním danej technológie príslušného výrobku. Postup posudzovania zahŕňa inšpekčnú prehliadku v prevádzke výrobcu.
Riadne zdôvodnené rozhodnutie o posúdení systému kvality notifikovaná osoba oznámi výrobcovi. Rozhodnutie obsahuje výsledky previerky.
3.4. Výrobca sa zaviaže plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo schváleného systému kvality, a udržiavať tento systém na primeranej a účinnej úrovni.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o akejkoľvek navrhovanej zmene v systéme kvality.
Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či upravený systém kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné posudzovanie zopakovať.
Riadne zdôvodnené rozhodnutie o posúdení systému kvality notifikovaná osoba oznámi výrobcovi. Rozhodnutie obsahuje výsledky previerky.
4. Dohľad, za ktorý je zodpovedná notifikovaná osoba.
4.1. Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo schváleného systému kvality.
4.2. Výrobca umožní notifikovanej osobe vstup do výrobných, kontrolných, skúšobných a skladovacích priestorov na účely kontroly a poskytne mu všetky potrebné informácie, najmä
a) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
b) záznamy týkajúce sa kvality, ako sú správy z kontrol a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii a záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
4.3. Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit, aby sa uistila, že výrobca dodržiava a uplatňuje systém kvality. Notifikovaná osoba poskytne výrobcovi správu z vykonaného auditu.
4.4. Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonať u výrobcu aj neohlásený audit. Počas takých auditov môže notifikovaná osoba vykonať skúšky alebo zabezpečiť ich vykonanie, aby overila funkčnosť systému kvality; ak je to potrebné, notifikovaná osoba poskytne výrobcovi správu z vykonaného auditu a ak sa vykonala skúška, aj protokol o skúške.
5. Výrobca uchováva najmenej desať rokov od posledného dátumu výroby výrobku na účely kontroly
a) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. b),
b) dokumentáciu súvisiacu s aktualizáciou uvedenou v druhej vete v bode 3.4,
c) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby, ktoré sú uvedené v štvrtej a piatej vete v bode 3.4 a v bodoch 4.3 a 4.4.
6. Každá notifikovaná osoba poskytne ostatným notifikovaným osobám príslušné informácie týkajúce sa vydaných alebo zrušených schválení systému kvality.
IV. MODUL E: Zabezpečenie kvality výrobkov
1. Tento modul opisuje postup, ktorým výrobca, ktorý spĺňa povinnosti uvedené v bode 2, zabezpečuje a vyhlasuje, že pyrotechnické výrobky sú v zhode s typom opísaným v ES certifikáte skúšky typu. Výrobca ku každému výrobku pripojí označenie CE a vydá písomné ES vyhlásenie o zhode. Označenie CE doplní identifikačným číslom notifikovanej osoby, ktorá je zodpovedná za dohľad uvedený v bode 4.
2. Výrobca pri kontrole a skúške konečných pyrotechnických výrobkov uplatňuje schválený systém kvality, ktorý je uvedený v bode 3. Podrobí sa dohľadu uvedenému v bode 4.
3. Systém kvality
3.1. Výrobca podáva žiadosť o posúdenie systému kvality svojich pyrotechnických výrobkov notifikovanej osobe, ktorú si sám zvolil.
Žiadosť musí obsahovať
a) všetky informácie týkajúce sa predpokladanej kategórie pyrotechnického výrobku,
b) dokumentáciu o systéme kvality,
c) technickú dokumentáciu prislúchajúcu k schválenému typu a kópiu ES certifikátu skúšky typu.
3.2. Každý pyrotechnický výrobok sa preskúša v zmysle systému kvality a vykonajú sa príslušné skúšky vymedzené v príslušnej harmonizovanej norme alebo normách uvedených v § 8  alebo rovnocenné skúšky s cieľom overiť jeho zhodu s požiadavkami tohto nariadenia vlády.
Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa systematicky a metodicky zdokumentujú vo forme písomných koncepcií, postupov a pokynov. Táto dokumentácia o systéme kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, príručiek kvality a záznamov o kvalite.
Obsahuje najmä primeraný opis
a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu z hľadiska kvality pyrotechnického výrobku,
b) prehliadok a skúšok, ktoré sa budú vykonávať po výrobe,
c) prostriedkov na dohľad účinného fungovania systému kvality,
d) záznamov o kvalite, ako sú správy z kontrol a údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii a záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.
3.3. Notifikovaná osoba posúdi systém kvality, aby preverila, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpokladá zhodu s takými požiadavkami, pokiaľ ide o systémy kvality, ktoré spĺňajú príslušnú harmonizovanú normu.
Kontrolný tím má aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním technológie príslušného výrobku. Postup posudzovania musí zahŕňať inšpekčnú prehliadku v prevádzke výrobcu.
