506/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

506
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. novembra 2008,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods.1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Výška pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 sa upraví vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, ak bude výška minimálnej mzdy v tomto roku zvýšená podľa osobitného zákona.2) Upravená výška mesačných pracovných taríf v prílohe č. 3 sa rovná súčinu výšky platných pracovných taríf a koeficientu nárastu minimálnej mzdy po zaokrúhlení na 50 eurocentov smerom nahor. Koeficient nárastu minimálnej mzdy sa vypočíta ako podiel výšky ustanovenej minimálnej mzdy a výšky minimálnej mzdy ustanovenej v roku, ktorý mu predchádzal; zaokrúhľuje sa s presnosťou na dve desatinné miesta.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z.“.
2.
V § 3 ods. 4 sa slová „celé desiatky halierov“ nahrádzajú slovami „najbližší eurocent smerom nahor.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z.
Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z.“.
4.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Ak obvinenému alebo odsúdenému patria za vykonanú prácu jednotlivé zložky pracovnej odmeny podľa § 2, zaokrúhľuje sa až výsledná suma tak, že suma nižšia ako polovica jedného eurocenta sa zaokrúhľuje smerom nadol na najbližší eurocent a suma, ktorá sa rovná polovici alebo je vyššia ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje smerom nahor na najbližší eurocent.“.
5.
Prílohy č. 3 a 4 znejú:
„Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce
(v eurách mesačne)
Pracovný stupeň Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 135 146,5 158,5 259,5
2 od 5 do 10 rokov 141 152,5 165,5 271
3 nad 10 rokov 147 159 172,5 282
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce
(v eurách za hodinu)
Pracovný stupeň Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
    1 2 3 4
1 do 5 rokov 0,78 0,84 0,92 1,50
2 od 5 do 10 rokov 0,82 0,88 0,96 1,56
3 nad 10 rokov 0,85 0,92 1,00 1,63
.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.