50/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2008 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. februára 2008,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu sa mení takto:
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 81/2007 Z. z.
DOBRÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY
Oblasť Štandardy Podmienky
Pôdna erózia
Ochrániť pôdu pomocou vhodných opatrení.
Minimálne krytie pôdy. V termíne od 15. októbra do 1. marca na dieloch pôdnych blokov s priemernou svahovitosťou nad 12o zabezpečiť min. 40 %-né vegetačné pokrytie výmery ornej pôdy oziminou, viacročnou krmovinou alebo medziplodinou, alebo strniskom.
Minimálna správa pôdy odrážajúca špecifické miestne podmienky. Zabrániť vhodnými opatreniami na ornej pôde tvorbe ryhovej erózie s eróznou ryhou nad 20 cm.
Zachovávanie terás. Likvidovať existujúce terasy vinohradov je zakázané.
Organické zložky pôdy
Zachovať úrovne organických zložiek pôdy pomocou vhodných
praktík.
Striedanie plodín. Nepestovať na tej istej ploche počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov tú istú okopaninu.
Správa polí so strniskom. Vypaľovať strniská a páliť rastlinné zvyšky po zbere úrody z obilnín, strukovín a olejnín je zakázané.
Štruktúra pôdy
Zachovať štruktúru pôdy pomocou vhodných opatrení.
Vhodné používanie strojov. Nevstupovať na poľnohospodársku pôdu v čase, keď môže dôjsť k jej zhutňovaniu a rozbahneniu.
Minimálna miera údržby
Zabezpečiť minimálnu úroveň údržby a zabrániť zhoršeniu stanovíšť.
Minimálna miera intenzity chovu a vhodné režimy. 1. Dodržiavať minimálne zaťaženie 0,2 veľkej dobytčej jednotky1) polygastrických zvierat na hektár trvalých trávnych porastov alebo obhospodarovať deklarované plochy trvalých trávnych porastov bez použitia mulčovania. Minimálne zaťaženie sa v každom ďalšom roku nasledujúcom po roku 2007 zvýši o 0,05 veľkej dobytčej jednotky na hektár.

2. Udržiavať všetky plochy trvalých trávnych porastov podľa nadmorskej výšky kosením alebo spásaním podľa sledovaného obdobia.
Nadmorská výška
(m n. m.):
Prvá kosba alebo prvé mulčovanie*)
do:
Prvý pasienkový cyklus najneskôr
od:
0 – 400 15. 6. 15. 5.
401 – 600 1. 7. 25. 5.
601 – 800 15. 7. 10. 6.
nad 800 25. 7. 20. 6.
*) Pri splnení podmienky minimálneho zaťaženia.

3. Najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby na lúkach odstrániť pokosenú hmotu; to neplatí, ak sa uplatňuje podmienka uvedená v oblasti štruktúra pôdy.
Ochrana stálych pasienkov. Vylúčiť zmenu trvalých trávnych porastov na ornú pôdu okrem prípadov podľa osobitného predpisu.2)
Zachovávanie krajinných prvkov. Nenarušovať krajinné prvky, ako sú stromoradia, vetrolamy a solitéry.
Zabránenie prenikaniu nežiaducej vegetácie na poľnohospodársku pôdu. Odstraňovať samonálety drevín, krovín, invázne druhy rastlín a húževnaté buriny zostávajúce ako nedopasky.
Trvale udržiavať plochy ornej pôdy nevyužívanej na produkciu plodín spôsobom, ktorý zabráni vysemeneniu burín.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
1)
Čl. 131 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
2)
§ 9 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2008.
Robert Fico v. r.