5/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. novembra 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernohorskej republiky o rozvojovej spolupráci.
Dohoda nadobudne platnosť 18. januára 2008 podľa článku 11 ods. 2.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.