49/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. decembra 2007 bol v Bratislave podpísaný Dodatok k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností, podpísanej 1. júla 1998 (oznámenie č. 289/1998 Z. z.).
Dodatok k Dohode nadobudol platnosť 26. januára 2008 v súlade s článkom II ods. 2.
Do textu dodatku možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.