510/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

510
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14875/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č, 361/2003 Z. z.) a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č, 362/2003 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem čl. I bodu 1, bodu 2, a to § 18a a 18c, a čl. II bodov 1, 2 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11 /2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme sa nachádza na internetovej stránke www.finance.gov.sk.