507/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

507
OZNÁMENIE
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
výnos z 21. novembra 2008 č. V-2/2008, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 (oznámenie č. 642/2006 Z. z.) o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov
Výnos stanovuje nové limity pre obstarávanie nájomných bytov, obstarávanie technickej vybavenosti a odstraňovanie systémových porúch bytových domov v mene euro. Nové limity zohľadňujú medziročný rast cien stavebných prác a cien materiálov a výrobkov spotrebúvaných v stavebníctve.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.build.gov.sk a je prístupný na nahliadnutie na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.