Riadne zdôvodnené rozhodnutie o posúdení systému kvality sa musí oznámiť výrobcovi. Rozhodnutie obsahuje výsledky previerky.
3.4. Výrobca sa zaviaže plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo schváleného systému kvality, a udržiavať tento systém na primeranej a účinnej úrovni.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o akejkoľvek navrhovanej zmene v systéme kvality.
Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či upravený systém kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné posudzovanie zopakovať. Informuje výrobcu o svojom rozhodnutí.
Riadne zdôvodnené rozhodnutie o posúdení oznámi výrobcovi. Rozhodnutie obsahuje výsledky previerky.
4. Dohľad, za ktorý je zodpovedná notifikovaná osoba.
4.1. Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo schváleného systému kvality.
4.2. Výrobca umožní notifikovanej osobe vstup do výrobných, kontrolných, skúšobných a skladovacích priestorov na účely kontroly a poskytne jej všetky potrebné informácie, najmä
a) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
b) technickú dokumentáciu,
c) záznamy týkajúce sa kvality, ako sú správy z kontrol a údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii a záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.
4.3. Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit, aby preverila, či výrobca dodržiava a uplatňuje systém kvality a výrobcovi poskytne správu z vykonaného auditu.
4.4. Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonať u výrobcu aj neohlásený audit. Počas takých auditov môže notifikovaná osoba vykonať skúšky alebo zabezpečiť ich vykonanie, aby overila správnosť funkcie systému kvality; ak je to potrebné, notifikovaná osoba poskytne výrobcovi správu z vykonaného auditu a ak sa vykonala skúška, aj protokol o skúške.
5. Výrobca uchováva najmenej desať rokov od posledného dátumu výroby výrobku a poskytne vnútroštátnym orgánom
a) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. b),
b) dokumentáciu súvisiacu s aktualizáciou uvedenou v druhej vete v bode 3.4,
c) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby, ktoré sú uvedené v štvrtej a piatej vete v bode 3.4 a v bodoch 4.3 a 4.4.
6. Každá notifikovaná osoba pošle ostatným notifikovaným osobám príslušné informácie týkajúce sa schválených systémov kvality vydaných alebo zamietnutých.
V. MODUL G: Overovanie jednotlivých výrobkov
1. Tento modul opisuje postup, ktorým výrobca zabezpečuje a vyhlasuje, že pyrotechnický výrobok, na ktorý bol vydaný certifikát uvedený v bode 2, zodpovedá príslušným požiadavkám tohto nariadenia vlády. Výrobca musí pripojiť k výrobku označenie CE a vydá písomné ES vyhlásenie o zhode.
2. Notifikovaná osoba preskúša pyrotechnický výrobok a vykoná skúšky uvedené v harmonizovanej norme alebo normách uvedených v § 8 alebo rovnocenné skúšky, aby zabezpečila jeho zhodu s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia vlády. Notifikovaná osoba pripojí svoje identifikačné číslo alebo zariadi, aby toto identifikačné číslo bolo pripojené ku každému schválenému pyrotechnickému výrobku a vydá ES certifikát zhody na základe vykonaných skúšok.
3. Cieľom technickej dokumentácie je umožniť posudzovanie zhody s požiadavkami tohto nariadenia vlády a porozumieť návrhu, výrobe a funkcii pyrotechnického výrobku.
Ak je to nevyhnutné pre posudzovanie, dokumentácia musí obsahovať
a) všeobecný opis typu,
b) koncepčný návrh a výrobné výkresy a schémy zložiek, montážnych podskupín a obvodov,
c) opisy a vysvetlenia, ktoré sú potrebné na porozumenie koncepčného návrhu a výrobných výkresov, schém zložiek, montážnych podskupín a obvodov a funkcie výrobku,
d) zoznam harmonizovaných noriem uvedených § 8 , ktoré sa uplatňujú v celom rozsahu alebo čiastočne, a opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek tohto nariadenia vlády v prípade, že sa harmonizované normy uvedené v § 8 neuplatnili,
e) výsledky konštrukčných výpočtov a vykonaných skúšok,
f) protokoly o skúškach.
VI. MODUL H: Komplexné zabezpečenie kvality
1. Tento modul opisuje postup, ktorým výrobca, ktorý splní povinnosti uvedené v bode 2, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú požiadavky tohto nariadenia vlády. Výrobca alebo dovozca pripojí označenie CE na každý výrobok a vydá písomné ES vyhlásenie o zhode. Označenie CE je doplnené identifikačným číslom notifikovanej osoby, ktorá je zodpovedná za dohľad uvedený v bode 4.
2. Výrobca uplatňuje schválený systém kvality pre návrh, výrobu, kontrolu a skúšanie konečných výrobkov uvedený v bode 3 a podlieha dohľadu uvedenému v bode 4.
3. Systém kvality
3.1. Výrobca podá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanej osobe.
Žiadosť obsahuje
a) všetky informácie týkajúce sa predpokladanej kategórie pyrotechnického výrobku,
b) dokumentáciu systému kvality.
3.2. Systém kvality zabezpečuje zhodu výrobkov s požiadavkami tohto nariadenia vlády.
Všetky prvky, požiadavky a predpisy používané výrobcom sú systematicky a metodicky zdokumentované vo forme písomných opatrení, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov kvality, plánov a príručiek kvality a záznamov o kvalite.
Dokumentácia obsahuje najmä dostatočný opis
a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu z hľadiska návrhu a kvality výrobku,
b) technických konštrukčných špecifikácií vrátane technických noriem a v prípade, že sa normy uvedené v § 8 neuplatňujú v plnom rozsahu, prostriedky, ktorými sa má zabezpečiť splnenie príslušných základných požiadaviek tohto nariadenia vlády,
c) metód kontroly a overovania návrhu, postupov a systematických opatrení, ktoré sa uplatnili pri návrhu výrobkov patriacich do príslušnej kategórie výrobkov,
d) zodpovedajúcich metód, postupov a opatrení, ktoré sa použijú pri výrobe, riadení a zabezpečovaní kvality,
e) kontrol a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po jej skončení, a frekvenciu, s akou sa budú vykonávať,
f) záznamov o kvalite, ako sú správy z kontrol a údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov,
g) prostriedkov na sledovanie dosiahnutia požadovanej kvality výrobku a účinnej funkcie systému kvality.
3.3. Notifikovaná osoba posúdi systém kvality, aby preverila, či výrobca spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Pri prvkoch systému kvality, ktoré sú v zhode s príslušnou harmonizovanou normou, sa predpokladá zhoda s príslušnými požiadavkami uvedenými v bode 3.2.
Tím audítorov má aspoň jedného člena so skúsenosťami s posudzovaním technológie príslušného výrobku. Postup posudzovania zahŕňa inšpekčnú prehliadku v prevádzkach výrobcu.
Riadne zdôvodnené rozhodnutie o posúdení systému kvality notifikovaná osoba oznámi výrobcovi. Rozhodnutie obsahuje výsledky posúdenia.
3.4. Výrobca sa zaviaže, že bude plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo schváleného systému kvality, a bude ho udržiavať na primeranej a účinnej úrovni.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o akejkoľvek navrhovanej zmene systému kvality.
Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či upravený systém kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné vykonať nové posúdenie.
Notifikovaná osoba oznámi výrobcovi svoje rozhodnutie. Oznámenie obsahuje výsledky posúdenia.
4. Dohľad, za ktorý je zodpovedná notifikovaná osoba.
4.1. Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo schváleného systému kvality.
4.2. Na účely dohľadu výrobca umožní notifikovanej osobe vstup do výrobných, kontrolných, skúšobných a skladovacích priestorov a poskytne mu všetky potrebné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému kvality,
b) záznamy o kvalite požadované v časti systému kvality týkajúce sa návrhu, napríklad výsledky analýz, výpočtov a skúšok,
c) záznamy o kvalite požadované v časti systému kvality týkajúce sa výroby, napríklad protokoly z kontrol a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii a záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
4.3. Notifikovaná osoba vykonáva pravidelný audit, aby preverila, či výrobca dodržiava a používa systém kvality a výrobcovi poskytne správu z vykonaného auditu.
4.4. Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonať u výrobcu aj neohlásené audity. Počas takých auditov môže notifikovaná osoba v prípade potreby vykonať skúšky alebo dať vykonať skúšky, aby overila správnosť fungujúceho systému kvality. Notifikovaná osoba poskytne výrobcovi správu z vykonaného auditu, a ak sa vykonala skúška, aj protokol o skúške.
5. Výrobca uchováva najmenej desať rokov od posledného dátumu výroby výrobku tieto dokumenty pre potreby vnútroštátnych orgánov:
a) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. b),
b) dokumentáciu súvisiacu s aktualizáciou uvedenou v druhej vete v bode 3.4,
c) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby, ktoré sú uvedené v štvrtej a piatej vete v bode 3.4 a v bodoch 4.3 a 4.4.
6. Každá notifikovaná osoba poskytne ostatným notifikovaným osobám príslušné informácie týkajúce sa schválených systémov kvality vydaných alebo zamietnutých.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 485/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 154, 14.6.2007) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 178, 28. 6. 2013).
1)
§ 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 12 ods. 8 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
4)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov.
16)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky.
17)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení neskorších predpisov.
18)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získavaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov.
19)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
20)
§ 11 ods. 16 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
23)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
24)
§ 21 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
26)
Napríklad § 31 a 32 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z., § 6,8 a 9 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 44 a 45a zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
27)
Príloha k zákonu č. 264/1999 Z. z.
28)
Čl. 31 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 zo dňa 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry a o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12. 2006).